Johan Geeroms van Allianz Trade – De nood aan internationale samenwerking is acuter dan ooit.

Er is meer dan ooit nood om de krachten te bundelen, zowel nationaal als internationaal.

De uitdaging om als VCMB vanuit verschillende invalshoeken performant en relevant te zijn en te blijven, vereist een weide blik om ons heen.

Als men even overschouwt wat er de laatste 3 jaar macro-economisch gebeurd is , toont dit aan dat cross-border gerelateerde inzichten, het aansluiten of samenwerken bij/met gelijkaardige buitenlandse organisaties , een belangrijke voorwaarde is om een belangrijke speler te blijven. De reden hiervoor is dat de problemen niet gereduceerd blijven tot 1 land , Nederland , maar dat de internationale macro-economische ontwikkelingen een bedreiging kunnen vormen voor elk bedrijf waar ook in Europa en de wereld.

2022 was op macro-economisch vlak een zeer uitdagend jaar. Covid-19 was nog niet achter de rug en de inval van Rusland in Oekraïne veranderde vanaf februari 2022 het hele geopolitieke landschap. Dit kon op geen slechter moment vallen vermits we nog in de herstelmodus van Corona zaten.
Corona werd gekenmerkt door lockdowns , ‘supply chain disrupties’, tekorten aan onder andere grondstoffen , transportmodi , bouwmaterialen , halfgeleiders en tal van(chemische) producten. Dit heeft de gehele economie dermate door elkaar geschud waardoor samenwerking met gelijkaardige organisaties zoals het VCMB meer dan ooit noodzakelijk blijkt , tevens om substantiele ‘politieke ‘druk te kunnen uitoefenen.

Alhoewel het in de sterren stond geschreven dat het onbeperkt gratis verschaffen van liquiditeiten door het gevoerde monetaire beleid ( sinds de financiële crisis van 2008/2009 tot enorme verstoringen zouden leiden , steeg de inflatie naar ongekende hoogten. Deze inflatie was een atypische inflatie omdat dit meestal gepaard gaat met een oververhitte economie wat hier niet het geval was. De oorlog leidde tot hoge energie -en voedselprijzen, vooral in Europa.
In de Verenigde Staten speelde de energiecomponent amper een rol in de samenstelling van de CPI
(Core Price Inflation) vermits de US netto-exporteur van energieproducten is geworden.

Het niet synchroon verhogen van de korte termijn rente door de FED en de ECB heeft ervoor gezorgd dat de USD fors geapprecieerd is t.o.v. van vrijwel alle munten en met name de EUR.
De energieprijzen (gequoteerd in USD) werden door deze wisselkoersverhouding alleen maar versterkt. Vooral energie-intensieve sectoren worden/werden hierdoor geraakt.
Dit in combinatie met de hogere rentevoeten en een mogelijk restrictiever beleid van de banken, leidt dit tot enorme margedruk.

De hogere inflatie raakt multinationals veel minder. Zij hebben het prijszettingsvermogen om hogere inputprijzen voor de volle 100% door te rekenen door hun sterke marktpositie. Het MKB-segment heeft het hier daarentegen veel moeilijker mee. Ze kiest vaak om de hogere inputprijzen niet volledig door te rekenen , bang om hun marktaandeel te verliezen maar dit gaat dan weer te koste van marge. Het op de politieke agenda brengen van dit acuut probleem , wat voor een stuk al gebeurd is , moet nog prominenter , nog gecoördineerde en internationaler gebeuren zodat respectievelijke beleidsmakers nog meer gaan beseffen dat ze het MKB segment , wat het economisch weefsel van een land betekent, nog meer steunen en koesteren. Wat kan onze bijdrage hierin zijn ? Een internationale samenwerking tussen belangengroepen zorgt ervoor dat de slagkracht om dit te bereiken groter wordt. Het vraagt heel wat inzicht, kennis en kunde om je bedrijf in deze woelige wateren te navigeren.

Opkomende markten die bij hoogconjunctuur doorgaans een hogere groei kennen dan ‘the advanced economies’ worden omgekeerd nu gemiddeld zwaarder geraakt.
Hun inkomsten zijn vaak in de lokale munt terwijl ze hun schulden moeten aflossen met een duurder geworden USD. Dit leidt ongetwijfeld tot verstoringen van de markt.

China was ook een ‘game changer’ in negatieve zin. Door het zero Covid-beleid waren mensen minder in staat te consumeren, havens konden geen goederen verwerken waardoor de groei van het BNP in decennia niet meer zo laag is geweest.
Het is nog maar een decennium geleden dat de Chinese economie een ‘double digit ‘groei kende.
De Chinese autoriteiten hebben het geweer van schouder veranderd omdat 1/3 van het BNP aan de constructiesector gelinkt was.
Dit verklaart waarom ze tegelijkertijd de grootste producent als consument van staal zijn.

Deze kwetsbaarheid is niet vol te houden maar door het zero Covid-beleid lag de dienstensector ook vrijwel stil. De geplande groei van het Chinees BNP zal in 2023 rond de 4-5% draaien wat historisch laag is.

Last but not least zijn de geopolitieke problemen fors toegenomen wat ongetwijfeld ook z’n repercussies op de economie heeft / zal hebben.

Nederland is bij uitstek een exportland wat met zich meebrengt dat B2B wanbetalingen een grote impact kunnen hebben op het Nederlandse bedrijfsleven. Een organisatie of zelfs een natie staat niet op zich alleen. Bedrijven moeten nog meer denken aan het spreiden van hun klantenportefeuille , zowel qua productgroep , distributiekanaal als geografisch. Als belangengroepen moeten we simultaan ons anders en internationaler organiseren om meer schaalgrootte te bewerkstelligen wat onze stem in het economische landschap luider zal doen klinken.

Met dank aan Johan Geeroms van Allianz Trade