Ondertussen in Den Haag…………..

VCMB Blog met Wilbert van de Donk, Voorzitter Haagse Commissie en Directeur bij Janssen en Janssen Gerechtsdeurwaarders,

Eén van de uitdagingen van het bestuur van het VCMB is om telkens een grote opkomst te genereren tijdens de Algemene Ledenvergadering. De laatste ALV vond plaats precies de dag na de Tweede Kamer verkiezingen en hoe leuk zou het zijn direct op die actualiteit in te spelen. Frits Wester werd gevraagd en die bleek graag bereid zijn visie op de uitslag te geven.

Weinig konden we vooraf bevroeden hoe verbazend, aardverschuivend maar tegelijk ook razend boeiend de uitslag zou zijn. Hoewel, Frits gaf wel aan dat er tekenen waren die deze richting op wezen. Tegelijk gaf hij ook aan (let wel, dit was 23 november jl, nadien zijn de ontwikkelingen nauwelijks te volgen) te verwachten dat er na enige strubbelingen in de (in-)formatie vrij snel een (centrum-)rechts kabinet zou komen. En dat, zou werd de ALV voorgehouden, zou wel eens goed nieuws kunnen zijn voor de Credit Management branche.

Dat laatste willen we graag geloven, hoop doet immers leven. Maar zoals het spreekwoord luidt: vertrouwen is goed, controle is beter. Al vele jaren kent het Verbond de Haagsche Commissie, van oorsprong een samenwerking tussen VVCM en VCMB.

Leden vanuit de uiteenlopende disciplines werken daarin samen. Als gezamenlijke taakstelling ervaren we het actief volgen van de ontwikkelingen in politiek Den Haag, sterker: het gevraagd én ongevraagd leveren van onze input en invloed op de dossiers die op de agenda staan, komen of zouden moeten komen. Dat doen we – zeg ik als voorzitter van deze commissie – in alle bescheidenheid, we zijn niet zo van de zelfverheerlijking en borstklopperij. Met het einde van 2023 in zicht maar vooral ook met een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer en daarmee toch welllicht een nieuw tijdperk in Credit Management dan toch een kort terugblik op het afgelopen jaar.

Drie jaar geleden mocht ik zitting nemen in het bestuur van het verbond. Vanuit eerdere ervaringen en persoonlijke interesses kwam ik snel in de Haagsche Commissie terecht. Daarin werd een goede traditie voortgezet, namelijk het reageren op internetconsultaties. In 2022 begonnen we met een reactie op het conceptwetsvoorstel m.b.t. het toekennen van de bevoegdheid aan de rechter om een betalingsregeling op te leggen. Een zéér kritische reactie die er wellicht aan bijdroeg dat het concept vooralsnog opvolging kreeg :-).

De reactie droeg er in elk geval aan bij dat het VCMB blijvend op het netvlies van de ambtenaren van J&V kwam te staan. Eind 2022 werden we als Haagse Commissie gevraagd te reageren op het ‘Consultatiedocument Verbetering toegang tot het recht’. Wederom kritisch, maar ook constructief hebben we vanuit de Haagsche Commissie met J&V meegedacht. Ondertussen speelde ook de branche-brede discussie over de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening. Al vér voor haar ministerschap diende toen nog 2e Kamer lid Carola Schouten daar een initiatief wetsvoorstel voor in. Ambtelijke molens malen langzaam en as we speak is de definitieve invoering nog steeds onzeker. Ook op dit onderdeel hebben we als commissie een heel erg kritische bijdrage geleverd aan de internetconsultatie. Daar stopt het niet mee. De AMvB op deze wet is er nog steeds niet en let wel, de wet zou 1 maart 2024 inwerking moeten treden. Ik mag op deze plaats wel een dikke pluim geven aan zowel KBvG als NVI. Met beide branche / beroepsorganisaties is de samenwerking oprecht subliem.

Onze reacties op de internet consultaties leidden er ook toe dat VCMB werd uitgenodigd deel te nemen aan de zogenaamde ‘thematafels’ van J&V. Met veel betrokken organisaties werd daar gesproken over het huidige stelsel van incasso en verbeteringen die aangebracht kunnen worden. Ik citeer uit een brief van de Minister voor de onderwerpen: “kleine schulden snel oplossen, sociaal tarief en verdienmodel, digitalisering, innovatie en privacy en kwetsbare groepen en betalingscultuur”.

Wat dít onderwerp aangaat kunnen we als Commissie bijna niet wachten op de samenstelling van een nieuw kabinet. Met de ‘centrum rechtse’ signatuur is een belangrijke vraag of daarin nog plaats is voor een Minister voor Armoedebestrijding. En zo ja, of daarin de positie van de schuldeiser nu eindelijk ook de terechte aandacht verdient.

Met dank aan Wilbert van de Donk, Voorzitter Haagse Commissie.