Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Nieuwe wetgeving incassokosten

Normering Incassokosten

Vanaf 1 juli 2012 is de nieuwe wettelijke regeling omtrent het normeren van incassokosten in werking getreden. De nieuwe wet biedt meer zekerheid voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar, aangezien deze wet vaste incassokosten voorschrijft. Deze incassokosten zijn niet vatbaar voor matiging door de rechter, hetgeen een novum is ten opzichte van het matigingsrecht dat de rechter in het huidige recht heeft, met betrekking tot de hoogte van de incassokosten. Met name de consument wordt door de nieuwe wetgeving beschermd, omdat ten aanzien van de consument niet ten nadele van de genormeerde tarieven mag worden afgeweken. Ten aanzien van bedrijven mogen –in algemene voorwaarden- hogere incassokosten worden bedongen. De huidige wetgeving blijft dan echter van toepassing. Wordt bij vorderingen op bedrijven over de hoogte van de incassokosten niet contractueel afgeweken, dan zijn die nieuwe bepalingen als regelend recht van toepassing.

Huidige praktijk

De huidige wetgeving maakt het toewijzen van incassokosten mogelijk, maar over de hoogte daarvan en de werkzaamheden die moeten zijn verricht bestaat in de praktijk veel rechtsongelijkheid. Zo wordt in de praktijk vaak aansluiting gezocht bij het zogenaamde “Rapport Voorwerk II” dat afhankelijk van de hoogte van de vordering een bedrag aan incassokosten vermeldt, dat als redelijk kan worden beschouwd. Dit is echter geen wetgeving, zodat rechters verschillend omgaan met de gevorderde incassokosten.
Zo komt het voor dat binnen dezelfde rechtbank de ene rechter standaard incassokosten afwijst, terwijl de andere rechter dit niet doet. Over het algemeen wordt wel gezegd dat incassokosten onder de huidige wetgeving “van kleur kunnen verschieten”. Hiermee wordt bedoeld dat je er als schuldeiser recht op hebt, maar als het tot een procedure komt, worden de kosten die verbonden zijn aan de incassowerkzaamheden vaak gezien als kosten ter voorbereiding van de procedure en worden deze geacht deel uit te maken van de proceskostenvergoeding. Aan deze situatie zal per 1 juli 2012 een einde komen.

Om welke vorderingen gaat het?

Het betreft een maximale incassokostenvergoeding voor vorderingen die voortvloeien uit een verbintenis tot betaling van een geldsom. Het gaat hier bijvoorbeeld niet om vorderingen uit schadevergoeding of onrechtmatige daad. De hoofdsom waarover de incassokosten mogen worden berekend is exclusief rente, tenzij het een vordering betreft die ouder is dan een jaar. In dat geval mag de incassovergoeding berekend worden over de hoofdsom inclusief samengestelde rente.

De consument-schuldenaar

Ten aanzien van de schuldenaar die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (de consument) kan niet ten nadele van de genormeerde tarieven worden afgeweken. Afwijking ten voordele van de schuldenaar is uiteraard wel toegestaan.

De rechtspersoon als schuldenaar

Voor een vordering op een rechtspersoon mag wel ten nadele van de regeling worden afgeweken, bij voorbeeld in de algemene voorwaarden. Een tekstsuggestie voor de aanpassing van uw algemene voorwaarden kunt u hier vinden. Dit betekent wel dat de rechter dan in afwijking van de wettelijke regeling de incassokosten toetst op grond van de huidige wetgeving. Hierbij past de rechter de zogenaamde “dubbele redelijkheidstoets” toe: Zowel de omvang van de incassokosten als de hoogte daarvan dient redelijk te zijn. Doordat rechters niet uniform zijn in de toewijzing van de incassokosten, leidt dit tot onzekerheid. Indien niet wordt afgeweken van de wettelijke regeling, zijn de genormeerde tarieven van toepassing. Ter voorkoming van strijdigheid met toekomstige Europese regelgeving is geen verplichte aanmaning inzake handelstransacties noodzakelijk.
Klik hier voor de tabel wettelijke buitengerechtelijke incassokosten Tabel
Klik hier voor een voorbeeld van een aanmaning als u BTW plichtig bent Voorbeeld
Klik hier voor een voorbeeld van een aanmaning als u niet BTW plichtig bent Voorbeeld

Welke tarieven mogen worden berekend?

De hoogte van de vorderingen waarover de incassokosten mogen worden berekend is onbeperkt.
• Over de eerste € 2.500 van de vordering mag de vergoeding voor incassokosten maximaal 15% van de hoofdsom bedragen.
• Over de volgende € 2.500 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 10%.
• Vervolgens geldt dat de vergoeding voor de incassokosten ten hoogste 5% over de volgende € 5000 van de vordering bedraagt.
• Over de volgende € 190.000 van de vordering mag maximaal 1% als vergoeding voor incassokosten worden berekend.
• Voor bedragen boven € 200.000 mag max. 0,5% als vergoeding voor incassokosten worden berekend, met een maximum van € 6.775,- ongeacht de hoogte van de vordering.
• Het minimumbedrag voor de vergoeding van incassokosten bedraagt € 40,-
Het betreft een allesomvattend tarief. Dit betekent dat naast incassokosten geen andere kosten, zoals bijvoorbeeld administratie- of aanmaningskosten in rekening mogen worden gebracht. Zie voor een overzicht de tabel op onze website.

Wanneer zijn incassokosten verschuldigd?

De schuldenaar dient met betaling van de vordering in verzuim te zijn. Een schuldenaar is in verzuim wanneer de overeengekomen termijn voor nakoming is verstreken, of indien de schuldenaar in gebreke is gesteld en betaling is uitgebleven. Dit betekent dat hij een factuur heeft ontvangen, waarvan de betalingstermijn is overschreden. De schuldeiser dient hierna één aanmaning te versturen, waarin een termijn van 14 dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven voor het alsnog betalen van de vordering. In deze aanmaning wordt vermeld dat bij gebreke van betaling binnen die termijn de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven en de incassokosten – conform het tarief in de tabel – verschuldigd zijn. Uiteraard is het toegestaan om meerdere aanmaningen te versturen. Een voorbeeld van een correcte aanmaning vindt u hier.
Als betaling uitblijft, wordt de vordering aan ons kantoor ter incassering uit handen gegeven. Ook wij zullen in de minnelijke fase alle middelen inzetten om van de schuldenaar betaling te verkrijgen. Als in het minnelijke traject geen betaling volgt, kan de zaak ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd. Door de genormeerde tarieven, zal de rechter bij het toewijzen van de vordering naast de proceskosten ook de incassokosten toewijzen.

Meerdere vorderingen

Als sprake is van een schuldeiser die een schuldenaar voor meerdere vorderingen aanmaant, dan dient dit in één aanmaning te geschieden. Voor de berekening van de incassovergoeding worden de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar opgeteld.
Indien sprake is van een duurovereenkomst, bijvoorbeeld maandelijkse verschuldigdheid van huur of energiekosten, dan is het toegestaan om per maand voor het dan opeisbare bedrag aan te manen. Indien tot dagvaarding moet worden overgegaan mogen de incassokosten per aanmaning worden opgeteld, in plaats van dat de incassokosten moeten worden berekend over alle opgetelde hoofdsommen.

Algemene voorwaarden

Het is van belang dat in algemene voorwaarden de incassokosten met de nieuwe wetgeving in overeenstemming dient te worden gebracht. Een strijdige algemene voorwaarde kan immers door de consument-schuldenaar worden vernietigd.Hier vindt u een tekstsuggestie om uw algemene voorwaarden aan te passen.

Klik hier voor een tekstsuggestie voor uw Algemene voorwaarden

Gerelateerde artikelen

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

In 2005 begon Buckaroo als Payment Service Provider in Nederland. In 2020 opende Buckaroo een kantoor in België. Buckaroo was de eerste aanbieder van ...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...