Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Rijksincasso

De visie heeft tot doel om overheidsinstanties meer samen te laten werken, zodat er beter rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en omstandigheden van iemand met schulden. Het onnodig oplopen van schulden moet worden voorkomen en de visie
dient te leiden tot een betere bescherming van de beslagvrije voet en een besparing op bijkomende kosten verbonden aan de inning van de vorderingen. De visie is geschreven vanuit het perspectief van de schuldenaar. Immers, iedereen heeft slechts één afloscapaciteit, ook als er verschillende schuldeisers aan de deur kloppen.

De visie is – voortvloeiend uit de aanbevelingen in het rapport Paritas Passé, Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden – specifiek gericht op de borging van het bestaansminimum binnen de Rijksincasso en haakt aan bij het Kabinetstandpunt dat de beslagvrije voet, zeker wanneer een overheidspartij de schuldeiser is, gerespecteerd dient te
worden. Met deze visie verwoordt het kabinet de wijze waarop het dit standpunt binnen de verschillende vormen van incasso verder vorm wil geven.

Beslagvrije voet

De beslagvrije voet speelt in situaties waarbij sprake is van dwangincasso (incasso door middel van de wettelijk toegekende dwangmiddelen), de situatie waarin de betaling aan de schuldenaar wordt opgelegd en er niet langer sprake is van een vrijwillige betaling. Vanwege de focus op de borging van de beslagvrije voet is de Rijksincassovisie in hoofdzaak gericht op deze dwangincasso, zonder
dat uit het oog wordt verloren dat reeds veel in het voortraject kan worden ondernomen om te voorkomen dat de beslagvrije voet onder druk komt te staan.

Bij Rijksincasso gaat het niet om één instantie of om één proces. Er zijn verschillende instanties die ieder binnen hun eigen domein hun incasso op hun eigen manier vorm hebben gegeven. Als hieronder gesproken wordt over de Rijksincasso of het Rijksincassoproces wordt gedoeld op deze verscheidenheid aan instanties en processen die te maken hebben met de Rijksincasso. De visie treedt daarbij niet in de autonomie van deze verschillende instanties, noch in de aan de verschillende partijen (zie bijlage3 ) toegekende preferenties, maar vraagt de verschillende instanties wel binnen hun eigen kaders invulling te geven aan de hieronder beschreven uitgangspunten. Een invulling die past binnen de eigen werkwijze en die is toegespitst op het eigen karakter van het vorderingenbestand.

Uitgangspunt binnen de visie blijft dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het nakomen van hun financiële verplichtingen. Die eigen verantwoordelijkheid betekent ook dat van de schuldenaar in eerste instantie verlangd mag worden dat hij zo nodig zelf in actie komt, bijvoorbeeld om een regeling te treffen of om kwijtschelding te verzoeken. Schulden moeten worden betaald en blijft betaling uit, dan is een schuldeiser met inachtneming van de voor hem geldende procedure gerechtigd over te gaan tot dwangincasso. Een zekere dwang kan soms ook behulpzaam zijn om de schuldenaar tot actie te laten komen en/of tot een hulpvraag te bewegen. Uitstel van handelen en de zaken op zijn beloop laten is immers een belangrijke schuldverhogende factor. Indien sprake is van beslag op, dan wel verrekening met, periodiek inkomen dient de schuldeiser daarbij wel rekening te houden met de beslagvrije voet. Lees meer

Bron: Rijksoverheid

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...