VCMB Blog met Bart van Onna van Bierens Incasso Advocaten

 

In  deze terugkerende blog bieden wij een betrokken VCMB-lid het podium om te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en hoe zij kijken naar ontwikkelingen binnen hun expertise van de credit management sector, én natuurlijk om te horen hoe hun ervaring met het VCMB is.
Deze maand een bijdrage van Bart van Onna Advocaat bij Bierens Incasso Advocaten.

 

Rechtvaardigheid voor de crediteur: juist nu!

Is de crisis nu echt begonnen?

Het lijkt er wel op. Tweeëneenhalf jaar lang Corona heeft het (economisch) landschap volledig op zijn kop gezet. Ongekende Staatssteun heeft geleid tot bizarre cijfers: all time low DSO, het laagste aantal  faillissementen in 30 jaar, nauwelijks incassozaken, een feest voor de creditmanager. Nu de Staatssteun is gestopt, een oorlog woedt met alle gevolgen vandien en de Belastingschulden moeten worden terugbetaald, is het feest voorbij.

Wij merken dat aan de flink toenemende instroom van incassozaken en het aantal oplopende faillissementsaanvragen. Het is 2,5 jaar stil geweest (bij wijze van) maar we worden nu plat gebeld door onze klanten die hulp nodig hebben bij het incasseren van hun geldvorderingen of het oplossen van handelsgeschillen.

Bierens Incasso Advocaten is gespecialiseerd in B2B incasso nationaal en internationaal. Wij streven naar rechtvaardigheid in het handelsverkeer bezien vanuit de positie van de leverancier/schuldeiser. Hier zetten wij ons al decennialang voor in. In onze propositie komen vier elementen naar voren die in het werkveld van creditmanagement en incasso – wat mij betreft – onderbelicht zijn en meer aandacht behoeven:

B2B

Sterk gevoed vanuit de politiek en de maatschappij gaat veel aandacht uit naar de consument. De positie van de ondernemer als schuldeiser en schuldenaar is vaak onderbelicht. De discussie gaat vaak over bestrijding van particuliere schulden en armoede. Een ontzettend belangrijk thema maar te vaak wordt geen of te weinig rekening gehouden met de belangen van de ondernemer als schuldeiser en al helemaal niet met Business to Business transacties. Met enige regelmaat zie ik wetsvoorstellen en nieuwe wettelijke regelingen waarbij in een enkele overweging (vaak in de memorie van toelichting) een regeling die is geschreven ter bescherming van de consument met een pennenstreek van toepassing wordt verklaard op zakelijke transacties. Dit terwijl voor deze transacties echt een andere benadering nodig is. Ondernemers contracteren met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en hebben vrijheid in het maken van afspraken. Contractsvrijheid in het zakelijk verkeer is een groot goed in ons rechtsstelsel. Bij zakelijke transacties geldt het motto “afspraak is afspraak” veel sterker dan in een transactie met een consument. Afspraken mits redelijk dienen te worden nagekomen. Dat dient altijd het uitgangspunt te zijn. Daar is het handelsverkeer bij gebaat en daar dragen wij bij Bierens Incasso Advocaten ons steentje aan bij.

Positie van de schuldeiser

In de afgelopen jaren zien wij een verregaande mate van bescherming van de schuldenaar in het kader van de bestrijding van schulden en armoede. Een goede zaak. Maar hoe zit het met de leverancier die niet betaald wordt? Bij Bierens Incasso Advocaten staan wij schuldeisers bij in alle branches van klein MKB tot multinational, van vorderingen van een paar honderd euro tot in de miljoenen. Voor al deze klanten geldt evenwel dat ook bij hen de schoorsteen moet roken. Wij merken bij veel MKB klanten, dat (juist nu) zij de euro’s ook heel hard nodig hebben om hun werknemers en de overige (sterk oplopende) kosten te kunnen blijven betalen. Wij zorgen ervoor, dat het dossier van onze klant boven op de stapel komt te liggen en met de debiteur naar een oplossing wordt gezocht om de vordering van onze klant snel te betalen. Het VCMB heeft gelukkig ook ingezien, dat het nodig is om de positie van de schuldeiser in Den Haag onder de aandacht van de verantwoordelijke bewindslieden te brengen. Juist nu in deze tijd is het zorg, dat niet enkel naar de belangen van de schuldenaar wordt gekeken, maar de schuldeiser ook krijgt waar hij recht op heeft.

MVO

Meer aandacht voor de positie van de schuldeiser past wat ons betreft ook goed in het thema “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”. Het is belangrijk in het zaken doen, dat er voldoende aandacht is voor de belangen van beide partijen (leverancier en afnemer) en uiteindelijk recht wordt gedaan aan een situatie dat geen van beide kanten iets tekortkomt. De wetgever dient de belangen van schuldenaar en de schuldeiser in ogenschouw te nemen. Dat doen wij ook bij het opstellen van contracten. Wij helpen veel ondernemers niet alleen bij het incasseren van hun vordering maar juist ook bij het opstellen van handelscontracten, zowel nationaal als internationaal, dit ter voorkoming van betalingsproblemen. Er dient in een handelscontract een gezonde balans te zijn tussen de rechten en plichten van de leverancier en de afnemer.

Wij hebben als bedrijf al jarenlang een MVO-4 rating (MVO Prestatieladder) en zitten in het proces om te komen tot een MVO-5 rating, het hoogste niveau in Nederland. Wij merken heel duidelijk, dat steeds vaker een businesspartner wordt geselecteerd op minimaal hetzelfde niveau van MVO. Dit zal meer en meer de toekomst zijn. Als je over een aantal jaren niet voldoet aan een bepaalde MVO standaard zal er geen zaken meer met je worden gedaan. Ook binnen het vakgebied van Credit Management zal er meer aandacht besteed moeten worden aan dit thema. Dat bleek wel uit de reacties op ons laatste jaarlijkse Credit Summer Event in september 2022 met als thema “Duurzaam Creditmanagement”.

Internationalisering

Het zaken doen wordt meer en meer internationaal. Grenzen vervagen en Europese wet- & regelgeving maakt dat handel binnen Europa steeds eenvoudiger wordt. Wij merken dat ook duidelijk bij ons op kantoor. Twintig jaar geleden hebben wij besloten te investeren in het opzetten van een internationale incassopraktijk. Om succes te hebben in deze business heb je native speaking juristen nodig. Wij hebben inmiddels een team opgezet van zeker 20 native speaking legals, die onze klanten helpen bij internationale handel (debt collection, contracting, dispute resolution, litigation). Inmiddels is meer dan 50% van onze business grensoverschrijdend en hebben wij al meer buitenlandse klanten dan Nederlandse klanten. Goed om in een aantal recente blogs van collega VCMB leden te lezen, dat zij zich ook bezig houden met internationale (incasso) business en dit thema ook voor hun belangrijk is. De handel zal alleen maar internationaler worden, het is aldus goed om hier meer aandacht aan te besteden en ook vaker de contacten met onze vakbroeders in het buitenland op te zoeken.

VCMB

We zijn al vanaf de oprichting van het VCMB lid en nauw betrokken bij het stevig op de kaart zetten van het creditmanagement in Nederland. Het is goed om te zien, dat het VCMB zich de laatste jaren zo duidelijk profileert en veel bijeenkomsten voor haar leden organiseert waarbij wij met elkaar kunnen bijpraten en van gedachten kunnen wisselen over verbetering van onze business. Wij vinden het belangrijk om een actieve rol te hebben binnen het VCMB zoals in de Haagse Commissie en de Raad van Advies en een bijdrage te blijven leveren aan verbetering en verdere ontwikkeling van ons vakgebied.

Tot snel op een nieuwe bijeenkomst!

Met dank aan Bart van Onna van Bierens Incasso Advocaten