Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Creditcard verstrekt in strijd met zorgplicht

Voor banken geldt een zorgplicht.

Zorgplicht van banken betekent o.a. dat banken voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst bepaalde informatie over het financiële product aan de klant moeten verstrekken en dat ze bij de klant voldoende informatie moeten inwinnen om de kredietwaardigheid te beoordelen. Wanneer er in strijd met deze zorgplicht te lichtvaardig een creditcard of een lening wordt verstrekt, kan de klant zich daarop beroepen. Zo moest de rechtbank Amsterdam oordelen over de situatie dat een creditcard was verstrekt aan een klant die had gezegd een baan te hebben, terwijl dit niet het geval was. De bank was afgegaan op deze verklaring en had geen bewijsstukken opgevraagd. De rechtbank maakt korte metten.


Beoordeling

De kantonrechter gaat op grond van het voorgaande er van uit dat eind december 2014 tussen partijen een kredietovereenkomst tot stand is gekomen. Op deze kredietovereenkomst is het regime van titel 2A boek 7 BW in combinatie met de (thans geldende) Wet consumentenkrediet (Wck) en artikel 4:34 Wft van toepassing.

Informatieverplichting

Op ICS rust op grond van artikel 7:60 BW de verplichting ruim voor het sluiten van de overeenkomst aan X de in artikelen 5 en 6 van de Richtlijn voorgeschreven precontractuele informatie te verstrekken, op de in die artikelen voorgeschreven wijze. Deze informatie betreft in ieder geval naam en adres, de relevante kenmerken van het krediet en het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht. Uit de door ICS overgelegde stukken blijkt dat niet volledig aan de wettelijke voorgeschreven precontractuele informatieverplichtingen is voldaan.

Kredietwaardigheidstoets

Voorts is ICS op grond van artikel 8 van de Richtlijn (artikel 4:34 Wft) verplicht voor het sluiten van de overeenkomst de kredietwaardigheid te beoordelen.
Nu ICS de kredietwaardigheid uitsluitend heeft gebaseerd op een telefonische mededeling van X in het kader van de aanvraag van een creditcard met een kredietfaciliteit en raadpleging van het BKR register, is deze kredietwaardigheidstoets naar het oordeel van de kantonrechter op grond van Europese jurisprudentie niet toereikend. Vereist is immers dat deze kredietwaardigheidstoets is gebaseerd op reële omstandigheden en niet op door de consument – wellicht in financiële nood – verzonnen inkomsten of andere garanties voor terugbetaling van de lening. Op grond van HvJ EU 18 december 2014,C-449/13 zijn de verklaringen van de consument slechts toereikend indien zij vergezeld gaan van bewijsstukken. Dergelijke bewijsstukken heeft ICS niet opgevraagd.

Ontbreken wezenlijke informatie kredietovereenkomst

De kredietovereenkomst tussen partijen bestaat uit een zogenaamde card carrier. Op de voorzijde van de “card carrier” is de creditcard met een plakstrip bevestigd en op de achterzijde staan de algemene voorwaarden afgedrukt. Door ingebruikname van de creditcard komt volgens ICS de overeenkomst tot stand. Een nadere akte wordt hiervan niet opgemaakt.
Deze wijze van contracteren voldoet naar het oordeel van de kantonrechter niet aan de wettelijke vereisten van een kredietovereenkomst. In artikel 7:61 BW lid 1 is bepaald welke informatie de kredietgever-aan de kredietnemer dient te verstrekken. De kredietovereenkomst dient op duidelijke en beknopte wijze de in lid 2 van dit artikel genoemde gegevens te vermelden. Het is voor de consument van wezenlijk belang dat hij vóór de sluiting van de overeenkomst kennis neemt van alle contractvoorwaarden en de gevolgen voor sluiting van de overeenkomst (HvJ EU 21 maart 2013 en HvJ EU 30 april 2014).
Op de “card carrier” of op de achterzijde vermelde algemene voorwaarden staat echter het soort krediet niet vermeld. Het totale kredietbedrag staat ook niet vermeld in de cardcarrier. Voorts ontbreekt een duidelijke waarschuwing betreffende de gevolgen van wanbetaling. Bovendien zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden MasterCard classic opgesteld voor creditcards met en zonder gespreid betalen faciliteit, zodat zonder nadere toelichting – die in de “card carrier” ontbreekt – voor de consument niet aanstonds duidelijk is welke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

Beslissing

Nu ICS haar wettelijke (pre-) contractuele informatieverplichtingen niet is nagekomen en de kredietwaardigheid niet toereikend heeft getoetst zal de kantonrechter de kredietovereenkomst op grond van artikel 3:40 lid 2 BW ambtshalve vernietigen.
Dit betekent dat X op grond van artikel 6:203 BW het geleende geld zonder rente en kosten moet terugbetalen en ICS de door X gedane betalingen aan rente en kosten moet terugbetalen.

Lees volledige artikel Samengevat oordeelt de rechtbank Amsterdam als volgt.

Bron: André Moerman

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...