VCMB-thema Creditmanagement in tijden van crisis

Bestuursleden Niels van Nieuwenhuijzen en Johan Geeroms aan het woord

 

Het VCMB-bestuur heeft vijf thema’s gekozen waar de activiteiten zich dit jaar op richten. Internationalisering is een belangrijk thema – hoe werkt het in het buitenland en wat kunnen we daarvan leren? Young professionals, het imago van de sector afstoffen en aantrekkelijk maken voor de nieuwe generatie. Den Haag, VCMB heeft een Haagsche Commissie die in de gaten houdt wat er op het gebied van wet- en regelgeving op ons afkomt. Innovatie is een onderwerp dat altijd op de VCMB-agenda staat om de ontwikkeling van het vak te stimuleren. Tenslotte Creditmanagement in tijden van crisis. Helaas een actueel onderwerp. Maar ontzettend belangrijk vanwege de actuele hoge inflatie en energiearmoede.

Waarom is Creditmanagement in tijden van crisis een belangrijk thema voor VCMB?

De afgelopen jaren zijn atypisch geweest. Economisch slecht presterende bedrijven zijn kunstmatig in leven gehouden door overheidssteun. ‘Zombiebedrijven’ hadden al geen levensvatbaarheid vóór de pandemie. Door subsidies en een expansief monetair beleid van de ECB zijn die bedrijven onbedoeld overeind gebleven. Bedrijven met een achterhaald businessmodel, slecht management of te weinig vet op de botten zouden in een gezonde markteconomie allang niet meer levensvatbaar zijn. Faillissementen of vrijwillige bedrijfsbeëindigingen hebben een zuiverende werking op de markt. Maar door de ruime overheidssteun, uitstel van belastingbetaling en terughoudendheid bij banken en andere schuldeisers zien we historisch lage faillissementscijfers.

Risicospreiding

De lage faillissementscijfers zijn voorbij. Voor 2023 verwachten we ten opzichte van 2022 een toename van 58%. Vooral energie-intensieve bedrijven zullen geraakt worden, zoals de transport-, de metaal- en de chemiesector. Doordat de FED veel sneller dan de ECB de kortetermijnrente heeft verhoogd, gaan vanwege de hogere rentevergoeding de kapitaalstromen richting de US$. Alle grondstoffen zijn genoteerd in US$ waardoor het negatieve wisselkoerseffect ook nog een geimporteerde inflatie veroorzaakt.

Het is van groot  belang voor creditmanagers om hun portfolio te spreiden en in kaart te brengen wat je credit-, operationele- en financiele- risico’s zijn. Vooral het kunnen doorberekenen van hogere inputprijzen is essentieel. Multinationals kunnen dit makkelijker, maar MKB–bedrijven zullen vaak maar een fractie doorberekenen om marktaandeel te kunnen behouden. Daardoor zullen de marges verder onder druk komen te staan.

Consumentenkoopkracht en betaalcapaciteit

Door de hoge inflatie (16,8% in oktober) staat de koopkracht van grote groepen consumenten onder druk. We verwachten dat hierdoor het aantal betalingsachterstanden en problematische schulden verder zal toenemen. Door het koopkrachtverlies is er weinig of geen ruimte voor betalingsregelingen. Bestaande betalingsregelingen zullen moeten worden aangepast aan de actuele betaalcapaciteit en voor beslagen op inkomsten moet de beslagvrije voet frequenter worden herzien. We verwachten dat het aantal oninbare consumentenvorderingen sterk zal stijgen.

Rol van de creditmanager wordt nog belangrijker

Bedrijven zijn nog amper herstelt van de Coronacrisis en de impact die dat op wereldwijde supply chains had. Inmiddels zitten we weer midden in de volgende crisis. De oorlog in Ukraine leidt tot enorme energieprijsstijgingen, historisch hoge inflatie en stijging van de internationale rentes, wat het herkapitaliseren van bedrijven duurder maakt. De betalingsonmacht van consumenten door de afgenomen koopkracht zal hogere afschrijvingen van oninbare vorderingen tot gevolg hebben.

Tegen deze achtergrond en met de wetenschap dat risicovolle bedrijven al jarenlang niet gesaneerd zijn, wordt de rol van de Creditmanager alleen maar belangrijker. Daarvoor is visie, vakkennis en ervaring nodig.  Én betrouwbare partners die hen ondersteunen op het gebied van Data, Software, Advies, Verzekering en Incasso. De professionaliteit van de VCMB-leden zal eens temeer een toegevoegde waarde voor de Creditmanagers leveren om de forse economische uitdagingen het hoofd te bieden.

Wat kan VCMB hierin betekenen voor haar leden?

VCMB kijkt breder dan vanuit de individuele creditmanagement-disciplines naar dit soort vraagstukken. De verschillende gezichtspunten die dat oplevert willen we delen en bespreken met onze leden. VCMB kiest voor een breed onderbouwde, informerende functie. We onderzoeken nieuwe, hybride oplossingen voor de problemen die op ons af komen en delen die inzichten in onze lunchbijeenkomsten en round tables. Dat zorgt ervoor dat de partners van onze leden, toekomstgerichte creditmanagers, weerbaarder zijn en handvatten aangereikt krijgen om op een juiste manier, met een gezonde risk/reward verhouding, invulling te geven aan het creditmanagement binnen hun eigen organisatie.

Welke ontwikkelingen zien we op dit thema?

We horen al tijdenlang dat er een tsunami van faillissementen op de markt afkomt. Feit is dat de trend aan het wijzigen is, waardoor creditmanagers verrast kunnen worden op het moment dat de markt opeens kantelt. De risico’s zijn nog lang niet uit de markt, in tegendeel zelfs. Die zijn de afgelopen tijd alleen maar toegenomen. Dat zorgt ervoor dat bedrijven die onder-gekapitaliseerd zijn het steeds zwaarder gaan krijgen. De kosten voor arbeid, grondstoffen en kapitaal nemen toe terwijl hun omzet door hogere afschrijvingen voor oninbare vorderingen en de hoge inflatie in waarde daalt. Daar komt bij dat veel bedrijven nog achterstallige (loon)belasting moeten afdragen uit de Coronaperiode en eventueel onterecht genoten staatssteun moeten aflossen. Terwijl zij tegelijkertijd moeite hebben om vacatures tijdig in te vullen, waardoor hun verdiencapaciteit verder wordt uitgehold.

Welke activiteiten worden voor dit thema ontplooid vanuit VCMB?

We zien het thema creditmanagement in tijden van crisis terugkomen in bijna alle activiteiten die we dit jaar voor en met onze leden organiseren. We gaan het zeker bespreken in een of meerdere roundtables, met behulp van experts om de ontwikkelingen voor ons te duiden. Het zal ook zeker onderwerp van gesprek zijn tijdens de ledenlunches die we organiseren. Ons platform Positie Schuldeiser zal de rol en invorderingsmiddelen van de overheid opnieuw ter discussie stellen. Daarbij zoeken we actief de samenwerking met de brancheorganisaties van onze ketenpartners.

Met dank aan Niels van Nieuwenhuijzen en Johan Geeroms