Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Steun in Kamer voor financiële onafhankelijkheid Rechtspraak

Moet de Rechtspraak een niet-departementale begroting krijgen? Over deze vraag ging vandaag (donderdag 29 september 2016) een belangrijk deel van het Algemeen Overleg Rechtspraak in de Tweede Kamer. Aanleiding hiervoor was een amendement dat SP, D66, SGP, ChristenUnie, GroenLinks en PvdD hadden ingediend. Dit amendement regelt dat de Rechtspraakbegroting wordt losgekoppeld van de rest van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie (zie ook: Steun voor financiële onafhankelijkheid Rechtspraak). Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over het amendement.

Op dit moment is de begroting van de Rechtspraak onderdeel van de begroting van het ministerie van V en J. Door deze constructie is de financiering van de Rechtspraak onderdeel van beleidskeuzes, terwijl in de Wet op de rechterlijke organisatie (Wro) staat dat financiering op objectieve gronden plaats moet vinden volgens een objectieve systematiek. De Raad voor de rechtspraak pleit al geruime tijd voor een niet-departementale begroting. Dat past beter bij de aparte positie die de Rechtspraak als derde onafhankelijke staatsmacht heeft (zie ook Discussie over financiering rechtspraak).

Principieel

De minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur zei geen aanleiding te zien voor het amendement, niet op financiële en niet op rechtsstatelijke gronden. Hij zei dat het hier om een principiële discussie gaat, dat eventuele gevolgen niet goed te overzien zijn en dat er aanvullend onderzoek nodig is. Hij pleitte er voor dat de loskoppeling eventueel in het nieuwe regeerakkoord wordt geregeld.

Zorgvuldig

Van Nispen van de SP, initiator van het amendement, benadrukte dat er bijzonder zorgvuldig te werk is gegaan. Er is bij de vormgeving ervan ambtelijke ondersteuning geweest, er zijn wetenschappers en deskundigen geconsulteerd. Hij zei dat de Rechtspraak een bijzondere positie heeft en dat die in de financiering tot uitdrukking moet komen. Hij noemde de Raad van State, de Nationale ombudsman, de Kiesraad en de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten als voorbeelden van instanties die ook een aparte, niet-departementale begroting hebben. Van Nispen zegde wel toe een wijziging in het amendement aan te zullen brengen die nog beter duidelijk maakt dat er aan de huidige bekostigingssystematiek niets wijzigt en dat het enige doel is rechtspraak op objectieve wijze te bekostigen. Van Nispen: ‘Het enige verschil met nu is dat de Rechtspraak door dit amendement niet meer als een uitvoeringsorganisatie van V en J kan worden gezien.’

Netherlands Commercial Court

Tijdens het debat kwam ook het Netherlands Commercial Court ter sprake. Dat is een speciale voorziening die de Rechtspraak in het leven wil roepen om internationale handelsgeschillen te beslechten. De voorbereidingen zijn al in volle gang, maar er is wetgeving nodig om echt van start te kunnen gaan. Dit is onder meer nodig om in het Engels te kunnen procederen (Zie ook: Plan voor speciale handelsvoorziening definitief). De minister zei in zijn antwoord ‘groot voorstander’ van het NCC te zijn. Het conceptwetsvoorstel is klaar en het wordt snel ingediend, aldus de minister. De Rechtspraak wil op 1 januari 2017 starten.

Amendement: koppel begroting Rechtspraak los van begroting V en J

De Tweede Kamer (Vaste Commissie Financiën) praat maandag 26 september 2016 vanaf 11 uur over een amendement U verlaat Rechtspraak.nl dat de regering oproept de begroting van de Rechtspraak los te koppelen van die van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit gebeurt tijdens een wetgevingsoverleg over de Comptabiliteitswet 2016. Het amendement is ingediend door de SP en wordt ondersteund door D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren.

De Rechtspraak heeft al herhaaldelijk gepleit voor een niet-departementale begroting. De begroting van de Rechtspraak is nu een apart onderdeel van de begroting van de minister van Veiligheid en Justitie. Door deze constructie is de financiering van de Rechtspraak onderdeel van beleidskeuzes, terwijl in de Wet op de rechterlijke organisatie (Wro) staat dat de financiering van rechtspraak op objectieve gronden plaats moet vinden volgens een vastgestelde bekostigingssystematiek. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, heeft in deze discussie diverse malen aangegeven dat de Rechtspraak ‘niet een willekeurige kostenpost is’ en noemt de positie van de begroting van de Rechtspraak ‘een weeffout in de Wro’.

Trias Politica

In de toelichting op het amendement staat: ‘Een aparte begroting voor de Raad voor de rechtspraak is zuiverder omdat dat beter past bij de positie die de Raad voor de rechtspraak heeft in onze trias politica. De minister van Veiligheid en Justitie blijft verantwoordelijk voor de verdediging van deze begroting, maar door aparte behandeling wordt de Raad voor de rechtspraak niet meer behandeld als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit amendement wijzigt niets aan de huidige bekostigingssystematiek van de rechtspraak, maar deze positionering in de Rijksbegroting doet meer recht aan de positie van de onafhankelijke derde staatsmacht.’

College

Als de loskoppeling van de begroting van de Rechtspraak doorgaat, wordt de Rechtspraak een college in de zin van de Comptabiliteitswet 2016. De begrotingen van dergelijke colleges (de Kiesraad is ook zo’n college) gaan buiten departementen om en worden rechtstreeks ingediend bij het parlement.

Zie ook Discussie over financiering van rechtspraak

Bron : Rechtspraak.nl

Gerelateerde artikelen

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

Graydon gelooft dat transparantie het vertrouwen tussen zakenpartners versterkt. Als ondernemingen een goed beeld hebben van de opportuniteiten die er...

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

In 2005 begon Buckaroo als Payment Service Provider in Nederland. In 2020 opende Buckaroo een kantoor in België. Buckaroo was de eerste aanbieder van ...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...