Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Begrippenlijst VCMB

De VCMB begrippenlijst omvat de betekenissen van alle creditmanagement gerelateerde begrippen.

A

A-NUMMER

Het nummer waaronder een persoon ingeschreven staat bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) ofwel bevolkingsregister, iedereen heeft een eigen uniek nummer.

AANBOD

Het aanbod moet worden gezien als een eenzijdige gerichte rechtshandeling die een voorstel tot het sluiten van een overeenkomst met zich brengt.

AANHANGIG

Een zaak, klacht of geschil is aanhangig, wanneer zij bij de rechter of bestuursinstantie in behandeling is.

AANHANGIG MAKEN

Als een zaak “aanhangig wordt gemaakt” betekent dit dat een zaak voorgelegd wordt aan de rechter en een procedure wordt opgestart bij een rechtbank

AANMANING

Een aanmaning wordt ook wel een sommatie, betalingsherinnering of herinneringsfactuur genoemd. Dit is een brief die aan de schuldenaar/debiteur wordt gestuurd om hem of haar in de gelegenheid te stellen een openstaand bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn alsnog te voldoen.

Een schuldeiser kan zelf een aanmaning sturen of dit uit handen geven aan een incasso-organisatie.

AANSPRAKELIJKHEID

Verantwoordelijkheid hebben voor iets of iemand en hierop aangesproken kunnen worden als er iets mis gaat.

AANVAARDING

Zonder de aanvaarding komt er geen overeenkomst tot stand. De aanvaarding is dus een zeer belangrijk element bij het tot stand komen van een overeenkomst. Aanvaarding kan in beginsel in iedere vorm geschieden en kan in één of meer gedragingen besloten liggen.

AANVULLEND RECHT

Meestal is aanvullend recht van toepassing als er tussen contractspartijen niets over een bepaald onderwerp is geregeld. Het heeft dan dus een aanvullende functie bij het sluiten van een overeenkomst tussen partijen.

AANZEGGING

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling, bekendmaking bij exploot.

Een mededeling van een deurwaarder of incassoadvocaat waarin wordt aangegeven wat er gaat gebeuren of wat de persoon tegen wie de mededeling zich richt moet doen.

Voorbeelden zijn aanzegging ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

ABSOLUTE BEVOEGDHEID

De vraag naar absolute bevoegdheid ziet op de vraag welke rechter hiërarchisch gezien bevoegd is: rechtbank sector kanton, rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad.

ABSOLUTE COMPETENTIE

Welke soort rechter is bevoegd? Kantonrechter, Arrondissementsrechtbank, Hof of De Hoge Raad.

ACCEPTGIRO

Acceptgirokaart, Betaalmiddel, Betaalopdracht, Overschrijvingsformulier

Een acceptgirokaart is een kaart die door de ontvanger van een betaling aan de betaler wordt gestuurd om de betaling te vereenvoudigen. De naam en het rekeningnummer van de ontvanger zijn er al op aangegeven.

ACCEPTGIROKAART

Betaalmiddel, betaalopdracht, overschrijvingsformulier. Een kaart die door de ontvanger van een betaling aan de betaler wordt gestuurd om de betaling te vereenvoudigen. De naam en het rekeningnummer van de ontvanger zijn er al op aangegeven.

ACCREDITIEF

Een accreditief of L/C (Letter of Credit) is een schriftelijke verbintenis van een bank (de accreditief openende bank) die op verzoek van de debiteur met u wordt aangegaan. In het accreditief is vastgelegd dat er betaling zal worden verricht op een in het accreditief bepaald moment mits is voldaan aan alle voorwaarden in het accreditief (bijvoorbeeld op tijd inleveren van de benodigde documenten).

Let u er op dat u een kredietlimiet aanvraagt op de debiteur en niet op de accreditief openende bank.

ACHTERSTALLIG, ACHTERSTALLIGHEID

Een vordering is onbetaald gebleven waardoor de achterstalligheidtermijn is verstreken. Nieuwe leveranties vallen normaal gesproken niet meer onder de dekking van de polis. Neemt u bij twijfel dan ook altijd contact met ons op om te voorkomen dat uw nieuwe leveranties ongedekt zijn.

ACHTERSTALLIGHEIDSTERMIJN

De periode tussen de vervaldag van de factuur en het moment dat de vordering achterstallig wordt. Deze termijn staat in de polis vermeld en is meestal 60 dagen.

ADVOCAAT

De advocaat is de rechtsgeleerde raadsman van zijn cliënt in en buiten de procedure. Hij verricht niet slechts advieswerk, maar stelt ook de processtukken op, treft schikkingen en voert het woord bij comparities, getuigenverhoren, pleidooien, mondelinge behandelingen. Een advocaat voert de procedure bij de rechtbank. Hij is verantwoordelijk voor de rechtszaak en zorgt ervoor dat alle benodigde documenten op tijd bij de rechtbank liggen.

Een advocaat laat zich inschrijven in het register bij de rechtbank van het arrondissement waarin hun kantoor is gevestigd, dit register wordt het tableau genoemd. Tot het voeren van de titel van advocaat is uitsluitend gerechtigd hij die als advocaat binnen Nederland is ingeschreven en hij die buiten Nederland tot het voeren van een overeenkomstige titel bevoegd is.

*In enkele gevallen mag een deurwaarder niet zelf de procedure voeren. In die gevallen moet er een advocaat worden gesteld.

AFLOSSINGSCAPACITEIT

Het deel van het inkomen dat beschikbaar is om schuldeisers af te betalen.

AGENT

Een lokale contactpersoon die vaak in hetzelfde land is gevestigd als de debiteur. De agent zorgt voor de verkoop aan bestaande en nieuwe debiteuren op rekening en risico van u. Incasso organisaties zien de agent dan ook als een verlengstuk van u en u dient er dan ook voor te zorgen dat de agent de polisvoorwaarden en –bepalingen nakomt.

AFSTAND VAN INSTANTIE

Afstand van instantie laat zich omschrijven als intrekking door eiser van zijn rechtsvordering (de eis zoals omschreven in de dagvaarding) zolang gedaagde nog niet voor antwoord heeft geconcludeerd (conclusie van antwoord). (art. 249 lid 1)

AKTE

Een akte is een geschrift opgemaakt tot bewijs van een rechtshandeling: geschrift bestemd tot bewijs te dienen.

AKTE VAN BEKENDHEID

Iemand die in het huwelijk wil treden en geen geboorteakte kan overleggen kan aan de kantonrechter in het kanton van zijn/haar woonplaats om een Akte van Bekendheid vragen. De akte van bekendheid kan verkregen worden via de rechter als vier meerderjarige getuigen verklaren waar en wanneer iemand geboren is en waarom er geen geboorteakte overhandigd kan worden.

AKTE VAN CESSIE

Een akte van cessie is een schriftelijke overeenkomst, waarbij een schuldeiser zijn vordering op de schuldenaar overdraagt aan iemand anders. Die ander kan vervolgens de vordering incasseren. Een concreet voorbeeld is dat een werknemer van een energiebedrijf een schuld heeft bij het energiebedrijf. Met een akte van cessie komt die werknemer met het energiebedrijf overeen dat een deel van zijn salaris direct aan het energiebedrijf wordt uitbetaald.

AKTE UITLATING

Een akte uitlating is een nadere uitleg over de stukken van de wederpartij in een gerechtelijke procedure na de comparitie of na repliek, dupliek of getuigenverhoor e.d..

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden zijn standaardcondities die tussen partijen kunnen gelden. Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die bedoeld zijn om deel uit te maken van een aantal overeenkomsten, met uitzondering van die voorwaarden die de kern van de prestaties aangeven. In de volksmond ook wel aangeduid als ‘de kleine lettertjes’.

Algemene voorwaarden kunnen o.a. inhouden:

 • Leveringsvoorwaarden en levertijd;
 • Regels met betrekking tot (te late) betaling;
 • Geldend recht en bevoegde rechtbank;
 • Garanties en exoneraties.

ALTERNATIEVE FINANCIERING

De term alternatieve financiering wordt gebruikt voor een breed scala aan financieringsvormen die bestaan naast de klassieke bankfinanciering. De markt voor alternatieve financiering nam grotere vormen aan na de financiële crisis van 2007. Door strengere wetgeving en verminderd beschikbaar kapitaal bij banken, werd het voor ondernemers moeilijker om een bancaire lening te verkrijgen en aanbieders van alternatieve financiering sprongen in dit gat. Alternatieve financiering is in principe op te delen in drie hoofdlijnen:

 • crowd financing (geld van ‘friends, fools and relatives’);
 • informal investors (vaak ‘selfmade men’ die op informele wijze kapitaal investeren met eigen vermogen;
 • achtergestelde leningen) en formal investors (gereguleerde financiering door private equity partijen, venture capitalists, banken en de publieke markt).

AMBTELIJKE HANDELING

Een ambtelijke handeling in de deurwaarderspraktijk omvat alle handelingen van de deurwaarders waarvan hij een akte opmaakt, b.v. dagvaarding, beslag, constatering, in de wet wordt op verschillende plaatsen aangegeven tot het doen van welke handelingen de deurwaarder bevoegd is, met name in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet.

Meestal wordt van die handeling verslag gedaan in een officieel document. Zo’n officieel document wordt een exploot of een proces-verbaal genoemd. Voorbeelden van zulke documenten zijn: een dagvaarding en een derdenbeslag. Een ambtelijke handeling wordt ook wel een ambtshandeling” genoemd.

AMBTSHANDELING

Een ambtshandeling in de deurwaarderspraktijk omvat alle handelingen van de deurwaarders waarvan hij een akte opmaakt, b.v. dagvaarding, beslag, constatering, in de wet wordt op verschillende plaatsen aangegeven tot het doen van welke handelingen de deurwaarder bevoegd is, met name in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet.

Meestal wordt van die handeling verslag gedaan in een officieel document. Zo’n officieel document wordt een exploot of een proces-verbaal genoemd. Voorbeelden van zulke documenten zijn: een dagvaarding en een derdenbeslag.  Een ambtshandeling wordt ook wel een “ambtelijke handeling” genoemd.

AMBTSHALVE

In beginsel is de rechter lijdelijk dat wil zeggen de rechter dient de zelfstandigheid van partijen (eiser en gedaagde) te respecteren, het zijn de partijen zelf die bepalen of, tegen wie en waarover geprocedeerd en doorgeprocedeerd wordt. Lijdelijk in de zin van passief is de rechter echter niet, hij neemt zelfstandig beslissingen omtrent het bepalen van een comparitie van partijen, getuigenverhoren, enz. Bij zijn beslissing geeft hij zo nodig uit kracht van het ambt dat hij bekleedt (=ambtshalve) toepassing aan rechtsgronden (=vindplaatsen van het Nederlands en Internationaal recht).

AMORTISATIE

Het terugbetalen van een vordering wordt uitgesmeerd over de toekomst. Dit kan onder andere gebeuren door in toekomstige vorderingen een deel op te nemen van de eerdere vordering. Voorbeeld: de kostprijs van een machine die plastic bekertjes maakt wordt terugverdiend via een opslag in de verkoopprijs van die bekertjes.

ANTICIPATIE

Voor de lengte van de termijn van dagvaarden –de periode tussen en dus exclusief de dag van uitbrengen en de dag van zitting- geldt, in beginsel, een minimum termijn. Een maximumtermijn bestaat niet, eiser kan de zaak dus op de lange baan schuiven door bijvoorbeeld te dagvaarden op een termijn van 5 jaar. Gedaagde is dan in de gelegenheid deze termijn te vervroegen, te anticiperen, naar een eerdere datum. (art. 126 lid 2)

ANTWOORD

Antwoord is het verweer tegen de eis, in een gerechtelijke procedure: de conclusie van antwoord van de gedaagde op het in de dagvaarding gestelde.

APPEL

Appel of hoger beroep is het rechtsmiddel tegen in eerste aanleg gewezen vonnissen. Partijen worden in hoger beroep aangeduid als appellant (degene die hoger beroep instelt) en geïntimeerde (degene tegen wie hoger beroep wordt ingesteld).

APPELLANT

Degene ofwel procespartij die hoger beroep instelt.

ARREST

Arrest is een ander woord voor vonnis of uitspraak. Een arrest is een uitspraak van een rechter en wordt gewezen door het gerechtshof of de Hoge Raad. Een uitspraak door de Rechtbank wordt vonnis genoemd.

ARRONDISSEMENTEN

Nederland is opgedeeld in 19 arrondissementen. Dit zijn rechtsgebieden waarin één rechtbank met meerdere kantongerechten is gevestigd. Er zijn in Nederland 19 rechtbanken. Elk van die rechtbanken verzorgt de rechtspraak in een bepaald deel van Nederland. Zo’n deel van Nederland wordt een “arrondissement” genoemd. Uitgebreide uitleg over de rechterlijk macht in Nederland is te vinden via http://www.rechtspraak.nl

AUTOMATISCHE DEKKINGSSTOP

Leveranties die plaatsvinden, of in het geval van diensten en werkzaamheden, facturen verstuurd nadat er sprake is van automatische dekkingsstop zijn niet gedekt. Er is sprake van automatische dekkingsstop bij achterstalligheid, incasso, insolventie en het intrekken van de kredietlimiet of de beëindiging van de dekking op het land van de debiteur.

AUTOMATISCHE INCASSO
Automatische afschrijving van het bankrekeningnummer door de leverancier. Dit is pas mogelijk nadat de afnemer zijn leverancier daartoe heeft gemachtigd.

B
BANKBESLAG

Bankbeslag is een derdenbeslag waarbij beslag gelegd wordt op de gelden van de schuldenaar die zich onder de bankinstelling bevinden. Dit beslag treft alle lopende bankrekeningen van de schuldenaar/debiteur bij de bankinstelling, dus ook de en/of rekeningen. Alleen het saldo dat op het moment van beslaglegging op de rekening(en) aanwezig is, valt onder het beslag. Latere stortingen vallen niet onder het beslag.  Het geld dat op uw bankrekening staat op het moment van het leggen van het beslag wordt gebruikt voor het aflossen van (een deel van) uw schulden.

De bankinstelling is verplicht om na 4 weken na beslaglegging een verklaring af te leggen. Naar aanleiding van de afgelegde verklaring worden de gelden door de deurwaarder of incassoadvocaat opgeëist ter aflossing van de vordering en wordt het beslag opgeheven. Er is geen beslagvrije voet (zie ‘beslagvrije voet’) van toepassing.

BATEN

Geldelijk voordeel, positieve bestanddelen van een vermogen.

BEDENKTIJD (HERROEPINGSRECHT)

Een termijn van ten minste zeven werkdagen waarbinnen een overeenkomst op afstand kan worden herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen.

BEGUNSTIGDE

In een polis is de begunstigde degene die wordt aangewezen als gerechtigde tot het in ontvangst nemen van een uitkering.

BEHAGEN

Aangenaam vinden. In een dagvaarding vraagt een schuldeiser vaak “als het de rechter moge behagen” dit komt eigenlijk neer op “Als de rechter het eens is met wat er in de dagvaarding staat”.

BELASTINGDEURWAARDER

Persoon die openstaande belastingbedragen invordert, authentieke akten afgeeft en informatie verstrekt.

BENEFICIAIR

Aanvaarden van een nalatenschap, het aanvaarden van een nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving, dit betekent meestal dat de nalatenschap (erfenis) alleen wordt aanvaard als er na het opmaken van een staat van baten en schulden een positief saldo overblijft.

BENOEMDE OVEREENKOMST

Benoemd is de overeenkomst die in de wet een eigen regeling heeft gekregen.

BESCHIKKING

Een beschikking is een uitspraak van de rechter welke wordt gegeven in een procedure die is  ingeleid door middel van een verzoekschrift (echtscheiding, alimentatie, bewind). Belangrijke uitzondering op deze regel is dat op een verzoekschrift tot faillissement een vonnis wordt gewezen.

BESLAG

Beslag is een maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder na een vonnis, dwangbevel of beschikking in opdracht van de schuldeiser bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de eigenaar of van derden onttrekt. De gerechtsdeurwaarder kan dan bijvoorbeeld beslag leggen op het loon, de uitkering of de inboedel van degene die de schuld heeft veroorzaakt. Met de opbrengst van de beslaglegging wordt de schuld, of een deel daarvan, afbetaald. Na het leggen van beslag kan degene op wiens goederen beslag is gelegd hier niet meer vrij over beschikken.

Beslag valt te onderscheiden in een conservatoir of een executoriaal beslag. Een conservatoir beslag kan worden gelegd vooruitlopend op een veroordeling. Voor dit beslag is wel toestemming vereist van de rechter. Een executoriaal beslag is een beslag op grond van een veroordelend vonnis.

BESLAGLEGGEN / BESLAGLEGGING

Een deurwaarder mag maatregelen treffen om een schuld te incasseren. Eén van die maatregelen is “beslag leggen”. Wanneer de gerechtsdeurwaarder tot beslaglegging overgaat, kan de schuldenaar niet meer vrij beschikken over het deel van zijn vermogen waarop beslag is gelegd.  De officiële omschrijving daarvan is “het onttrekken van zaken aan de vrije beschikking van de “schuldenaar”. Dat betekent dat er niets meer tegen het beslag leggen gedaan kan worden door de schuldenaar. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op inkomsten (zoals loon en uitkering), op bankrekeningen, op roerende zaken (zoals de inboedel of een auto) of op onroerende zaken (zoals een huis). De deurwaarder mag overigens niet op alle soorten inkomsten beslag leggen. Het leggen van beslag op de Kinderbijslag is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voorwaarde voor het mogen leggen van beslag is dat de deurwaarder een titel in bezit heeft.

BESLAG OP INKOMSTEN

Het tenuitvoerleggen van een titel door het leggen van beslag onder een derde (derdenarrest) op de inkomsten van de schuldenaar waardoor de inkomsten niet meer aan de schuldenaar toekomen maar waardoor zij in de meeste gevallen rechtstreeks aan de deurwaarder worden betaald die het eerst beslag heeft gelegd. Als er meer beslagen worden gelegd, verdeelt de eerste beslaglegger de gelden. Gelden worden naar rato van de vordering. Er is geen beslag mogelijk op b.v. kinderbijslag of studiefinanciering, bovendien geldt een beslagvrije voet. Het beslag wordt gelegd door de deurwaarders die van deze ambtelijke handeling een akte opmaakt;

BESLAG OP ROERENDE/ONROERENDE ZAKEN

Als er een uitspraak is van de rechter is of er is een andere titel, dan mag een deurwaarder verdere maatregelen treffen om een schuld te incasseren. Het tenuitvoerleggen van een titel (b.v. een vonnis of een beschikking) door het leggen van beslag op roerende en/of onroerende zaken die in eigendom toebehoren aan de schuldenaar, waarna deze vervolgens in het openbaar zullen worden verkocht. Het beslag wordt gelegd door de deurwaarder die van deze ambtelijke handeling een akte opmaakt;

Een voorbeeld is beslag op ONROERENDE ZAKEN, zoals een huis. De zaken waarop beslag is gelegd kunnen in het openbaar worden verkocht. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor het aflossen van (een deel van) de schulden.

Een voorbeeld is beslag op ROERENDE ZAKEN, zoals de inboedel of een auto. De zaken waarop beslag is gelegd kunnen door de deurwaarder in het openbaar worden verkocht. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor het aflossen van de schulden.

BESLAGVRIJE VOET

Een beslagvrije voet is het deel van een inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd. Dit is normaal een bedrag ter hoogte van 90% van de bijstandsnorm. De gerechtsdeurwaarder legt beslag op alle inkomsten boven dit bedrag. De hoogte van de beslagvrije voet kan worden aangepast aan uw situatie. Bijvoorbeeld indien er bepaalde hoge kosten hebt. De beslagvrije voet kan dan verhoogd worden. Ook kan de beslagvrije voet verlaagd worden, zelfs tot een zogeheten ‘nihilstelling’. Denkt u dat uw beslagvrije voet verhoogd moet worden? Overhandig dan de nodige bewijsstukken aan de gerechtsdeurwaarder. Hij kijkt of uw beslagvrije voet inderdaad aangepast moet worden.

Beslagvrije voet is het bedrag dat, na een beslag op periodieke inkomsten, minimaal aan de beslagene moet worden uitgekeerd, zodat hij kan voorzien in de kosten van levensonderhoud. Alles wat boven de beslagvrije voet wordt verdiend, wordt ingehouden ten behoeve van beslaglegger;

BVV

BVV staat voor BeslagVrije Voet. Het deel van het inkomen dat iemand moet ontvangen om in zijn eerste levensbehoeften te kunnen voorzien.

BESLOTEN VENNOOTSCHAP (B.V.)

Een organisatie die zelfstandig deelneemt aan het economisch en juridisch verkeer met een eigen, afgescheiden vermogen. Een BV is een rechtspersoon. Het vermogen is onderverdeeld in aandelen die in handen zijn van een of meer personen. Wie de aandeelhouders zijn is na te gaan in het aandelenregister (en in het handelsregister).

BESTUURLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Bestuurdersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon, veelal een vennootschap hebben verricht. Juridisch-dogmatisch bestaan verschillende gronden voor aansprakelijkheid. De hoofdregel is echter dat een rechtspersoon op grond van zijn rechtspersoonlijkheid zelf aansprakelijk is en niet de bestuurders. Bestuurdersaansprakelijkheid is derhalve een uitzondering.

Bestuurders hebben een grote macht in een rechtspersoon, en daardoor ook een grote verantwoordelijkheid. In een aantal gevallen vindt de rechtsorde dat een bestuurder die schade aan zijn bedrijf heeft toegebracht, of via zijn bedrijf schade aan anderen, hier niet zomaar mee mag wegkomen. Dit zijn meestal gevallen waarin de bestuurder wat te verwijten valt. In de meeste landen wordt een bepaalde norm gesteld voor het gedrag van een bestuurder (‘behoorlijke taakvervulling’, ‘voorzichtig zakenman’, ‘goede huisvader’, ‘zorg en loyaliteit’, etc.) In de lichtste gevallen is dit schuld door nalatigheid of niet voldoen aan administratieve eisen. Soms is er echter sprake van fraude of andere strafbare feiten.

Een aansprakelijk gestelde bestuurder zal worden verplicht om de benadeelden alle schade die door zijn handelen is ontstaan te vergoeden. Deze benadeelde kan de rechtspersoon (interne aansprakelijkheid), of een of meer derden zijn (externe aansprakelijkheid). Tevens kan een bestuurder bij faillissement van zijn onderneming persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door de curator. Een bestuurder die aansprakelijk wordt gesteld zal vaak forse bedragen moeten betalen en zal hierdoor soms zelf failliet kunnen gaan. Ook zal hij forse reputatieschade oplopen.

BETAALPROBLEMEN

Moeilijkheden bij het nakomen van (lopende) financiële verplichtingen, vaak ontstaan door onvoldoende inzicht in de financiële situaties, door het wegvallen van inkomen of door onvoldoende inzicht in de consequenties van het aanschaffen van producten of diensten.

BETALEN

 1. geld (of andere zaken) geven aan iemand om de kosten voldoen;
 2. afschuiven, bekostigen, bezoldigen, contenteren, honoreren, neertellen, opdokken, salariëren, salderen, uitbetalen, uitkeren, afrekenen met, belonen, bestrijden, dokken, in orde brengen, opbrengen, storten, vereffenen, vergelden, voldoen.

BETALINGSACHTERSTAND

1) Achterstallige verplichtingen
2) Het niet bij zijn met betalingsafspraken of -verplichtingen
3) Schuld

BETALINGSBEWIJS

Bewijs van betaling aan onze opdrachtgever, zodat wij kunnen zien dat de vordering al is betaald. Dit bewijs kunnen wij voorleggen aan onze opdrachtgever en kunnen u vrij pleiten. Onder betalingsbewijs valt o.a.: een printscreen van ideal of een (kopie van) een rekeningafschrift met hierop de betaling.

BETALINGSHERINNERING

Aanmaning; meestal schriftelijke herinnering tot betaling van een openstaande factuur.

BETALINGSREGELING

Wanneer een schuldenaar de vordering niet ineens kan voldoen, kan er soms afgesproken worden de vordering in termijnen af te betalen. In dat geval spreken we van een betalingsregeling. Bij deze regeling verbindt een schuldenaar zich tot het betalen van het totaal verschuldigde in termijnen, de opdrachtgever verbindt zich tegelijkertijd om genoegen te nemen met betaling in termijnen mits de regeling stipt wordt nagekomen. Een betalingsregeling wordt altijd schriftelijk aan schuldenaar bevestigd.

BETALINGSTERMIJN

Termijn waarbinnen betaald moet worden. In Europa is er een richtlijn voor betalingen namelijk over een periode van 2 jaar is dit maximaal 30 dagen en bij uitzondering 60 dagen.

BETEKENEN

Het overhandigen (in kennis brengen) aan de geadresseerde of het achterlaten op het adres van geadresseerde van officiële stukken (akte of exploot) door een deurwaarder of incassoadvocaat.  Betekenen is een ambtelijke handeling.

BETEKENING

Gerechtelijke, ambtelijke bekendmaking van stukken en mededelingen aan de daarbij belanghebbende of aan zijn woonadres, door een deurwaarder of incassoadvocaat, die daarvan akte opmaakt. Een voorbeeld is de betekening van een dagvaarding of het vonnis. Betekening van een titel is vereist voor executoriale beslagmaatregelen.

BETEKENINGSKOSTEN

Een deurwaarder of incassoadvocaat maakt kosten bij het incasseren van schulden. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Een voorbeeld daarvan zijn de kosten van het maken van officiële documenten en het bezorgen daarvan. Deze kosten worden ook wel explootkosten of “betekeningskosten” genoemd.

BETWISTBAAR

Aanvechtbaar, discutabel, betwist, kwestieus, omstreden.

BETWISTEN

1. twisten over het recht op iets of de juistheid van iets;
2. aanvallen, ingaan tegen, aanvechten, bestrijden.

BEVEL

Bevel is een ambtelijke handeling  door een deurwaarder of incassoadvocaat waarbij letterlijk bij exploot het bevel wordt gedaan om binnen een (in de wet) bepaalde termijn iets te doen b.v. te ontruimen en/of te betalen of juist iets niet te doen (b.v. overlast veroorzaken).

Een deurwaarder kan “bevel doen”. In feite beveelt hij de betrokkene om te voldoen aan een uitspraak van de rechter. De deurwaarder kan het bevel zowel schriftelijk als mondeling doen. De termijn waarbinnen het bevel uitgevoerd moet worden is afhankelijk van de uitspraak van de rechter of is afhankelijk van wettelijke bepalingen.

BEWINDVOERDER

Een bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen op moment dat de rechter een bewind heeft bevolen, dit heet ook wel bewindvoering.

De bewindvoerder beheert alle goederen die onder bewind zijn gesteld. Hij moet bijvoorbeeld zorgen dat geld goed wordt belegd, rente op tijd wordt bijgeschreven en een huis op tijd wordt geschilderd. De bewindvoerder moet ook de administratie voeren over alle goederen die onder bewind staan.

Mensen die zijn toegelaten tot de WSNP krijgen een bewindvoerder toegewezen. Lees verder onder ‘WSNP’.

BEWIJS VAN KWIJTING

Bewijs dat iets is gedaan (betaling verricht of stukken ingeleverd etc.)

BIG DATA

Een eenduidige en sluitende definitie van big data bestaat niet. De volgende factoren spelen in ieder geval een rol om iets te beschouwen als big data: de hoeveelheid aan data (zó veel, dat ze niet meer op één pc, simpele server of databasemanagementsysteem passen), de snelheid waarmee de data binnenkomen en veranderen, de diversiteit van de data en de mogelijkheid om al deze data te analyseren. Naast deze definitie kan big data ook gezien worden als een ontwikkeling: de steeds geavanceerder hard- en software waarmee meer en meer data verzameld, bewerkt en bewaard kunnen worden.

BKR

Bureau Krediet Registratie is een instantie die door particulieren aangegane geldleningen, openstaande vorderingen en betalingsachterstanden bij financiële instellingen registreert.

De schuldeiser (de eisende partij) is degene die openstaande vorderingen aanmeldt bij de BKR. De schuldeiser kan ook zorgen dat de vordering weer wordt afgemeld als de vordering is voldaan. Incasso organisaties kunnen geen vorderingen aan- of afmelden bij de BKR.

Een BKR-notering beïnvloed de mogelijkheden om nieuwe leningen/ leasecontracten aan te gaan.

BLOKKERINGSEFFECT

Eenmaal omgezet in nationaal recht behoudt de Europese richtlijn zijn werking. Heeft de omzetting in nationale wetgeving plaatsgevonden, dan mag deze wetgeving niet meer worden veranderd. Dit kan pas als er een nieuwe richtlijn is aangenomen die de oude richtlijn wijzigt.

BODEMPROCEDURE

Als een persoon of een bedrijf snel een beslissing van de rechter wil hebben, kan die persoon of dat bedrijf een kort geding starten. Een reden om snel een beslissing nodig te hebben kan bijvoorbeeld zijn dat elke dag dat de beslissing niet genomen is die persoon of dat bedrijf extra schade of kosten lijdt. Een “kort geding” is dus een procedure waarin aan de rechter gevraagd wordt snel een beslissing te nemen. De beslissing van de rechter zal een voorlopige beslissing zijn. De rechter kan in korte tijd natuurlijk niet altijd alle voors en tegens volledig overzien. Het kan dus zijn dat de rechter na het “kort geding” ook nog het verzoek krijgt om een definitieve beslissing te nemen in een aparte procedure. Die aparte procedure wordt een bodemprocedure genoemd.

BOEDEL

Het vermogen van iemand die failliet is gegaan.

BRP

Basisregistratie Personen (vervanger Gemeentelijke Basisadministratie per 1 januari 2014).

BTAG

BTAG staat voor “Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Dit besluit is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

In dit Besluit staat geregeld de wettelijk vastgestelde kosten die een deurwaarder aan de debiteur mag doorberekenen voor zijn ambtshandelingen.

BTW

BTW staat voor Belasting toegevoegde waarde. Over de omzet die een ondernemer in Nederland maakt, moet omzetbelasting (btw) worden betaald. Btw die aan de ondernemer in rekening wordt gebracht mag daarvan worden afgetrokken. Er wordt dus belasting betaald over de waarde die men toevoegt: het verschil tussen inkoopprijs (plus onkosten) en verkoopprijs.

Als goederen worden uitgevoerd naar het buitenland en daar worden verbruikt, vallen ze niet onder de Nederlandse omzetbelasting. De omzetbelasting wil namelijk alleen het verbruik in Nederland belasten. In dit geval geldt het zogenaamde nultarief, dus hoeft men geen btw te berekenen.

BUITENGERECHTELIJK

Een ander woord voor buitengerechtelijk is minnelijk. In een minnelijk incassotraject proberen de betrokkenen hun geschil onderling op te lossen, dus zonder tussenkomst van de rechter en zonder gebruik van dwangmiddelen.

BUITENGERECHTELIJKE FASE

De fase buiten rechter d.w.z. vóór en ná een gerechtelijke procedure. De buitengerechtelijke fase ná de procedure wordt meer in het bijzonder de executoriale fase genoemd. In de buitengerechtelijke fase vóór de procedure wordt geprobeerd door brieven en persoonlijk telefonisch contact een schuldenaar te bewegen het door hem verschuldigde te betalen hetzij ineens, hetzij in termijnen.

In het minnelijke traject proberen de schuldeiser en eventueel zijn incasso organisatie de schuldenaar aan te sporen om te betalen zonder dat er enige vorm van dwang aan te pas komt.

BUITENGERECHTELIJKE INCASSO

Het incasseren van een vordering door een incasso organisatie gebeurt in drie stappen.

 1. In eerste instantie zal een incasso organisatie de schuldenaar herinneren aan het feit dat deze een rekening niet betaald heeft. In deze stap heeft de incasso organisatie nog geen dwangmiddelen (zoals beslag leggen) ter beschikking. Deze stap wordt ook wel minnelijke incasso of “buitengerechtelijke incasso” genoemd.
 2. Als de schuldenaar niet betaalt, kan de deurwaarder of incassoadvocaat de rechter vragen om een uitspraak. De bedoeling is dan dat de rechter aangeeft dat de schuldenaar moet betalen, omdat anders de deurwaarder maatregelen mag treffen om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Deze stap wordt ook wel de gerechtelijke incassofase genoemd.
 3. Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, volgt de volgende stap. Die stap wordt ook wel de executiefase genoemd. Als de schuldenaar niet aan het vonnis van de rechter voldoet, dan kan de deurwaarder het vonnis “executeren”. De deurwaarder of incassoadvocaat mag dan dwangmiddelen gebruiken om de schuldenaar te dwingen te betalen, zoals beslag leggen.

BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

Vergoeding van de kosten die verband houden met het werk dat wordt verricht om een vordering te incasseren vóórdat er een gerechtelijke procedure aan te pas komt. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren.

BUITENGERECHTELIJKE SCHULDSANERING

Hiervan is sprake als een persoon of een instantie de schulden, de uitgaven en de inkomsten van een debiteur op een rijtje zet en probeert met alle schuldeisers een regeling te treffen, het doel is te bereiken dat een debiteur voor al z’n schulden een oplossing vindt en door totale of gedeeltelijke aflossing uiteindelijk weer schuldenvrij is. Zie voor verdergaande schuldsanering: gerechtelijke schuldsanering.

BURGERLIJK WETBOEK

Het Burgerlijk Wetboek bevat regelingen betreffende burgers onderling.

 

C
CASHFLOW

In het Nederlands ook wel kasstroom. Dit is een bedrijfseconomische term waarmee men de in- en uitstroom van liquide middelen binnen een bedrijf bedoelt. De cashflow van een bedrijf wordt vaak op twee verschillende manieren berekend, waarbij gekeken wordt naar de uitgaven en inkomsten of kosten en opbrengsten:

 • Definitie 1: Cashflow = inkomende geldstroom – uitgaande geldstroom
 • Definitie 2: Cashflow = winst na belastingen en afschrijvingen

Bij de eerste definitie kan men aan de hoogte van de cashflow beoordelen of het bedrijf voldoende cash heeft om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en eventueel kan investeren. Dit wordt gedaan aan de hand van inkomsten of uitgaven. De cashflow is positief als er meer geld binnenkomt dan dat er uitgaat. De cashflow is negatief als er meer geld wordt uitgegeven dan er op dat moment binnenkomt.

De tweede definitie wordt vaak gebruikt in de financiële analyse van kredietverstrekkers en in jaarverslagen, maar dit leidt nog weleens tot verwarring. Cashflow heeft hier niets te maken met de eigenlijke geldstroom. Winst is immers het saldo van opbrengsten en kosten en die vallen niet altijd samen met ontvangsten en uitgaven. Ter illustratie: een opgestelde verkoopfactuur wordt in de boeken weggeschreven als opbrengsten en draagt dus bij aan de winst. Toch kan het voorkomen dat de factuur niet wordt betaald, en is het geld dus niet ‘in kas’ om uitgaven te kunnen doen.

CASSATIE

Cassatie is een rechtsmiddel die voorziet in een beperkte herkansing voor de verliezer van de laatste feitelijke aanleg (doorgaans hoger beroep). In de cassatieprocedure heten partijen respectievelijk eiser en verweerder in cassatie. Cassatie wordt ingesteld met als doel dat de Hoge Raad de door de lagere rechter gedane uitspraak, welke door één van de partijen wordt bestreden, kan casseren dat wil zeggen vernietigen.

Bij cassatie wordt de zaak niet inhoudelijk op meer op onjuiste of onvolledige vaststelling van relevante feiten beoordeeld. De Hoge Raad beoordeeld de zaak alleen op mogelijke schending van het recht of het verzuim van vormen.
In geval van vernietiging van een eerdere uitspraak bestaat voor de Hoge Raad de mogelijkheid de zaak zelf ‘ten principale’ af te doen maar in de overgrote meerderheid van de gevallen verwijst hij de zaak naar de lagere rechter ter verdere behandeling. Deze rechter na deze verwijzing is gebonden aan de uitspraak van de Hoge Raad om met inachtneming hiervan opnieuw vonnis te wijzen.

CESSIE

Een akte van cessie is een schriftelijke overeenkomst, waarbij een zijn vordering op de schuldenaar overdraagt aan iemand anders. Die ander kan vervolgens de vordering incasseren. Een concreet voorbeeld is dat een werknemer van een energiebedrijf een schuld heeft bij het energiebedrijf. Met een akte van cessie komt die werknemer met het energiebedrijf overeen dat een deel van zijn salaris direct aan het energiebedrijf wordt uitbetaald.

CHEQUE

Een schriftelijke, onvoorwaardelijke opdracht aan een bank om direct het genoemde bedrag te betalen aan de begunstigde. Risico met cheque’s is dat de betaling kan worden teruggedraaid door de bank wanneer debiteur onvoldoende saldo heeft. Zolang dit mogelijk is biedt een cheque u dus geen enkele zekerheid.

CILC

Confirmed Irrevocable Letter of Credit, oftewel geconfirmeerd onherroepelijk accreditief. Zie geconfirmeerd onherroepelijk accreditief.

CIVIEL RECHT

Het civiele recht is een onderdeel van het recht en heeft betrekking op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven.

CIVIELE PROCEDURE

Het voorleggen van een geschil aan de rechter.

CLAIMDREMPEL

Vorderingen tot en met de claimdrempel komen niet in aanmerking voor schadevergoeding. Vorderingen boven de claimdrempel wel. Het bedrag van de claimdrempel bedrag staat in de polis genoemd.

COLLEGES

De rechtbanken, hoven en de Hoge Raad pleegt men, anders dan de enkelvoudig optredende kantonrechter, met de term ‘colleges’ aan te duiden.

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (C.V.)

Een vennootschap onder firma met één of meer stille vennoten.

COMMERCIEEL RISICO

Het risico van een verslechtering van de financiële situatie of de kredietwaardigheid van een debiteur, wat leidt tot het niet nakomen van betalingen door of de insolventie van deze debiteur. Dit is dan niet het gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid zoals beschreven bij politiek risico.

COMPARITIE

Als een rechter meer wil weten over een geschil, kan de rechter besluiten een “comparitie van partijen” plaats te laten vinden. Een andere reden voor de rechter om een “comparitie van partijen” plaats te laten vinden is dat de rechter een schikking tussen de schuldenaar en de schuldeiser wil bereiken. Een “comparitie van partijen” is dus eigenlijk een officiële bijeenkomst tussen de rechter, de schuldenaar en de schuldeiser. De schuldenaar en de schuldeiser kunnen een vertegenwoordiger (gemachtigde) meenemen naar een “comparitie van partijen”. Wanneer een “comparitie van partijen” plaatsvindt wordt door de rechter bepaald. Bij een “comparitie van partijen” is er een vaste procedure.

COMPARITIE VAN PARTIJEN

Bij een comparitie van partijen komen beide partijen in een zaak persoonlijk en, al dan niet met gemachtigde, tegelijkertijd bij de rechter. Als iemand het niet eens is met een vordering (verweer) dan kan door de rechter een comparitie worden bepaald. Een rechter besluit hiertoe en besluit tevens wanneer de comparitie plaatsvindt. Een comparitie van partijen vindt plaats om de rechter mondeling verder te informeren over de standpunten van beide partijen en eventueel een schikking te bewerkstelligen. De comparitie kan ten doel hebben om een schikking te beproeven en/of om nadere inlichtingen over de ingenomen standpunten van partijen te verkrijgen.

COMPETENTIE

– Absolute competentie: welke soort rechter is bevoegd
– Relatieve competentie: de rechter in welke plaats is bevoegd

COMPETENTIEGRENS

Deze grens is door de wet bepaald en geeft aan bij welk soort gerecht een bepaalde procedure zal lopen. Geschillen over arbeidsovereenkomst, huur en geldvorderingen tot € 25.000,- worden behandeld door het Kantongerecht. Alle andere zaken behandelt de Rechtbank.

CONCLUSIE

De gerechtelijke schriftuur in haar geheel, bevattende de beweringen en vertogen van partijen (conclusie van eis (= dagvaarding), antwoord, repliek en dupliek).

CONCLUSIE VAN ANTWOORD

Indien gedaagde gebruik maakt van zijn recht om zich inhoudelijk te verweren op de inhoud van de dagvaarding, dan heet dit verweer een conclusie van antwoord. In kantonzaken mag gedaagde dit verweer zelf doen en zelfs mondeling, de griffier draagt dan zorg voor schriftelijke verslaglegging. Bij de rechtbank dient de conclusie van antwoord schriftelijk én door een procureur te worden ingediend.

CONCLUSIE VAN DUPLIEK

In een gerechtelijke procedure kennen we een aantal stappen in de behandeling. Wanneer iemand verweer voert tegen een vordering, dan noemen we het eerste verweer “Conclusie van Antwoord”. De rechter kan bepalen dat de eiser vervolgens op het verweer reageert. Dit noemen we de “Conclusie van Repliek”. De verweerder mag daar nog een keer op reageren en dat noemen we de “conclusie van dupliek”.

CONCLUSIE VAN EIS

Als men een dagvaarding ontvangt kan men daarin lezen wat de eisende partij vordert. Deze beschrijving van de vordering en het verzoek aan de rechter om iemand te veroordelen, wordt officieel de “conclusie van eis” genoemd.”

CONCLUSIE VAN REPLIEK

Reactie van de eisende partij op de conclusie van antwoord van de gedaagde partij.

In een gerechtelijke procedure zijn een aantal stappen in de behandeling. Wanneer iemand verweer voert tegen een vordering, dan noemen we het eerste verweer “Conclusie van Antwoord”. De rechter kan bepalen dat de eiser vervolgens op het verweer reageert. Dit noemen we de “conclusie van repliek”. Iemand mag dan als verweerder daar nog een keer op reageren en dat noemen we de “Conclusie van Dupliek”.

CONSERVATOIR BESLAG

Een conservatoir (bewarend) beslag wordt gelegd wanneer er nog geen definitief vonnis is gewezen door de rechter. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in een situatie waarin de kans redelijk aanwezig is dat goederen aan het verhaal onttrokken worden voordat er vonnis is gewezen en kan worden beslag gelegd. Er wordt dan bewarend beslag gelegd op goederen, zodat daarop (na het verkrijgen van een veroordelend vonnis) verhaal kan worden gehaald. Voor het leggen van een conservatoir beslag dient de voorzieningenrechter toestemming te geven.

Een conservatoir beslag kan worden gelegd vooruitlopend op een veroordeling. Voor dit beslag is wel toestemming vereist van de rechter. Een conservatoir beslag is altijd spoedeisend en zorgt ervoor dat een schuldenaar bepaalde zaken niet meer kan onttrekken aan verhaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leggen van beslag op een woning die te koop staat.

Na betekening van dit vonnis gaat het conservatoire beslag over op een executoriaal beslag en op dat moment kan executie pas plaatsvinden.

Bij een conservatoir beslag wordt dus, anders dan bij het executoriale beslag, pas na beslaglegging geprocedeerd.

CONSTITUTIE

Juridisch correcte benaming van een (natuurlijk of rechts-) persoon

CONSIGNATIE

Bedrijf A heeft goederen aan debiteur geleverd. De debiteur hoeft deze echter pas te betalen nadat de goederen door debiteur worden verkocht. Eigenlijk is het voor bedrijf A een voorraad die elders wordt aangehouden.

CONTRACTRISICO

De periode tussen het sluiten van het contract en ingang van het kredietrisico kan ook onder de dekking van de polis worden gebracht. Wij zullen als zich een gedekte schade-oorzaak voordoet over door u met betrekking tot die order gemaakte kosten en gedane uitgaven vergoeden.

CONSTATERING

Een vaststelling door een deurwaarder van hetgeen hem uit eigen waarneming bekend wordt, ofwel wat hij zelf constateert, daarvan wordt door hem een akte opgemaakt, het zogeheten proces-verbaal van constatering. Een proces-verbaal van constatering kan b.v. dienen als (aanvullend) bewijsstuk;

CONSUMENTENAUTORITEIT

Autoriteit welke is belast met de handhaving van de regelgeving met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken.

CONSUMENTENKOOP

De koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

CONVENANT

Overeenkomst, b.v. een echtscheidingsconvenant, een overeenkomst waarin ex-echtgenoten hun afspraken neerleggen omtrent allerlei zaken die de echtscheiding betreffen zoals alimentatie, bezoekregeling kinderen, verdeling schulden en baten. Let op: een convenant heeft slechts werking tussen de partijen die de overeenkomst sluiten;

CONVENTIE

Eis in een conventie ofwel vordering, tegenhanger is de eis in reconventie ofwel de tegeneis. De vordering wordt ingesteld bij dagvaarding, de gedaagde heeft de mogelijkheid om in dezelfde procedure tegelijk met het indienen van zijn verweer een tegenvordering in te stellen, de gedaagde dient dan een ‘conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie’ in. Uiteindelijk neemt de rechter een beslissing op de eis en de tegeneis, hij wijst dus vonnis in conventie en in reconventie;

CREDITEUR

Een persoon of een onderneming met een vordering op een andere persoon of onderneming (schuldeiser). Iemand die nog geld moet krijgen of een betaling moet ontvangen (schuldeiser)

CREDITMANAGEMENT

Creditmanagement is een onderdeel van een financiële administratie en is in veel gevallen bekend als de afdeling debiteurenadministratie van een bedrijf of (semi)overheidsinstelling. Creditmanagement is een belangrijk onderdeel van een bedrijf wordt gezien. De belangrijkste facetten van creditmanagement zijn het tijdig innen van uitstaande facturen, het beoordelen van debiteurenrisico’s, bepalen van kredietwaardigheid en het onderhouden van klantcontacten (financieel).

In Nederland begint creditmanagement bij bedrijven een steeds belangrijker functie te krijgen. Het is meer dan alleen maar het incasseren van uitstaande vorderingen. Creditmanagement gaat veel verder en heeft als doel verantwoord om te gaan met kredietrisico’s en een acceptabele of lage betalingstermijn te realiseren om uiteindelijk het werkkapitaal te optimaliseren bij een zo hoog mogelijke omzet.

CROWDFINANCIERING

Crowdfinanciering is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiele tussenpersonen of intermediars, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

CROWDFUNDING

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiele tussenpersonen of intermediars, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Crowdfunding gaat in principe als volgt: een groep of persoon, dat kan zowel een ondernemer als particulier zijn, wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld op een platform op het internet) en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa.

CURATELE

Onder curatele stelling kan om twee redenen gebeuren:

 1. Onder curatele stelling is een maatregel die getroffen kan worden als meerderjarigen zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. In dat geval wordt door de rechter een curator aangesteld. De persoon die het beheer van het geld van degene die onder curatele is gesteld moet doen, wordt een ”curator” genoemd. De curator wordt in dit geval ook betrokken bij belangrijke persoonlijke beslissingen die genomen moeten worden. In dit geval lijkt een curator veel op een voogd.                               Een verzoek tot deze vorm van onder curatele stelling kan worden ingediend door de echtgenoot, geregistreerd partner (of andere levensgezel), zijn bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad, de voogd van de betrokkene of het openbaar ministerie. De betrokkene zelf kan soms zelf ook het verzoek doen.
 2. Een bedrijf of een persoon kan onder curatele gesteld worden als er sprake is van een faillissement. In dat geval wordt door de rechter een curator aangesteld. Ook in dit geval wordt de persoon die het beheer van het geld van het bedrijf of de persoon die onder curatele is gesteld moet doen een ”curator” genoemd.

CURATOR

kan een curator worden benoemd. Een curator is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een persoon of een bedrijf.  Deze kan optreden als toezichthouder voor mensen die zelf niet in staat zijn hun belangen te behartigen en onder curatele gesteld zijn. Dit kan ook in geval van een faillissement, waarbij de curator de schulden en het vermogen in kaart brengt en met de schuldeisers tot een oplossing probeert te komen.

Men zegt in zo’n geval dat het bedrijf of de persoon onder curatele gesteld is.

CUSTOMER DUE DILIGENCE

Customer Due Diligence staat ook wel bekend als het ‘Know Your Customer’- of ‘ken uw klant’-beginsel: wanneer bedrijven zakendoen onderzoeken zij volgens dit beginsel wie de cliënt is, maar ook wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn, of deze personen voorkomen op sanctie- of fraudelijsten en welk ander risico de cliënt kan vormen.

In Nederland zijn de CDD-verplichtingen verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Sommige beroepsgroepen zijn hierdoor wettelijk verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren. De uitgangspunten van het Basel Committee zijn primair opgesteld voor banken, maar zijn inmiddels vertaald in wet- en regelgeving op breder niveau.

D
DADING

Akte/proces-verbaal van dading: term die eigenlijk in het Burgerlijk Wetboek inmiddels is vervangen door ‘vaststellingsovereenkomst’. Een overeenkomst tussen partijen waarbij zij op minnelijke wijze een geschil beëindigen. Een dading kan zowel in als buiten een procedure tot stand komen. In een procedure kan de dading door de rechter worden bekrachtigd, in dat geval levert de dading een executoriale titel op;

DAGVAARDEN

Het doen uitbrengen (of betekenen) van een dagvaarding aan een gedaagde ter inleiding van een gerechtelijke procedure.

DAGVAARDING

Een dagvaarding is een officiële akte, een schriftelijke oproep om voor een gerecht (Rechtbank, Gerechtshof of Hoge Raad) te verschijnen. Deze wordt op verzoek van de eiser (de partij die het geld tegoed heeft) door een gerechtsdeurwaarder uitgereikt aan de gedaagde partij (de debiteur). De dagvaarding is het eerste processtuk in een procedure en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. In de dagvaarding staan onder andere de namen van alle partijen (eiser en gedaagde), de tijd en plaats dat de gedaagde zich bij het gerecht moet melden en de uiteindelijke eis (het openstaande bedrag) van de eisende partij. De rechter geeft zijn oordeel in een vonnis.

DEBITEUR

De debiteur (schuldenaar) in een zaak wordt ook debiteur genoemd. De debiteur is degene die een openstaand bedrag aan de eisende partij dient te betalen.

Het bedrijf aan wie u goederen verkoopt of voor wie u diensten en werkzaamheden verricht en die u daardoor geld is verschuldigd.

Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een klant die nog moet betalen. In de boekhouding is een debiteur een persoon of een bedrijf dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten.

DEBITEURENADMINISTRATIE

In een groot bedrijf worden debiteuren op een speciaal deel van de financiële administratie behandeld, de zogenaamde debiteurenadministratie, die veelal overeenkomt met de klantadministratie. Een debiteur staat aan de linkerkant van een balans, de debetkant; de boekhouder gaat ervan uit dat de klant ook gaat betalen (en dat het bedrijf dus extra bezit (activa) krijgt).

DEBITEURENBEHEER

De liquiditeit van een bedrijf blijft gewaarborgd als facturen betaald worden. Wanneer betalingen uitblijven is het groot belang om snel actie te ondernemen op de onbetaalde facturen. Zo blijft uw liquiditeit gewaarborgd.

Incasso organisaties kunnen ingeschakeld worden voor het debiteurenbeheer van een bedrijf, zij zorgen ervoor dat uw geld snel en zonder uw inspanning wordt geïnd.

DERDE(N)

Iemand die geen partij in een geschil is.

DERDE GEARRESTEERDE

Een derde waaronder beslag is gelegd. Bijvoorbeeld een bank, werkgever of huurder.

DECLARATIE

1. Rekening, betuiging, verklaring
2. opgave van hetgeen men te vorderen heeft, vooral van terug te ontvangen uitgaven voor reis- en verblijfkosten van ambtenaren of andere werknemers
3. aangifte van goederen aan douanekantoren; bewijs van die aangifte

DEELVONNIS

Een rechtelijke procedure kan ontzettend veel tijd in beslag nemen en het kan soms geruime tijd duren voordat de rechter uiteindelijk een eindoordeel zal geven. Soms komt het voor dat van de vele punten waaromtrent partijen procederen reeds duidelijkheid bestaat omtrent een of meerdere punten en dat de rechter hieromtrent alvast gedurende de procedure een deelvonnis uitspreekt. Voor de overige punten wordt dan voort geprocedeerd. In het deelvonnis wordt definitief een deel van het gevorderde afgedaan, dat wil zeggen toe- of afgewezen.

DEKEN

Een deken is een benaming van de advocaat welke de functie van het hoofd (voorzitter) vertegenwoordigd van het plaatselijk bestuur van advocaten binnen een arrondissement.

DEPONEREN

Onder andere bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

DEPONERINGSTERMIJN

De jaarrekening dient uiterlijk 8 dagen na vaststelling deponeren bij de Kamer van Koophandel. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon.

Regels voor het opmaken en vaststellen van de jaarrekening :

 • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 6 maanden uitstel verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn. Uitstel hoeft u niet te melden aan de KvK.
 • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Als uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar is dit 31 juli. Bij maximaal uitstel is dit 31 januari van het volgende jaar.

Let op: Als alle aandeelhouders van de bv tevens bestuurder of commissaris zijn dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders en commissarissen meteen tot vaststelling, tenzij deze regel in de statuten wordt uitgesloten. Als ondertekening meteen leidt tot vaststelling, dan vervallen de 2 maanden die de aandeelhouders de tijd hebben om de jaarrekening vast te stellen en moet er binnen 11 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Dit betekent dat bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar vóór 8 december gedeponeerd moet zijn.

Niet vastgestelde (voorlopige) jaarrekening:

Als de jaarrekening niet (op tijd) is vastgesteld door de aandeelhouders, dan moet u de voorlopige jaarrekening deponeren. Deze voorlopige jaarrekening moet u 7 maanden na het einde van het boekjaar deponeren bij de KvK. Als u de maximale uitstel van 6 maanden heeft, dan moet u de jaarrekening dus 13 maanden na het einde van het boekjaar deponeren.

Wat gebeurt er als u de jaarrekening niet op tijd deponeert?

Als een onderneming failliet gaat, dan kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd. Ook kan het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechterlijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. U kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euro’s krijgen.

DERDENARREST

Zie “derdenbeslag”.

DERDENBESLAG

Een derdenbeslag is een bepaalde vorm van beslaglegging. Bij een derdenbeslag wordt er beslag gelegd op gelden/goederen die zich onder derden bevinden. Hierbij kan gedacht worden aan beslag op inkomen (bij een werkgever of uitkeringsinstantie), beslag op een bankrekening (bij de bankinstelling) of beslag op goederen die een derde voor de schuldenaar bewaart.

DERDENBESLAGENE

Een derde waaronder beslag is gelegd door de gerechtsdeurwaarder. Bijvoorbeeld een werkgever of een bank.

DERDENVERZET

Derdenverzet kan door niet-procespartijen (derden) tegen een vonnis worden ingesteld als zij in hun rechten zijn benadeeld. Dit rechtsmiddel komt haast niet voor.

DERDE LAND RISICO

Commerciële en politieke risico’s worden gelopen in een ander land dan het land van verzekerde of van de debiteur. Meestal is dit een land via welke de verzendingen lopen of waar de goederen moeten worden geleverd, de diensten worden verleend of de werkzaamheden worden uitgevoerd.

DE ROL

De rol is niet meer dan een register waarin de zaken welke aanhangig worden gemaakt of reeds zijn worden geadministreerd bij de griffie.

DESCENTE

Een descente is een gerechtelijke plaatsopneming. Indien de rechter van mening is dat hij tot het komen van een juist oordeel een situatie ter plaatse moet bekijken gaat hij op onderzoek uit. Zo’n situatie kan van alles zijn, bijvoorbeeld een overhangende boom of een foutief geplaatst keukenblok. In de praktijk wordt een descente zeer weinig toegepast.

DESKUNDIGENBERICHT

Een deskundigenbericht kan op verzoek van één van de partijen of ambtshalve door de rechter worden bevolen indien voor de beoordeling van bepaalde feiten of omstandigheden speciale vakkennis nodig waarover de rechter niet beschikt, Te denken valt aan een taxatierapport van een makelaar.

DEURWAARDER

Een deurwaarder (ook wel gerechtsdeurwaarder) is een openbaar ambtenaar die benoemd is door de Kroon. Hij houdt zich bezig met het verrichten van ambtshandelingen, zoals het uitbrengen van dagvaardingen, het betekenen van vonnissen en de tenuitvoerlegging hiervan. Tegenwoordig hebben de meeste gerechtsdeurwaarders daarnaast een incassopraktijk voor het innen van openstaande bedragen.

Iedereen kan een deurwaarder inschakelen voor bijvoorbeeld het incasseren van een openstaande vordering.

DICTUM

Bij het wijzen van het vonnis wordt het oordeel ofwel de beslissing van de rechter ook wel dictum genoemd.

DIGIPOORT

Alle rapportages die u met SBR aan de overheidsinstellingen aanlevert, lopen via 1 digitaal kanaal van de overheid: Digipoort. De rapportages die u met SBR aan de deelnemende banken aanlevert, lopen via een vergelijkbaar kanaal: de Bancaire Infrastructurele Voorziening.

DIGITAAL INBOUND PLATFORM

Digitaal Inbound Platform is een nieuw ontwikkeld product waarmee debiteuren telefonisch zelf een aantal zaken kunnen regelen zoals: een overzicht van het openstaand saldo opvragen, een regeling aanvragen.

DIGITALE ACCEPTGIRO

Een elektronische vorm van een acceptgiro, de digitale nota. De digitale nota verschijnt in de internetbankieromgeving. De nota kan via een link naar een iDeal-opdracht voldaan worden.

DISPUUT

Oftewel geschil.

DOMICILIEKEUZE

Een domicilie is het “officiële adres”, het adres waar men volgens de burgerlijke stand woont. Dit kan verschillen van de feitelijke verblijfplaats. Het begrip domiciliekeuze is een juridische term die wordt gebruikt voor het briefadres, dat kan worden gebruikt bij het doen van aangifte van strafbare feiten bij de politie.

De schuldeiser zal in veel gevallen domicilie kiezen bij de deurwaarder dat wil dus zeggen dat officiële documenten die voor de schuldeiser bestemd zijn bezorgd worden bij de deurwaarder.

DOSSIER

Een dossier is een verzameling van alle gegevens en documentatie van de opdrachtgever én de debiteur die bij een bepaalde zaak horen. Dat kunnen tastbare documenten zijn, maar ook elektronische gegevens.

DSO

De DSO ratio (Days Sales Outstanding) verwijst naar het gemiddelde aantal dagen dat een bedrijf nodig heeft om een factuur betaald te krijgen na de verkoop van producten of diensten. Het wordt uitgedrukt in het aantal dagen dat een vordering gemiddeld uitstaat tot het moment van betaling.

Een lage DSO betekent dat een bedrijf kort op de bal speelt en snel facturen int. Een hoge DSO laat zien dat een bedrijf langer nodig heeft om geld te incasseren en klanten voorziet van leverancierskrediet.

DUBIEUZE DEBITEUR

Een debiteur wordt dubieus als het vermoeden bestaat dat de debiteur zijn schuld niet of slechts gedeeltelijk zal kunnen of willen betalen. In dit geval wordt hij overgeboekt op de rekening dubieuze debiteuren en zal er een dubieus verlies geschat worden. Na de eventuele (gedeeltelijke) betaling van de debiteur zullen deze rekeningen dan geregulariseerd worden.

DUPLIEK

De conclusie van dupliek is het antwoord van de gedaagde (degene die voor de rechter moet verschijnen) op datgene waar hij door de eiser van beschuldigd wordt.

Het antwoord van de gedaagde op de repliek noemen we de conclusie van dupliek.

DWALING

Bij dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken, in het burgerlijk recht meestal bij koopovereenkomsten. Partijen hebben een onjuiste voorstelling (zij dwaalden) omtrent de inhoud van de door hen uitgewisselde verklaringen. En deze onjuiste voorstelling moet zo essentieel zijn, dat zonder deze onjuiste voorstelling de overeenkomst niet was gesloten.

DWANGBEVEL

Een dwangbevel is een bevel om te betalen. Een dwangbevel kan door een aantal “bestuursorganen” worden uitgevaardigd. Voorbeelden van dergelijke bestuursorganen zijn het Centraal Justitieel Incassobureau en de Dienst Uitvoeringsorganisatie Onderwijs. Een deurwaarder mag op basis van een dwangbevel tot beslag leggen overgaan zonder tussenkomst van de rechter.

DWANGSOM

Een geldstraf die door de rechter kan worden opgelegd als dwangmiddel om aan een veroordeling te voldoen. Totdat aan de veroordeling wordt voldaan, komt de geldboete te vervallen. Soms wordt een dwangsom al in een overeenkomst opgenomen.

DWINGEND RECHT

Regels waarvan niet mag worden afgeweken. Het is opgesteld ter bescherming van bepaalde individuen in een bepaalde positie.

E
ECONOMIE

Staathuishoudkunde; leer van de maatschappelijke verschijnselen voor zover zij betrekking hebben op het streven naar welvaart van de mens. De term economie wordt ook gebruikt in de zin van behoeftebevrediging van een land en zijn inwoners.

EENMANSZAAK

Een onderneming waarbij het privévermogen en het vermogen van de zaak van de ondernemer een geheel vormen. Schuldeisers kunnen zich op het totale vermogen verhalen, inschrijving in het handelsregister is noodzakelijk;

EENZIJDIGE OVEREENKOMST

Slechts één partij neemt een verbintenis op zich.

EENZIJDIGE RECHTSHANDELING

De wilsverklaring van één persoon is voldoende om de rechtshandeling tot stand te brengen.

EIGEN RISICO

Doorgaans een vast bedrag of percentage dat door de verzekerde zelf van iedere schade wordt gedragen.

EIGENLIJKE DWALING

Wil en verklaring van partijen stemmen wel overeen maar de wil van één of beide partijen heeft zich op onjuiste wijze gevormd.

EIGEN RISICO

Het niet-gedekte deel van een vordering. Dit eigen risico moet door u zelf worden gedragen en mag dus niet aan derden, zoals een bank, worden overgedragen. De reden hiervoor is dat de betrokkenheid van u bij het risico van groot belang is en blijft.

EIGEN RISICO PER DEBITEUR

Geeft het bedrag aan dat u bij iedere schadevergoeding zelf moet dragen. Met andere woorden, dit bedrag wordt uiteindelijk van de schadevergoeding afgetrokken. Wat overblijft is voor u. Dit bedrag staat in de polis genoemd.

EIGEN RISICO PER VERZEKERINGSJAAR

Het totaalbedrag van geaccordeerde schadevergoedingen gedurende een bepaalde periode (standaard per verzekeringsjaar in Nederland, vandaar ook de naam) die u zelf moet dragen voordat er wordt uitgekeerd aan u. Dit bedrag staat in de polis genoemd.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Een voorwaarde, eventueel al opgenomen in uw verkoop- en leveringsvoorwaarden, die bepaalt dat het eigendom van het product van de verkoper blijft tot het moment dat de verkoper volledige betaling heeft ontvangen.

EINDVONNIS

Vonnis dat een civiel geschil voor wat een bepaalde instantie betreft (bijvoorbeeld kantonrechter of Rechtbank) definitief beëindigd. Het vonnis bestaat uit feitelijke overwegingen, rechtsoverwegingen en de beslissing.

EIS

De eis is hetgeen er door de eisende partij gevorderd wordt van de schuldenaar. Bijvoorbeeld veroordeling tot betaling of afgifte van goederen.

EISER

De eiser wordt ook wel eisende partij genoemd en is de partij die een gerechtelijke procedure start.

Wie de rechter wil inschakelen, moet dat eerst aan zijn tegenpartij laten weten. Die tegenpartij wordt de “gedaagde” genoemd. Het aan de “gedaagde” laten weten dat de rechter ingeschakeld wordt moet op een formele manier, door middel van een dagvaarding. Om het bezorgen (het “betekenen”) van de dagvaarding rechtsgeldig te maken, is het verplicht dat te laten doen door een deurwaarder.

EIS IN CONVENTIE

Indien gedaagde in zijn antwoord op de eis antwoord heeft gedaagde de mogelijkheid tot het stellen van een tegeneis. Hierdoor ontstaat dus binnen dezelfde procedure die door eiser aanhangig is gemaakt een tweede procedure die door gedaagde aanhangig wordt gemaakt. Alsdan produceert gedaagde een conclusie van antwoord in conventie  en daarnaast een eis in reconventie.

eKANTONRECHTER

Bij de eKantonrechter kan sinds 2014 een zaak online worden gestart, gevoerd en gevolgd. De eKantonrechter behandelt eenvoudige geschillen:

 • tussen burgers en/of bedrijven
 • over buren-, arbeids- en contractrecht, oftewel geschillen over ‘wonen, werken en winkelen’
 • tot maximaal € 25.000,–

Beide partijen moeten het er over eens zijn dat zij het geschil aan de eKantonrechter willen voorleggen. De rechter beslist of een geschil digitaal kan worden behandeld via de eKantonprocedure. Omdat deze procedure maar acht weken duurt, is er geen tijd voor uitgebreid onderzoek of getuigenverhoor. Zaken kunnen vanuit het hele land worden ingediend, maar de behandeling en de zitting vinden plaats bij de rechtbanken van Oost-Brabant en Rotterdam. Griffierecht is verschuldigd. Hoger beroep is in deze procedure niet mogelijk.

Partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, maar dat is niet verplicht.

ENQUÊTE

Getuigenverhoor bij een gerechtelijke procedure; verhoor van de getuigen door de eiser of gedaagde voortgebracht (geproduceerd).

EXECUTIE

Tenuitvoerlegging van vonnissen en akten in gerechtelijke procedures. Voorbeelden zijn beslag roerende zaken met openbare verkoop, ontruiming of derdenbeslag.

EXECUTIEGESCHIL

Een geschil omtrent de tenuitvoerlegging van een titel b.v. een vonnis. Als de geëxecuteerde het niet eens is met de tenuitvoerlegging kan hij zich wenden tot de arrondissementsrechtbank, daar wordt de zaak dan inhoudelijk nog eens beoordeeld. Er wordt alleen gekeken of de tenuitvoerlegging niet ongegrond of onrechtmatig is;

EXECUTORIAAL

Voor gerechtelijke tenuitvoerlegging vatbaar.

EXECUTORIAAL BESLAG

Het tenuitvoerleggen van een titel door beslag. Beslag is mogelijk op roerende en onroerende zaken, onder schuldenaar zelf of onder derden (b.v. op loon onder de werkgever, op een uitkering onder de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid), naast executoriaal beslag onderscheidt met conservatoir beslag;

EXECUTORIALE FASE

De fase waarin tenuitvoerlegging plaatsvindt van een vonnis, beschikking, authentieke akte of b.v. dwangbevel;

EXECUTORIALE TITEL

Een ten uitvoer te leggen titel. Een titel is b.v. een uitspraak van een rechter  neergelegd in een vonnis of een beschikking. Ook een dwangbevel of een authentieke akte van een notaris leveren een titel op, aan het hoofd moet staan “In naam van de Koning”.

EXECUTORIALE VERKOOP

Een openbare verkoop welke plaatsvindt, omdat na de veroordeling nog steeds het verschuldigde bedrag niet is voldaan. Hierbij worden de in beslag genomen zaken verkocht aan de hoogst biedende gegadigde. Een roerende zaak wordt door een gerechtsdeurwaarder verkocht en moet direct door de koper worden betaald en meegenomen. Onroerende zaken worden door een notaris verkocht.

EXECUTANT

Schuldeiser in de executie fase (d.w.z. de fase van de tenuitvoerlegging, dus bijvoorbeeld het uitvoeren wat in een vonnis staat).

EXECUTIE

Wanneer er vonnis is uitgesproken door een rechter , dan dient dit vonnis ten uitvoer te worden gelegd indien de debiteur de vordering (nog) niet voldaan heeft. De mogelijkheden hierin zijn zeer divers. Zo kan er gekozen worden voor diverse beslagvormen, waaronder beslag op het inkomen, bankbeslag, beslag op roerende zaken, beslag op onroerende zaken, etc.

EXECUTIEGESCHIL

Een gerechtelijke procedure waarin wordt gevorderd de executant te verbieden om een titel ten uitvoer te leggen.

EXECUTIEKOSTEN

Als een deurwaarder een vordering incasseert maakt de deurwaarder kosten. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Er zijn verschillende soorten kosten. Eén van die soorten kosten is de executiekosten. Dat zijn de kosten die een deurwaarder maakt bij het toepassen van dwangmiddelen om schulden te incasseren. Voorbeelden daarvan zijn de kosten van het leggen van loonbeslag, bankbeslag of beslag op een uitkering. Maar ook de kosten die de deurwaarder maakt bij het ontruimen van een woning of bij openbare verkopen.

EXECUTIEFASE

Zie “executie”.

EXECUTORIAAL BESLAG

 

Een actie waarbij de deurwaarder uit hoofde van een executoriale titel bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de rechthebbende onttrekt.

EXECUTORIALE TITEL

Een origineel document op basis waarvan het de deurwaarder wettelijk is toegestaan om tot het leggen van executoriaal beslag over te gaan. Een vonnis van de rechter is een executoriale titel, maar bijvoorbeeld ook notariële aktes , dwangbevelen en beschikkingen zijn dat.

EXEQUATUR

Ander woord voor exequatur is een verlof tot tenuitvoerlegging. Uitspraken gedaan door bijvoorbeeld een arbiter of een geschillencommissie zijn niet vatbaar om ten uitvoer gelegd te worden, aan de hand van deze titels kan niet geëxecuteerd worden. Voor deze uitspraken zal een exequatur (verlof tot ten uitvoer legging) verzocht moeten worden bij de voorzieningenrechter. De voorzieningsrechter zal van de desbetreffende titel een grosse uitgeven. Ook titels die in het buitenland zijn gewezen kunnen pas na het verkrijgen van een exequatur niet ten uitvoer worden gelegd binnen Nederland.

EXONERATIE

Exoneratie is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheden. In veel contracten staan clausules van deze strekking.

EXPLOOT

Een exploot is een officieel document dat door de deurwaarder wordt bezorgd. Alleen de deurwaarder mag exploten uitbrengen. Een door een deurwaarder opgesteld en ondertekend stuk (akte) waarin een ambtelijke handeling van de deurwaarder is vastgelegd, b.v.

 • dagvaarding: de oproep om voor de rechter te verschijnen;
 • betekening: het overhandigen en achterlaten van een vonnis ter kennisneming aan de schuldenaar aan diens adres.

EXPLOOT DOEN

Het betekenen (afgeven) van het desbetreffende document en het laten van / geven van het afschrift aan de schuldenaar (debiteur) door een gerechtsdeurwaarder of incassoadvocaat.

EXPLOOTKOSTEN

Een deurwaarder of incassoadvocaat maakt kosten bij het incasseren van schulden. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Een voorbeeld daarvan zijn de kosten van het maken van officiële documenten en het bezorgen daarvan. Deze kosten worden ook wel explootkosten of “betekeningskosten” genoemd.

F
FACTORING

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer draagt zijn facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld. Hij hoeft dus niet te wachten totdat zijn facturen zijn betaald.

Hierbij wordt de debiteurenportefeuille uitbesteed aan een extern bedrijf; de factor. Deze factor kan zich beperken tot slechts de financiering van de debiteurenportefeuille, maar de opdrachtgever kan er ook voor kiezen het debiteurenbeheer en incasso uit te besteden aan de factor, waardoor de gehele debiteurenadministratie wordt overgenomen door de factor. Het bedrijf dat de debiteurenportefeuille aan de factor heeft overgedragen, dan wel verkocht, ontvangt daarvoor meestal een percentage van de omzet bij overdracht aan de factor (het verkoopbedrag minus een percentage voor de factoringmaatschappij in verband met kosten en rente, maar ook een inhouding om het risico van wanbetaling mee af te dekken). Dit wordt bevoorschotting genoemd en bedraagt gemiddeld tussen de 80 en 90%. Zodra de debiteur betaald heeft, ontvangt het bedrijf, dat zijn debiteuren heeft overgedragen, meestal nog een restbedrag.

De factor geeft per debiteur limieten af waarbinnen de aangesloten onderneming kan leveren. De normen zijn doorgaans ruimer dan bij bancaire financieringen. Zo kunnen veelal zonder problemen buitenlandse debiteuren in de dekking worden meegenomen.

Naast financiering van debiteuren kan dus ook het beheer van de debiteurenportefeuille aan de factormaatschappij worden overgedragen. Hierdoor is factoring van debiteuren zeer geschikt voor groeiende bedrijven, omdat de omvang van de financiering meegroeit met de omvang van de debiteurenportefeuille. Factoring kan net als financial lease en vastgoedfinancieringen geplaatst worden onder de noemer objectfinancieringen.

FACTUUR

1. nota, optelling, rekening
2. gedateerde lijst van afgeleverde goederen met de berekende prijzen

FACTUUR PORTAL

Factuurportal is een innovatieve eFacturatie-oplossing. Scanstraten, uitval, handmatige en visuele controles en papier komen hierbij te vervallen. Factuurportal ontvangt, valideert en exporteert PDF-facturen volautomatisch als een gecodeerd bericht naar uw financiële systeem, ERP of inkoopoplossing.

FACTUREERTERMIJN

De periode tussen het leveren of verzenden van de goederen, het verlenen van diensten of uitvoeren van werkzaamheden en het versturen van de factuur daarover.

FAILLISSEMENT

Bij een faillissement is een partij (schuldenaar) niet meer in staat om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hiertoe dient een gerechtelijke uitspraak te worden gedaan. De rechter spreekt dan het faillissement uit als:

 1. Bedrijven moeten hun rekeningen structureel niet meer kunnen betalen (insolvent zijn)
 2. er is geen beterschap in zicht.

Natuurlijke personen komen in beginsel in de WSNP.

Bij een faillissementsprocedure wordt door de rechter een curator aangesteld voor de afwikkeling van het faillissement. De curator heeft als taak om het vermogen van de schuldenaar te gelde te maken, om de opbrengst te verdelen onder de schuldeisers. Er zijn preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers:

 • De preferente krijgen voorrang: de fiscus, het UWV en de bank.
 • Het overgebleven bedrag gaat naar de concurrenten, de ‘gewone’ schuldeisers.

Eventuele beslagen komen te vervallen.

Recentelijk zijn een aantal wetswijzigingen ingediend die een (bijna) failliete onderneming meer kans geven op een her- of doorstart.

FAILLISSEMENTSREKEST

Een faillissementsrekest is een verzoek aan de rechtbank om een natuurlijk persoon of bedrijf failliet te verklaren. Zo’n verzoek kan (via een advocaat) ingediend worden door het bedrijf zelf, of door de schuldeiser(s) van het bedrijf.

FATALE TERMIJN

Fatale termijnen zijn tijdstermijnen waarbinnen iets dient plaats te vinden. Op het overschrijden van deze termijnen staat meestal een sanctie, bijvoorbeeld nietigheid. Een voorbeeld van een fatale termijn in het procesrecht is:
Hoger beroep dient ingesteld te zijn binnen 3 maanden na de dag van uitspraak.
Voorbeeld van een fatale termijn in het executierecht is:
Betekening van het proces-verbaal van beslag o.z. dient binnen 3 dagen na inschrijving…….op straffe van……

FINALE KWIJTING

Overeenkomst tussen de eisende partij en de schuldenaar waarbij, na betaling van een overeengekomen bedrag, de rest van de vordering wordt kwijtgescholden. Finale kwijting wordt gegeven na betaling van het afgesproken bedrag.

FISCALE AANSPRAKELIJKHEID

Vennootschappen zijn verplicht om diverse soorten belastingen te voldoen. Zo zijn zij onder meer belastingplichtig voor de Loonbelasting en de Omzetbelasting. De bestuurders van een vennootschap dienen er voor te zorgen dat de hoogte van deze belastingen op de juiste wijze wordt aangegeven bij de Belastingdienst. Ook dienen zij ervoor te zorgen dat de belastingschulden door de vennootschap betaald worden. Indien de vennootschap haar belastingschulden niet (meer) kan voldoen, dan moeten de bestuurders hiervan zo snel mogelijk melding maken bij de Belastingdienst (de zogeheten “Melding betalingsonmacht”). Doen de bestuurders dit niet, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de vennootschap. Zij kunnen zich aan deze aansprakelijkheid onttrekken indien zij bewijzen dat de te late melding, of het ontbreken ervan, niet aan hun eigen handelen te wijten is, terwijl zij bovendien maatregelen hebben genomen die ertoe leiden dat hun niets te verwijten valt ten aanzien van deze fout.

Veel landen hanteren dergelijke regelingen, om te voorkomen dat vennootschappen door bestuurders worden misbruikt voor hun eigen belastingfraude.

G
GBA

GBA staat voor Gemeentelijke basisadministratie. De gemeente registreert de gegevens van de inwoners van de gemeente. Bijvoorbeeld geboortedatum, geslacht en adres. De gegevens worden geregistreerd in een systeem dat de “Gemeentelijke Basisadministratie” genoemd wordt. De gegevens die de gemeente registreert, mogen niet zonder meer aan anderen verstrekt worden. Dat is in strijd met de wet op de privacy. Uitzondering op die regel is het verstrekken van gegevens aan deurwaarders. De gemeente is verplicht om desgevraagd aan deurwaarders de gegevens te verstrekken. Dat is omdat de deurwaarder anders niet zeker is dat officiële documenten op het juiste adres bezorgd worden.

GEBREK AAN BATEN

Veel voorkomende term in het faillissementsrecht. Gebrek aan baten wil zeggen dat de aanwezige gelden (hieronder vallen alle bezittingen) de kosten niet zullen overstijgen.

GEBREKE

Het in gebreke zijn is de toestand waarin een schuldenaar verkeert als hij tekortschiet in de nakoming

GECONFIRMEERD ONHERROEPELIJK ACCREDITIEF

Een onherroepelijk accreditief dat door een tweede bank is overgenomen van de accreditief openende bank, dus door die tweede bank wordt gegarandeerd. Bij deze confirmerende bank kan om betaling worden gevraagd.

GEDAAGDE

Iemand die is opgeroepen (gedagvaard) om voor de rechter te verschijnen. Wie de rechter wil inschakelen, moet dat eerst aan zijn tegenpartij laten weten. Die tegenpartij wordt de “gedaagde” genoemd. Degene die de rechter in wil schakelen heet de “eiser”. Het aan de “gedaagde” laten weten dat de rechter ingeschakeld wordt moet op een formele manier, door middel van een dagvaarding. Om het bezorgen van de dagvaarding rechtsgeldig te maken, is het verplicht dat te laten doen door een deurwaarder.

GEDAGVAARD

Iemand wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

GEDEKTE PERCENTAGE

Geeft het gedeelte van de vordering aan dat vergoedt zal worden indien er zich een schade bij u voordoet als gevolg van een gedekte schade-oorzaak. U houdt in principe altijd een eigen risico.

GEDEKTE SCHADE-OORZAAK

Wanneer zo’n oorzaak tot schade leidt, zal een schadevergoeding worden vastgesteld en worden uitgekeerd. Als een andere schade-oorzaak zich voordoet dan wordt er niet uitgekeerd. De gedekte schade-oorzaken zijn insolventie, vermoedelijke insolventie en politiek risico.

GEEXECUTEERDE

Schuldenaar (debiteur) in de executie fase (fase van de tenuitvoerlegging).

GEINTIMEERDE

De gedaagde in hoger beroep tegen wie de eis wordt gericht, in tegenstelling tot appellant die eist.

GELD

Ieder algemeen gangbaar betaalmiddel, thans vooral munten en bankbiljetten. Een ruilmiddel die gegarandeerd wordt door een land, waarmee goederen en diensten kunnen worden aangekocht.

GELIEERDE DEBITEUR

Een debiteur waarbij er onderling sprake is van een (in)direct belang of (in)directe zeggenschap. Hierdoor kan er een situatie ontstaan, dat wij te laat en/of onvoldoende inzage in of informatie over de debiteur krijgen wat ons belang kan schaden. Daardoor is dit standaard uitgesloten van de dekking, tenzij wij dit schriftelijk bevestigen.

GEMACHTIGDE

Een gemachtigde is iemand die als vertegenwoordiger namens een partij optreedt in een procedure bij de kantonrechter, iemand die namens een eiser optreedt in een procedure . Advocaten en deurwaarders kun je dus ook “gemachtigden” noemen. Als u naar de kantonrechter moet, kunt u ook een advocaat meenemen. Die advocaat is dan uw “gemachtigde”.

GEMACHTIGDENSALARIS

Salaris van de gemachtigde die namens de eisende partij optreedt als waarnemer/procureur.

GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE (GBA)

De gemeente registreert de gegevens van de inwoners van de gemeente, de administratie waarin de gegevens van bewoners wordt bijgehouden: geboortedatum, geboorteplaats, huwelijksgegevens, verblijfsgegevens en historische verblijfsgegevens (oude adressen). GBA-gegevens die de gemeente registreert mogen niet zonder maar aan anderen verstrekt worden. Dat is in strijd met de wet op de privacy. Uitzondering op die regel is het verstrekken van gegevens aan deurwaarders. De gemeente is verplicht om desgevraagd aan deurwaarders de gegevens te verstrekken. Dat is omdat de deurwaarder anders niet zeker is dat officiële documenten op het juiste adres bezorgd worden.

GERECHTELIJKE FASE

De procedure voor een rechter, de gerechtelijke procedure begint meestal met een dagvaarding en eindigt meestal met een vonnis. Als de schuldenaar niet betaalt, kan de deurwaarder de rechter vragen om een uitspraak. De bedoeling is dan dat de rechter aangeeft dat de schuldenaar moet betalen, omdat anders de deurwaarder maatregelen mag treffen om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Deze stap wordt ook wel de “gerechtelijke incassofase” genoemd.

GERECHTELIJKE INCASSOFASE

Het incasseren van een vordering door een deurwaarder gebeurt in drie stappen.

 1. In eerste instantie zal de deurwaarder de schuldenaar herinneren aan het feit dat deze een rekening niet betaald heeft. In deze stap heeft de deurwaarder nog geen dwangmiddelen (zoals beslag leggen) ter beschikking. Deze stap wordt ook wel “minnelijke incasso” of “buitengerechtelijke incasso” genoemd.
 2. Als de schuldenaar niet betaalt, kan de deurwaarder de rechter vragen om een uitspraak. De bedoeling is dan dat de rechter aangeeft dat de schuldenaar moet betalen, omdat anders de deurwaarder maatregelen mag treffen om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Deze stap wordt ook wel de “gerechtelijke incassofase” genoemd.
 3. Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, volgt de volgende stap. Die stap wordt ook wel de “executiefase” genoemd. Als de schuldenaar niet aan het vonnis van de rechter voldoet, dan kan de deurwaarder het vonnis “executeren”. De deurwaarder mag dan dwangmiddelen gebruiken om de schuldenaar te dwingen te betalen, zoals beslag leggen.

GERECHTELIJKE INSTANTIES

Dit zijn het Kantongerecht, Arrondissementsrechtbank, Hof en De Hoge Raad.

GERECHTELIJKE KOSTEN

De kosten die het gerecht maakt om haar vordering te kunnen innen. De kosten die gemoeid zijn bij het voeren van een gerechtelijke incassoprocedure om een executoriale titel te hebben die door de deurwaarder tegen de schuldenaar kan worden tenuitvoergelegd.

Gerechtelijke kosten zijn:
1. Gemachtigdensalaris, dat zijn de kosten die gemaakt worden door degene die de schuldeiser gevraagd heeft om de schuldeiser te vertegenwoordigen bij de rechter.
2. Griffierecht, dat zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van een zaak.

GERECHTELIJKE PROCEDURE

Een procedure die door de eisende partij wordt opgestart om het oordeel van een rechter te verkrijgen. De rechtspraak is opgedeeld in verschillende rechtsgebieden. Elk rechtsgebied heeft een eigen gerechtelijke procedure. Zo’n procedure begint bijna altijd bij een rechtbank. Als een zaak bij een rechtbank binnenkomt, wordt gekeken onder welk rechtsgebied deze zaak valt. Daarmee wordt ook vastgesteld welke gerechtelijke procedure wordt gevolgd. Het kan gaan om een civiele procedure, een bestuursrechtelijke procedure, een strafrechtelijke procedure of een procedure bij de sector kanton.

GERECHTELIJKE SCHULDSANERING

Wettelijke regeling die het mogelijk maakt dat een debiteur na inventarisatie en (gedeeltelijke) aflossing van zijn schulden na verloop van een door de rechter vastgestelde periode met een schone lei verder kan zonder achtervolgd te worden door ‘oude’ schulden, schuldeisers kunnen worden gedwongen om met een gedeeltelijke betaling of helemaal geen betaling van de schuld genoegen te nemen;

GERECHTIGDE

Degene die een goed in de ruime zin van artikel 3:1 BW toekomt.

GERECHTELIJK TRAJECT

Indien de minnelijke fase niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u kiezen voor een gerechtelijk traject. Het gerechtelijke traject start met het uitbrengen van een dagvaarding, waarna een rechtszaak plaatsvindt. Het gerechtelijke traject eindigt met het uitspreken van het vonnis door de rechter. Ons kantoor behandelt veruit de meeste zaken in het gerechtelijke traject geheel zelfstandig. Hiertoe beschikken wij over een uitgebreide juridische afdeling die onder andere processtukken opstelt en zittingen bijwoont.

GERECHTSDEURWAARDER

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon. Het ambtelijk werk van de gerechtsdeurwaarder bestaat onder meer uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden) en het uitvoeren van door de rechter uitgesproken vonnissen en door speciaal aangewezen instanties uitgevaardigde dwangbevelen. In het vonnis of dwangbevel staat wat iemand moet betalen en waarom hij daarvoor is veroordeeld. Zo’n vonnis of dwangbevel zou natuurlijk iedereen rustig naast zich neer kunnen leggen, wanneer niet iemand was aangewezen om zonodig de nodige dwang uit te oefenen. De ambtenaar die hiervoor is aangesteld is de gerechtsdeurwaarder. Wordt dus niet aan het vonnis of het dwangbevel voldaan, dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld uw loon, uitkering, huis of inboedel. Zo komt het geld dan alsnog binnen.

De gerechtsdeurwaarder heeft ook nog andere ambtelijke taken. Zo ontruimt hij bijvoorbeeld woningen op grond van een vonnis van de rechter, houdt hij toezicht bij openbare verkopingen en maakt processen-verbaal van constatering op. Al dit werk doet de gerechtsdeurwaarder in opdracht van particulieren, bedrijven, banken, instellingen en (semi-)overheid.

De gerechtsdeurwaarder is “onbezoldigd ambtenaar”, dat wil zeggen dat gerechtsdeurwaarder niet door de overheid wordt betaald, maar zijn eigen inkomsten moet genereren. De kosten die de gerechtsdeurwaarder voor zijn werkzaamheden in rekening mag brengen, zijn bij wet bepaald. De gerechtsdeurwaarder mag die niet zelf bepalen.

GERECHTSDEURWAARDERSWET

Wet waarin het ambt van de gerechtsdeurwaarder is geregeld, de bevoegdheden, verplichtingen, benoeming en ontslag, nevenwerkzaamheden, tuchtrechtspraak, enz.

In de Gerechtsdeurwaarderswet wordt veel geregeld wat met deurwaarders te maken heeft. Bijvoorbeeld hoe deurwaarders benoemd worden en wat zij wel en niet mogen, maar ook waartoe zij verplicht zijn. Er zijn namelijk handelingen die alleen door een deurwaarder verricht mogen worden. Het is dus logisch dat een deurwaarder niet kan weigeren die handelingen uit te voeren. In het geval de deurwaarder de enige is die een handeling uit mag voeren, dan wordt wel gezegd dat de deurwaarder een “ministerieplicht” heeft.

GERECHTSHOF

Het gerechtshof is het rechterlijk college waar het hoger beroep tegen vonnissen in door de rechtbank in eerste aanleg berechte zaken worden behandeld. Het gerechtshof behandelt ook in speciale enkelvoudige of meervoudige Kamers het beroep tegen uitspraken van inspecteurs van de belastingen. Er zijn in Nederland vijf gerechtshoven en wel in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden.

GEREQUIREERDE OF GEREKWIREERDE

De persoon aan wie het stuk is gericht (meestal de schuldenaar )

GESCHIL

Debiteur geeft aan het niet eens te zijn met de vordering en betaalt daardoor niet. Of geschil al dan niet terecht is kan via een arbiter of de rechter worden beoordeeld.

GETUIGE

Een persoon die een bepaald feit heeft gezien of meegemaakt en bij een civiele (incasso) procedure door een der procederende partijen wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen om daar onder ede verslag over te doen in een zogenaamd getuigenverhoor zodat de partij die de getuige heeft opgeroepen zijn stellingen kan bewijzen.

GETUIGENVERHOOR

Gedurende de procedure kan iedere procespartijen de rechter het verzoek doen getuigen op te roepen welke door de rechter gehoord kunnen worden. De rechter zal deze getuige(n) vragen stellen zodoende informatie in te winnen om de zaak te kunnen beslechten.

GOEDE TROUW

De goede trouw is de overtuiging correct en niet in strijd met de goede zeden te hebben gehandeld.

GRIFFIE, GRIFFIER

Verzorgt de administratie van het (kanton)gerecht, waaronder het gereed maken en verzenden van de vonnissen, bijhouden van de zittingsdatum.

GRIFFIEKOSTEN

Vaste kosten die voor aanvang van een procedure aan de griffie dient te worden voldaan ter vergoeding van de kosten van de rechter, griffie enz.

GRIFFIERECHT

Een vast recht dat voor aanvang van een procedure aan de griffie dient te worden voldaan ter vergoeding van de kosten van de rechter, griffie enz.

Een bedrag dat op grond van de wet aan de rechtbank dient te worden voldaan om een procedure te voeren.

GRIEVEN

Bezwaren tegen een rechterlijke beslissing die men in rechte (verzet, beroep of cassatie) naar voren brengt.

GROSSE

De grosse is het originele exemplaar waarop vermeld moet staan: In naam des Konings. Alleen met de originele grosse mag een deurwaarder een vonnis ten uitvoer leggen. Meest voorkomend is de grosse van een vonnis.

Een grosse is een gewaarmerkt afschrift van het vonnis dat een rechter heeft uitgesproken.

GIJZELING

Gijzeling in een civiele procedure is een maatregel waarbij iemand op last van de rechter in hechtenis genomen kan worden om aldus die persoon te dwingen om als getuige in het proces te verschijnen en een getuigenverklaring af te leggen indien die persoon, na opgeroepen te zijn, weigert een verklaring af te leggen.

H
HANDELINGSBEKWAAMHEID

De geschiktheid van een persoon om voor zichzelf rechtshandelingen tot stand te brengen.

HANDELINGSBEVOEGDHEID

De geschiktheid van een persoon om een bepaalde rechtshandeling te verrichten.

HANDELINGSONBEKWAAM

Iemand die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam. Sommige volwassenen met bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of een psychiatrische ziekte, zijn niet in staat zelfstandig beslissingen te nemen. Zij worden soms onder curatele gesteld. Minderjarigen zijn ook handelingsonbekwaam.

HANDELINGSONBEVOEGD

Handelingsonbevoegd betekent dat men in principe handelingsbevoegd is maar in bijzondere gevallen niet. Bijvoorbeeld rechters mogen niet een goed kopen waarover zij op dat moment een uitspraak moeten doen.

HANDELSREGISTER

Wordt ook wel Kamer van Koophandel genoemd. Het handelsregister registreert de gegevens van bedrijven, bijvoorbeeld de rechtsvorm en het adres. Iedereen mag gegevens opvragen bij het handelsregister. Als de deurwaarder een officieel document (een exploot) moet afgeven aan een bedrijf, dan zal hij van tevoren bij het handelsregister de juiste naam en het adres van het bedrijf nagaan.

HECHTENIS

Hechtenis is detentie maar anders dan gevangenisstraf. Hechtenis kan verschillende vormen hebben. Een ervan is het (tijdelijk) vastzitten wanneer iemand wordt verdacht van een misdrijf, wat we kennen als voorlopige hechtenis. Een andere vorm is de vervangende hechtenis die kan volgen wanneer men een taakstraf of een door de rechter opgelegde, strafrechtelijke boete niet betaalt. Bij arrestatie op verzoek van een ander land, t.b.v. uitlevering, kan in de tussentijd uitleveringsdetentie plaatsvinden. Ten slotte kennen we de hechtenis als straf.

HEFFINGSKORTING

Heffingskortingen zijn kortingen die u van de Belastingdienst krijgt op belastingen en premies die u over uw inkomen moet betalen. Wanneer u in loondienst bent of een uitkering ontvangt, houdt uw werkgever of uitkerende instantie rekening met heffingskortingen.

HERINNERING

Een herinnering is een verzoek van de schuldeiser aan zijn schuldenaar om alsnog binnen een aangegeven termijn tot betaling over te gaan.

HERNIEUWD BEVEL

Bevel dat dient te worden gedaan omdat het vorige bevel dateert van meer dan een jaar geleden, hernieuwd bevel is dan voorgeschreven bij ontruimingsvonnissen en beslag onroerend.

HERSTELEXPLOOT

Een exploot dat wordt uitgebracht om een eerder exploot waarin een fout is gemaakt te herstellen. Het herstelexploot dient te worden uitgebracht vóór de dag waartegen oorspronkelijk is opgeroepen, de oproepingstermijn dienen opnieuw in acht te worden genomen.

HERVERZEKEREN

Verzekeraars brengen de risico’s onder bij derde partijen en zo verzekert zij zichzelf voor situaties dat er veel schades moeten worden uitgekeerd, die de continuïteit in gevaar kunnen brengen.

Voor de herverzekering wordt een herverzekeringspremie betaald, die wordt verdisconteerd in de premie die de verzekerde uiteindelijk betaalt.

HOGE RAAD

Het hoogste gerechtshof van Nederland.

HOGER BEROEP

Als een persoon of een bedrijf het niet eens is met de uitspraak van een rechter, dan is het mogelijk om een “hogere” rechter te vragen of deze het eens is met de uitspraak. Dat wordt “hoger beroep” genoemd. Als een kantonrechter een uitspraak heeft gedaan is echter niet altijd hoger beroep mogelijk. Tegen uitspraken van de kantonrechter kan alleen hoger beroep aangetekend worden als deze gaan over bedragen die hoger zijn dan 1.750 euro.

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Hoofdelijke aansprakelijkheid wil zeggen dat een persoon voor het geheel verantwoordelijk is voor een schuld. Ook anderen kunnen aansprakelijk zijn voor de schuld van die persoon. Bijvoorbeeld degene met wie die persoon in gemeenschap van goederen getrouwd is. Ook die persoon wordt dan “hoofdelijk aansprakelijk” genoemd. Het gevolg is dat de schuld volledig verhaald kan worden op die persoon.

HOOFDSOM

Het oorspronkelijke bedrag dat de schuldenaar moet betalen, zonder rente of bijvoorbeeld incassokosten.

Het totale bedrag wat de schuldenaar verschuldigd is aan de schuldeiser. Kapitaal, in betekenis van: geleende of anderszins verschuldigde geldsom, ter onderscheiding van de daarop berekende interesten.

Naast de hoofdsom bestaat een totale vordering vaak nog uit rente en gemaakte kosten.

HULPOFFICIER VAN JUSTITIE

Een (Hulp-)officier van Justitie is iemand die werkt voor het Openbaar Ministerie.

De Hulpofficier van Justitie is een opsporingsambtenaar met enkele bijzondere strafrechtelijke bevoegdheden. Hij is geen lid van het Openbaar Ministerie. Vaak betreft het politieambtenaren met de rang van inspecteur of hoger. De hulpofficier van justitie wordt door de minister van justitie aangewezen. De hOvJ moet in het bezit zijn van het Certificaat voor hOvJ en moet, als hij deze functie wil blijven uitoefenen, elke drie jaar opnieuw examen doen.

De hulpofficier van justitie heeft meer bevoegdheden dan een gewoon opsporingsambtenaar, maar minder dan een officier van justitie. Zo kan een hulpofficier van justitie wel bevelen tot inverzekeringstelling van een verdachte, maar niet tot verlenging van de inverzekeringstelling.

Of optreden bij het uitvoeren van een ontruiming van een woning of het verwijderen van een watermeter uit een woning. Als er niemand thuis is, zal daar een (Hulp-)officier van Justitie bij aanwezig zijn. Daarbij moet de (Hulp-)officier er ook voor zorgen dat de rechten van de schuldenaar niet geschonden worden.

I
ILC

Irrevocable Letter of Credit, oftewel onherroepelijk accreditief. Zie onherroepelijk accreditief.

INBEZITNEMING

Het in bezit nemen van aan niemand toebehorende roerende zaken die geen registergoederen zijn.

INCASSEREN

Geld in ontvangst nemen, geld ophalen, innen, invorderen, krijgen, ontvangen.

INCASSERING

(Het) incasseren, het in ontvangst nemen (van geld).

INCASSO

Innen of in ontvangst nemen (van geld). Een openstaande vordering wordt door een incasso organisatie namens u bij een debiteur geïnd. Hiervoor worden dan vaak incassokosten in rekening gebracht welke wettelijk geregeld zijn via de WIK.

INCASSOFASEN

Het incasseren van een vordering door een incasso organisatie gebeurt in drie stappen.

 1. Minnelijke incasso of buitengerechtelijke incasso: Een incasso organisatie de schuldenaar herinneren aan het feit dat deze een rekening niet betaald heeft. In deze stap heeft men nog geen dwangmiddelen (zoals beslag leggen) ter beschikking.
 2. Gerechtelijke fase: Als de schuldenaar niet betaalt, kan een incasso organisatie, de deurwaarder of incassoadvocaat, de rechter vragen om een uitspraak. De bedoeling is dan dat de rechter aangeeft dat de schuldenaar moet betalen, omdat anders de deurwaarder maatregelen mag treffen om de schuldenaar tot betaling te dwingen.
 3. Executiefase: Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, volgt de volgende stap. Als de schuldenaar niet aan het vonnis van de rechter voldoet, dan kan de deurwaarder od incassoadvocaat het vonnis “executeren”. Men mag dan dwangmiddelen gebruiken om de schuldenaar te dwingen te betalen, zoals beslag leggen.

INCASSOKANTOOR

Een bedrijf dat zich bezig houdt met het innen van openstaande vorderingen, voor met name bedrijven. Een instelling belast met het innen van schulden.

INCASSOKOSTEN

Extra kosten die men verschuldigd is bij het niet op tijd betalen van een rekening.

Het betreft kosten die worden gemaakt bij een incasso om een verschuldigde vordering te verhalen op een debiteur. Incassokosten worden allereerst voor zover mogelijk op debiteur verhaald. Wanneer de kosten niet te verhalen zijn moet u deze zelf betalen.

INCASSOKOSTEN VOOR DE B2B

De hoogte van de incassokosten zijn sinds 1 juli 2012 wettelijke geregeld in de WIK, Wet IncassoKosten. In de wet wordt een staffel gehanteerd. Recent is er in 2015 jurisprudentie gewezen betreffende incassokosten voor de B2B. Indien bedrijven niets in de algemene voorwaarden hebben opgenomen, gelden de incassokosten zoals omschreven in de WIK.

INCASSOKOSTEN VOOR DE B2C

De hoogte van de incassokosten zijn sinds 1 juli 2012 wettelijke geregeld in de WIK, Wet IncassoKosten. In de wet wordt een staffel gehanteerd.

Incassokosten kunnen inrekening gebracht worden op het moment dat de schuldenaar in verzuim is en -wanneer de schuldenaar een consument is- deze heeft verzuimd om na het ontvangen van een veertiendaagse aanmaning alsnog (tijdig) tot betaling over te gaan. In de veertiendaagse aanmaning moet staan dat de consument binnen 14 dagen na de dag van ontvangst moet betalen en hoe hoog de incassokosten anders zullen zijn. Deze incassokosten mogen de volgende staffel niet overschrijden:

 • Over de eerste € 2.500 van de vordering mag de vergoeding voor de incassokosten maximaal 15% van de hoofdsom bedragen.
 • Over de volgende € 2.500 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 10%.
 • Over de volgende € 5.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 5%.
 • Over de volgende € 190.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 1%.
 • Over het restant 0,5% met een maximum van € 6775.
 • Daarbij geldt ook een minimumbedrag voor de vergoeding van incassokosten van € 40.

Deze kosten kunnen gevorderd worden zonder dat hiervoor een aanvullende incassohandeling nodig is. En de rechter mag de kosten niet matigen tot een bedrag dat lager uitkomt. De schuldeiser heeft alleen de verplichting om opeisbare vorderingen samen te voeren wanneer hij daarvoor nog geen (veertiendaagse) aanmaning heeft verstuurd.

INCASSOPROCEDURE

Buitengerechtelijke inning van een geldvordering. De kosten van een incassoprocedure moeten in het algemeen door de wanbetaler worden betaald.

INCASSOWERKZAAMHEDEN

Werkzaamheden om betaling te verkrijgen van een niet betaalde vordering.

INFORMATIEKOSTEN

Informatiekosten zijn kosten die gemaakt zijn door het opvragen van informatie bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) of bij de Kamer van Koophandel om uw persoons- en adresgegevens te verifiëren. Deze kosten kunnen ingevolge het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) door de schuldeiser aan de schuldenaar worden doorberekend.

Het betreft kosten als: Informatie opvragen bij de gemeente, informatie bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW), de Kamer van Koophandel, het Kadaster of bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, heten de “informatiekosten”.

INGEBREKESTELLING

Een document waarin aangegeven wordt dat aan bepaalde verplichtingen niet voldaan wordt. Een ingebrekestelling kan bijvoorbeeld gaan over geld dat nog betaald moet worden. Met een ingebrekestelling wordt in eerste instantie de kans geboden alsnog binnen een redelijke termijn aan de verplichtingen te voldoen. Doet men dat niet, dan “blijft men in gebreke”.

Na een ingebrekestelling raakt een schuldenaar in verzuim

INNEN

Verschuldigd geld in ontvangst nemen; invorderen, percipiëren, incasseren, ontvangen, verzilveren.

INVORDERING

Wijze waarop een schuldeiser ervoor zorgt dat een schuldenaar zijn schuld betaalt als de schuldenaar dat nalaat.

IN PERSOON OF BIJ GEMACHTIGDE

Zelf of iemand namens u zelf

IN PERSOON BETEKENEN

Het aan de betrokkene zelf afgeven van een officieel stuk door de gerechtsdeurwaarder.

INSOLVENTIE

Eén van de gedekte schade-oorzaken in de polis. De meest voorkomende vormen van insolventie zijn faillissement en surseance van betaling.

J
JAARREKENING

Simpel gezegd is een jaarrekening een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Ze bestaat grofweg uit: een balans, een winst- en verliesrekening, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en tot slot de overige gegevens, zoals de accountantsverklaring. Een jaarrekening is overigens niet hetzelfde als het jaarverslag. Dat is namelijk de tekstuele toelichting op de jaarrekening en op de toekomstverwachtingen. De jaarrekening heeft als doel om belangrijke informatie te verschaffen omtrent de financiële gezondheid van een onderneming. Dit is niet alleen belangrijk voor het bedrijf zelf. Het zorgt daarnaast voor inzicht en vertrouwen bij andere belangrijke stakeholders.

Afhankelijk van de grootte en rechtsvorm moeten rechtspersonen ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht. Het zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Iedere jaarrekening moet in principe binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar worden opgesteld door het bestuur. Een boekjaar is de periode waarover een financieel verslag loopt.

JURIDISCH

Juridisch is een bijvoeglijk naamwoord waarmee aangegeven wordt dat een bepaald onderwerp een relatie heeft met het recht. Andere veelgebruikte synoniemen zijn rechtskundig en rechtsgeleerd. Ook geeft het een bepaalde kennis van iemand over het recht en zijn of haar functie aan: ‘hij is juridisch medewerker; zijn juridische kennis is dan ook uitmuntend’. Niet alleen in de juridische wereld wordt de term juridisch veel gebruikt, ook de politiek ontkomt niet aan het begrip: ‘het wetsvoorstel van de minister moest op zijn juridische merites worden beoordeeld’. Datgene wat juridisch is, is door de overheid vastgelegd in wetten, regels en bepaalde ministeriële besluiten: ‘de overheid legde de illegale wietteelt juridisch aan banden.’ De rechterlijke macht ziet toe op naleving van deze juridische wetten, regels en bepaalde ministeriële besluiten en legt bij overtreding daarvan straffen op

JURIDISCH ADVIES

Tijdens het incassotraject kan juridisch advies gewenst zijn, tijdens  het gerechtelijk traject en executie traject.  Deze juridische dienstverlening bestaat uit advisering op het gebied van overeenkomstenrecht.

JURIST

Deskundige op het gebied van het recht. Iemand die de universitaire studie rechten heeft voltooid en daarmee de titel meester in de rechten heeft verkregen.

K
KAMER VAN KOOPHANDEL

KVK staat voor Kamer van Koophandel genoemd. Het handelsregister registreert de gegevens van bedrijven, bijvoorbeeld de rechtsvorm en het adres. Iedereen mag gegevens opvragen bij het handelsregister. Als de deurwaarder een officieel document (een exploot) moet afgeven aan een bedrijf, dan zal hij van tevoren bij het handelsregister de juiste naam en het adres van het bedrijf

KANDIDAAT-DEURWAARDER

Een kandidaat-deurwaarder is een deurwaarder die in dienst is bij een Gerechtsdeurwaarder. Voor een gerechtsdeurwaarder mogen maximaal drie deurwaarders werken, anders gezegd: aan een gerechtsdeurwaarder mogen maximaal drie deurwaarders zijn “toegevoegd”. Deurwaarders mogen dezelfde handelingen verrichten als gerechtsdeurwaarders. Voor schuldenaren maakt het dus geen verschil of zij te maken hebben met een gerechtsdeurwaarder of met een kandidaat-deurwaarder.

KANTON

De kleinste eenheid der rechterlijke organisatie, onderdeel van de Rechtbank waar huur- en arbeidszaken alsmede geschillen met betrekking tot geldvorderingen lager dan € 25.000,- worden afgedaan.

KANTONRECHTER

De kantonrechter houdt zich bezig met geschillen over huurzaken, arbeidsrechtelijke zaken, consumentenkoopzaken, (overige) geldvorderingen tot en met € 25.000 euro en enkele met name genoemde vorderingen waaronder die voortvloeien uit een huurovereenkomst, huurkoopovereenkomst, pacht en arbeidsovereenkomst, in die genoemde gevallen is er geen grens aan de hoogte van de vordering.

KBvG

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders waarvan alle gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat deurwaarders lid zijn. Voor meer informatie check www.kbvg.nl

KOOP OP AFSTAND

Is de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is. Bij koop op afstand koopt wordt een product of dienst gekocht via internet, telefoon, fax of uit een catalogus. De koper gaat hiervoor dus niet naar een echte winkel. Op basis van de Wet Koop op afstand heeft de koper recht op informatie over het product of de dienst en op een bedenktijd.

KORT GEDING

Als een persoon of een bedrijf snel een beslissing van de rechter wil hebben, kan die persoon of dat bedrijf een “kort geding” starten. Een reden om snel een beslissing nodig te hebben kan bijvoorbeeld zijn dat elke dag dat de beslissing niet genomen is die persoon of dat bedrijf extra schade of kosten lijdt. Een “kort geding” is dus een procedure waarin aan de rechter gevraagd wordt snel een beslissing te nemen. De beslissing van de rechter zal een voorlopige beslissing zijn. De rechter kan in korte tijd natuurlijk niet altijd alle voors en tegens volledig overzien. Het kan dus zijn dat de rechter na het “kort geding” ook nog het verzoek krijgt om een definitieve beslissing te nemen in een aparte procedure. Die aparte procedure wordt een bodemproceduregenoemd, dat is een procedure waarin over de zaak in al haar onderdelen wordt beslist.

KOSTELOZE SOMMATIE

De sommatie waarin wordt voldaan aan de eisen gesteld in de Wet Incassokosten (WIK), waarin u in gebreke wordt gesteld en nog 14 dagen de tijd krijgt om kosteloos te betalen.

KOSTEN

Als een incasso organisatie een vordering incasseert worden kosten gemaakt. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren.

KOSTENRISICO

Het risico wat een schuldeiser loopt wanneer hij niet in het gelijk wordt gesteld door de rechter of er niets te halen valt bij de schuldenaar. De schuldeiser moet dan alle gemaakte kosten zelf betalen en deze kunnen/worden niet in rekening gebracht bij de schuldenaar.

KOSTENVOORSCHOT

Depot: de verlangde storting als voorschot op het te verdienen honorarium of vergoeding. De storting zal dienen ter dekking van de te maken kosten. Vaak wordt (een deel van) het voorschot weer terugbetaald, indien de vordering is geïncasseerd.

KREDIET

 1. krediet verlenen: het verstrekken of uitlenen van geld tegen bepaalde voorwaarden of waarborgen, waarbij normaliter een rentepercentage als vergoeding gevraagd wordt;
 2. vertrouwen, geloof, vooral vertrouwen in iemands betaalvermogen; goede naam als stipt betaler, tijdelijke overdracht van koopkracht, verstrekking van kapitaal, uitstel van betaling, voorschot;
 3. op krediet, zonder verplichting contant te betalen

KREDIETBANK

De Kredietbank is een overheidsinstelling die personen helpt die zoveel schulden hebben dat zij er zelf niet meer uitkomen.

KREDIETLIMIET

Het bedrag dat een maximaal aanvaardbare risico per debiteur aangeeft.
Het benodigde bedrag geeft u zelf vooraf op bij de aanvraag. De hoogte van het bedrag moet het verwachte totale uitstaande saldo op de debiteur afdekken (bij kredietrisico), eventueel aangevuld met de kosten van het onderhanden werk (bij contractrisico).

KREDIETRISICO

De dekking van het Kredietrisico gaat bij het leveren van goederen in zodra de goederen zijn verzonden. Verzending wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer u afstand doet van de beschikkingsmacht over de goederen: u kunt er niet meer bij.
Bij het verrichten van diensten of werkzaamheden gaat het kredietrisico in zodra de factuur voor de verleende diensten of de verrichte werkzaamheden is verzonden aan de debiteur.

KREDIETTERMIJN

De periode na het leveren of verzenden van de goederen, na het verlenen van diensten of uitvoeren van werkzaamheden waarbij facturen uiterlijk na afloop van die periode moeten worden betaald.

KREDIETVERSTREKKER

Een instelling die tegen waarborg geld uitleent.

KREDIETVERSTREKKING

De verlening van een krediet en de verstrekking van gelden, ontstaan uit de aanvaarding van een aanbieding van een leverancier, kredietverstrekker of anderen inzake het door hen aangeboden krediet. Een kredietaanbieding behoort te voldoen aan een aantal regels. Een aantal zaken dienen te worden vermeld, zoals het effectieve rentepercentage.

KREDIETVERZEKERING

Een kredietverzekering beschermt uw bedrijf tegen niet-betaling van handelsschulden. Deze verzekering zorgt ervoor dat uw facturen betaald worden en dat u op een betrouwbare manier kunt omgaan met de commerciële en politieke risico’s van uw handel.

KREDIETWAARDIGHEID

Letterlijk betekent het: ‘geschikt om in aanmerking te komen voor een lening’. En dat is in de basis waar kredietwaardigheid om draait. Een bedrijf is kredietwaardig als het zijn rekeningen kan betalen en dit ook daadwerkelijk doet. Kredietwaardigheid is een term die voorkomt bij leningen. Banken (of andere financiers) willen in de regel alleen geld verstrekken aan bedrijven die kredietwaardig (lees: financieel gezond) zijn. Maar het begrip speelt ook een rol in de handel en bij het zakendoen. Voordat bedrijven met een (nieuwe) relatie in zee gaan, zullen ze eerst moeten weten of die potentiële klant ook kredietwaardig is. Tevens is het van belang of huidige klanten wel kredietwaardig blijven, om zodoende wanbetaling te voorkomen. Ook individuen en zelfs landen hebben een bepaalde kredietwaardigheid.

KWIJTSCHELDING

Rechtshandeling waarmee een schuldeiser zijn schuldenaar van diens verplichting(en) bevrijdt.

L
L/C

Letter of credit, oftewel accreditief.  Veel gebruikt bij buitenlandse leveringen en bij levering van goederen of diensten aan onbekende handelspartners of wanneer de transactie voor uw bedrijf groter is dan normaal. Daarnaast kan de centrale bank of overheid van een land bepalen dat alleen op met een Letter of Credit zaken mag worden gedaan. Voor wie zaken doet in wat minder stabiele landen, vormt zo’n garantiedocument ook een meerwaarde.

LANGSTE UITVOERINGSTERMIJN

Geeft bij contractrisico dekking de maximale periode aan die mag zitten tussen het sluiten van het contract en het moment dat de kredietrisico dekking ingaat.

LEGES, VERSCHOTTEN OF INFORMATIEKOSTEN

Zijn kosten die gemaakt zijn voor de goede uitoefening van een ambtshandeling. Bijvoorbeeld adres controle in de gemeentelijke basisadministratie, maar ook het vervangen van sloten bij een beslag of een ontruiming.

LEGITIMATIEBEWIJS

Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan; een geldig paspoort, een Nederlands rijbewijs, een Europese identiteitskaart en een Nederlands vreemdelingendocument.

LEVENSONDERHOUD

Onder levensonderhoud verstaan we het in-stand-houden van het leven en wat nodig is om jezelf in leven te houden. Hierbij wordt gedacht aan het (kunnen) kopen van voedsel, kleding en onderdak en het gebruik maken van deze middelen.

LEVERANCIERS

Een leverancier levert goederen of diensten in ruil voor geld. Een leverancier aan een bedrijf, of detailhandel kan een groothandel of een fabrikant zijn. De afnemer van een leverancier wordt ook wel de klant genoemd.

LIQUIDE MIDDELEN

 1. alle geldmiddelen waarover een bedrijf onmiddellijk kan beschikken;
 2. het totaal van middelen, die een onderneming onmiddelijk kan aanwenden om betalingen te verrichten, in het algemeen contant geld, saldi bij banken en bij de postgiro, direct realiseerbare effecten en verhandelbare wissels.

LIQUIDEREN

Het vereffenen: de zaken tot afwikkeling brengen.

LIQUIDATIETARIEF

Een stelsel op basis waarvan de rechter de proceskosten kan vaststellen. Dit stelsel gaat uit van een tarief (gebaseerd op de hoogte van de vordering) vermenigvuldigd met een aantal punten toegekend voor de verrichte proceshandelingen.

LOON

In arbeidsrecht betekent loon een vergoeding die toegekend wordt aan een werknemer, werkzaam op arbeidsovereenkomst.

LOONBESLAG

Loonbeslag is een derdenbeslag waarbij beslag wordt gelegd op gelden die de schuldenaar te goed heeft van zijn/haar werkgever of uitkerende instantie. Er is een beslagvrije voet (zie ‘beslagvrije voet’) van toepassing.
De werkgever of uitkerende instantie is verplicht om na 4 weken na beslaglegging een verklaring af te leggen. Alles wat de schuldenaar meer verdient dan de vastgestelde beslagvrije voet (zie ‘beslagvrije voet’), valt onder het beslag. Denk hierbij aan het vakantiegeld, dertiende maand, overwerkvergoeding, enzovoorts.
Het beslag blijft liggen tot de gehele vordering waarvoor beslag is gelegd, voldaan is of het dienstverband of de uitkering beëindigd is.

De officiële omschrijving daarvan is “het onttrekken van zaken aan de vrije beschikking van de schuldenaar”. Dat betekent dat er niets meer tegen het beslag leggen gedaan kan worden door de schuldenaar. Een voorbeeld is beslag op inkomsten, zoals een loon of een uitkering. Het deel van het loon of de uitkering waarop beslag is gelegd worden dan niet aan de schuldenaar, maar aan de deurwaarder betaalt. Het gedeelte van de inkomsten waarop beslag is gelegd wordt gebruikt om de schulden af te lossen.

LOONBESLAG LEGGEN

Loonbeslag is een derdenbeslag, waarbij beslag gelegd wordt op gelden die uw werknemer tegoed heeft, of nog zal verkrijgen van u als werkgever. U bent als werkgever, op grond van artikel 477 lid 1 RV, verplicht om aan het loonbeslag mee te werken en om vanaf het moment van beslaglegging, geld in te houden. Op basis van de bekende gegevens omtrent de gezinssituatie van uw werknemer is een beslagvrije voet vastgesteld. Alles wat uw werknemer maandelijks meer verdient dan deze beslagvrije voet, valt onder het loonbeslag en dient te worden overgemaakt.

LOSSE OPDRACHT

Onder een losse opdracht wordt verstaan: een ambtelijke handeling die door een (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder uitgevoerd wordt voor een derde partij, o.a. meestal het betekenen van een dagvaarding of vonnis.

M
MAATSCHAP

Een samenwerkingsvorm van twee of meer mensen met het doel gezamenlijk voordeel te behalen. Inschrijving in het handelsregister is niet noodzakelijk, in de regel bindt de handelende maat alleen zichzelf bij het aangaan van een overeenkomst. Uitzonderingen hierop (waarbij iedere maat voor een gelijk deel kan worden aangesproken): als de maten de handelende maat een volmacht gaven, als de maatschap voordeel heeft van de handeling, als de maten samen optraden;

MAXIMALE KREDIETTERMIJN

De onder de polis langst toegestane periode van krediet (de krediettermijn) aan een debiteur.

MAXIMALE SCHADEVERGOEDING

Dit is het bedrag dat wij per verzekeringsjaar maximaal zullen uitkeren onder de polis.

MEDEVERZEKERDE

Een bedrijf dat in uw polis is opgenomen en naast de u als hoofdverzekerde ook gebruik maakt van de polis. Alle polisvoorwaarden en –bepalingen zijn op de medeverzekerde van toepassing onder uw verantwoording.

MEERZIJDIGE RECHTSHANDELING

De wilsverklaring van meer dan één persoon is noodzakelijk om de rechtshandeling tot stand te brengen.

MEETPERIODE

De periode, meestal gelijk aan het verzekeringsjaar, die wordt gebruikt om de resultaten onder de polis (premie- en schadecijfers) vast te stellen.

MET AANZEGGING

Hierna volgt uitleg over wat er gaat gebeuren.

MENTORSCHAP

Als iemand alleen niet meer voor zijn persoonlijke zaken kan zorgen, kan hij een mentor krijgen om hem te helpen.

MINIMUM PREMIE

Het afgesproken bedrag dat u ons minimaal dient te betalen per verzekeringsjaar, ongeacht de hoogte van de gedeclareerde omzet.

MINISTERIEPLICHT

In de Gerechtsdeurwaarderswet wordt veel geregeld wat met deurwaarders te maken heeft. Een deurwaarder moet benoemd worden en is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een handeling waartoe alleen hij bevoegd is. In het geval de deurwaarder de enige is die een handeling uit mag voeren, dan wordt wel gezegd dat de deurwaarder een “ministerieplicht” heeft.

MINNELIJK (INCASSO)

Zonder tussenkomst van de rechter of dwangmiddelen tot een oplossing van de (incasso) zaak geraken. In het minnelijke traject proberen de schuldeiser en eventueel zijn incassopartner de schuldenaar aan te sporen om te betalen zonder dat er dwang aan te pas komt.

Een ander woord voor buitengerechtelijk is minnelijk. Een incassotraject doorloopt vaak minimaal twee fases. Ten eerste de buitengerechtelijke (minnelijke) fase en ten tweede de gerechtelijke fase. In de buitengerechtelijke (minnelijke) fase is er nog geen tussenkomst van een rechter. Hierbij proberen partijen onderling overeenstemming te bereiken.

MINNELIJKE SCHIKKING

1. In onderling overleg overeengekomen betalingsafspraak;
2. Zonder tussenkomst van rechter.

MINUUT

De originele uitspraak zoals deze wordt bewaard bij de gerechtelijke instantie welke uitspraak heeft gedaan.

MORATORIUM

In het recht is een moratorium een juridisch rechtsmiddel, waarbij het crediteuren/schuldeisers voor een bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt om, ten behoeve van de betaling van schulden, zich te verhalen op het vermogen van de debiteur.

 1. Door de overheid afgekondigde opschorting van betalingsverplichtingen;
 2. Uitstel van betaling;
 3. Bevriezen (overdrachtelijk) van de huidige situatie.

Komt hoofdzakelijk voor wanneer een schuldenaar zijn schulden wil regelen en een schuldeiser ondanks betalingsvoorstellen de executie wenst voort te zetten.

N
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (N.V.)

Een organisatie die zelfstandig deelneemt aan het economisch en juridisch verkeer met een eigen, afgescheiden vermogen. Een NV is een rechtspersoon. Het vermogen is onderverdeeld in aandelen, er is echter niet na te gaan in welke handen zich die aandelen bevinden.

NAKOSTEN

De kosten die een schuldeiser naar aanleiding van een vonnis extra mag doorberekenen aan de schuldenaar, mits de rechter in dat vonnis de schuldenaar volledig in de proceskosten heeft veroordeeld. De hoogte van de nakosten is aan een maximum gebonden.  Het betreft ná de uitspraak, doch vóór de executie ontstane kosten. Het gaat hier om kosten voor onder andere de volgende werkzaamheden:

 • bestuderen van het vonnis;
 • informeren van de schuldeiser;
 • overleg over de wijze van incasso;
 • onderhouden van schriftelijke en telefonische contacten met schuldenaar en derden;
 • het voeren en bewaken van betalingsregelingen;
 • het registreren en verwerken van betalingen.

Meestal zal de rechter in het vonnis de ‘nakosten’ niet vaststellen omdat deze kosten nog gemaakt moeten worden. Als de rechter in het vonnis een proceskosten veroordeling heeft uitgesproken die de schuldenaar moet voldoen aan de schuldeiser, dan is dit vonnis eveneens een titel voor nakosten. Hoewel deze nakosten dus niet in het vonnis zijn opgenomen mogen deze kosten dus wel in rekening gebracht worden bij de schuldenaar.

NALATEN

Het niet-handelen of niet-doen wat wel zou moeten.

NASALARIS

De kosten die in rekening worden gebracht voor het verwerken van gerechtelijke stukken door de gerechtsdeurwaarder.

NASALARIS GEMACHTIGDE

Het salaris wat de gemachtigde toekomt naar aanleiding van het bestuderen van het uitgesproken vonnis.

NASALARIS PROCUREUR

Het salaris wat de procureur toekomt naar aanleiding van het bestuderen van het uitgesproken vonnis.

NATUURLIJK PERSOON

De mens, als subject van rechten en drager van plichten. Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed, die bevoegd is om als rechtssubject deel te nemen aan het rechtsverkeer. Dit houdt in dat men zonder hulp van anderen: eigenaar kan zijn van goederen, overeenkomsten kan sluiten, testamenten kan maken, kan huwen en ouderlijke macht over kinderen kan hebben.

NIET-HANDELSTRANSACTIE

Niet-handelstransacties zijn transacties waarbij een particulier of consument betrokken is. U koopt bijvoorbeeld een artikel voor persoonlijk gebruik en u moet de rekening binnen 14 dagen betalen. Als u niet op tijd betaalt, mag de verkoper u de wettelijke rente in rekening brengen over de periode waarin u te laat bent met betalen. Na afloop van een jaar wordt de verschuldigde rente opgeteld bij het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend. Er ontstaat dus een nieuwe hoofdsom waarover jaarlijks de wettelijke rente berekend wordt. Dit heet ‘rente op rente’.

NIETIGHEID

Een rechtshandeling heeft het beoogde rechtsgevolg niet, en anders dan bij vernietigbaarheid, dit rechtsgevolg geacht wordt nooit bestaan te hebben.

NOODWEER

Noodweer is in het Nederlandse strafrecht een algemene wettelijke strafuitsluitingsgrond. Een wettige zelfverdediging, een niet-strafbare reactie geboden door een wederrechtelijke aanranding van eigen of andermans leven, eerbaarheid of goed.

NOTA

 1. rekening, papier waarop vermeld staat wat men voor geleverde diensten of goederen verschuldigd is;
 2. geschrift waarin een officieel persoon iets bekendmaakt of zijn standpunt uiteenzet;

O
OMZETDECLARATIE

Een opgave van de gefactureerde omzet waarover premie in rekening wordt gebracht. Indien er een voorschotpremie is betaald wordt het verschil verrekend. Van deze omzet mogen de volgende componenten, indien van toepassing, worden afgetrokken: nul limieten, particulieren, BTW (indien niet verzekerd) en gelieerde debiteuren.

OMZETVERZEKERING

De omzet die wordt gerealiseerd met een debiteur is het onderwerp van de verzekering en dient te worden gedeclareerd.

ONBENOEMDE OVEREENKOMST

Onbenoemde overeenkomsten zijn overeenkomsten die niet speciaal in de wet worden geregeld.

ONDERNEMING

Een bedrijf, een organisatie van arbeid en kapitaal. Een bedrijf dat gericht is op het maken van winst wordt veelal een onderneming genoemd. Een bedrijf dat tastbare producten maakt wordt ook wel een fabrikant genoemd.

ONEIGENLIJKE DWALING

Bij dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken, in het burgerlijk recht meestal bij koopovereenkomsten. Partijen hebben een onjuiste voorstelling (zij dwaalden) omtrent de inhoud van de door hen uitgewisselde verklaringen. En deze onjuiste voorstelling moet zo essentieel zijn, dat zonder deze onjuiste voorstelling de overeenkomst niet was gesloten.

ONGESCHREVEN RECHT

Recht dat niet door daartoe aangewezen instanties werd gevormd, maar wel algemeen als recht wordt aanvaard. Bijvoorbeeld gewoonterecht en bepaalde verkeersopvattingen.

ONHERROEPELIJK ACCREDITIEF

Wanneer het accreditief is geopend kan deze niet meer worden herroepen (ingetrokken) door de bank of door de debiteur.

ONREDELIJKE TOEGEREKENDE KOSTEN

Meestal worden incassokosten als niet redelijk beschouwd als:

 • De schuldenaar de vordering heeft betwist en heeft aangegeven hoe dan ook niet te zullen betalen. In een dergelijk geval mag en kan de schuldeiser direct dagvaarden en is het inschakelen van een incassobureau onnodig;
 • De schuldeiser heeft meerdere vorderingen en berekent voor iedere vordering separate incassokosten terwijl de vorderingen samengevoegd hadden kunnen worden;
 • De schuldeiser had kunnen verrekenen met een vordering die de schuldenaar op hem had.
 • De schuldeiser slechts een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel heeft gedaan.
 • De schuldeiser slechts eenvoudige inlichtingen heeft gepleegd.
 • De schuldeiser slechts op de gebruikelijke wijze een dossier heeft samengesteld.

ONROERENDE ZAKEN

Onder een onroerende zaak valt volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek: de grond, nog niet gewonnen delfstoffen, beplantingen, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verbonden. Alle goederen die niet kunnen worden verplaatst.

Een huis is dus een voorbeeld van een onroerende zaak.

ONTBINDING

Rechtsmiddel van de schuldeiser in een wederkerige overeenkomst, indien de schuldenaar in verzuim is geraakt door niet aan zijn verplichtingen te voldoen.

ONTRUIMING

Een rechter kan besluiten dat een persoon of een bedrijf een gehuurde ruimte moet verlaten. Indien iemand is veroordeeld tot ontruiming, moet deze persoon een pand of perceel leeg achterlaten en ter vrije beschikking stellen van de eiser (meestal de eigenaar van het pand). Bijvoorbeeld omdat de huur niet betaald is. Als die persoon of dat bedrijf weigert de gehuurde ruimte te verlaten kan de deurwaarder op basis van de uitspraak van de rechter de ruimte ontruimen. De deurwaarder plaatst alle zaken die zich in het pand of op het perceel bevinden aan de openbare weg. De gemeente zal deze zaken afvoeren en opslaan of vernietigen. Kosten van een ontruiming komen voor rekening van de schuldenaar.

ONTSLAG VAN INSTANTIE

Intrekking van een zaak door de rechter.

OPDRACHTGEVER

 1. Ambtelijke opdrachtgevers: incassobureau’s, gerechtsdeurwaarders, incassoadvocaten, notarissen, etc.
 2. Zakelijke opdrachtgevers: bedrijven waarvoor de gerechtsdeurwaarder het hele traject uitoefenen c.q. die juridische bijstand en advies ontvangen (MKB, financiële instellingen, woningcorporaties, overheidsinstellingen e.d.).

OPENBAAR EXPLOOT

Een exploot is een officieel document dat door de deurwaarder wordt bezorgd. Alleen de deurwaarder mag exploten uitbrengen. Een voorbeeld van zo’n exploot is een dagvaarding. Voordat een deurwaarder een dagvaarding bezorgd, moet de deurwaarder eerst zeker weten of het adres van de persoon of het bedrijf waarvoor het exploot is nog klopt. Deze gegevens zijn bekend bij de Gemeentelijke Basisadministratie of het Handelsregister. Het kan zijn dat de persoon of het bedrijf waarvoor het exploot is niet in de Gemeentelijke Basisadministratie of het Handelsregister terug te vinden is. Als dat zo is, mag de deurwaarder het exploot “openbaar betekenen”. De deurwaarder geeft de dagvaarding dan af bij de rechtbank en plaatst een korte versie van de dagvaarding in de krant. Ongeacht of de persoon of het bedrijf dan op komen dagen bij de rechter zal de rechter dan een beslissing nemen.

OPENBAAR MINISTERIE

Staatsorgaan en openbare aanklager; geeft leiding bij de opsporing van strafbare feiten. Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd.

OPZET

Het willens en wetens handelen, het ‘expres’ doen.

OVERBETEKENING

Een overbetekening is de ambtelijke handeling van de deurwaarder waarbij hij aan de schuldenaar of derden kenbaar maakt b.v. dat hij beslag heeft gelegd en waarop het beslag is gelegd. Veel voorkomend is bijvoorbeeld de overbetekening bij derdenbeslag. Hier betekend de deurwaarder een afschrift van het beslagexploot aan de schuldenaar.

Degene voor wie het stuk bedoeld is hoeft echter niet aanwezig te zijn, het officiële document mag worden afgeven aan een huisgenoot of anders in een gesloten enveloppe in de brievenbus worden gedaan. Voorwaarde is wel dat dat gebeurt op het officiële adres van degene voor wie het document bestemd is.

OVERBETEKENINGSKOSTEN

Kosten die gemaakt worden bij het incasseren van schulden. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Een voorbeeld daarvan zijn de kosten van het maken van officiële documenten en het bezorgen daarvan. Deze kosten worden ook wel “explootkosten” of “betekeningskosten” genoemd.

OVERDRACHT

Overdracht is de juridische term voor een rechtsgeldige overgang van een zaak of vermogensrecht. De meest voorkomende is waarschijnlijk de overdracht van de eigendom van een zaak aan iemand anders. Privaatrecht: het door levering overgaan van een goed van de ene op de andere rechthebbende.

OVEREENKOMST

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling waarbij één of meer partijen jegens één of meer anderen een verbintenis aangaan.

OVEREENKOMST OP AFSTAND

Is de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

OVERWAARDE

Bij onroerende zaken, hiervan is sprake als de waarde van de onroerende zaak hoger is dan de daarop gevestigde hypothe(e)k(en), dat betekent dat er na verkoop van de onroerende zaak en aflossing van de hypotheek en aftrek van kosten, geld overblijft. Beslag op onroerende zaken heeft meestal dan ook alleen zin als er sprake is van overwaarde anders schiet de schuldeiser-niet-hypotheekhouder er niets mee op.

P
PANDHOUDER

Een pandhouder komt op de polis nadat een door de pandhouder en u getekende pandakte is ontvangen. U verpandt dan uw polis bij kredietverstrekking door een financier, die daardoor meer zekerheid krijgt met betrekking tot de financiering. Na de opname van de pandhouder gaan de schadevergoedingen die worden uitgekeerd naar de pandhouder toe, tenzij deze toestemming geeft om toch rechtstreeks aan u uit te blijven keren. Door de verpanding blijven zij overigens wel rechthebbende en kunnen ze uitgekeerde schadevergoedingen bij u opeisen.

PARATE EXECUTIE

Het recht van executie volgt rechtstreeks uit de wet, er hoeft niet eerst een titel te zijn voor er tot executie kan worden overgegaan.

PARKET

Kantoor van het openbaar ministerie.

PARTICULIER

Een natuurlijk persoon.

PEREMPTOIR

Laatste uitstel wat door de rechter wordt verleend aan een procespartij tot het indienen van bijvoorbeeld een conclusie of uitlating.

PEREMPTOIR (UITERST)

Allerlaatste uitstel

PLEIDOOI

Pleitrede door een advocaat gehouden voor een rechtsprekende instantie. Toespraak waarin wordt geprobeerd anderen ergens van te overtuigen en daardoor iets te bereiken. In dit geval een betoog van de advocaat waarin hij voor de rechter uiteenzet hoe de rechter zou moeten oordelen.

POLITIEK RISICO

Eén van de gedekte schade-oorzaken in de polis. Tot het politiek risico worden de volgende omstandigheden gerekend: moratorium, transferrisico, ontheffing van de betalingsverplichting, oorlog, natuurramp, onmogelijkheid uitvoering contract, intrekking van exportvergunning, wanprestatie overheid.

PREMIERESTITUTIE/-TOESLAG

Afhankelijk van de schadequote krijgt u premie terug over een verzekeringsjaar of moet u extra premie betalen.

PRIVÉ VERMOGEN

Het nagelaten privévermogen is de waarde van de privébezittingen bestaande uit eigen woning, bank- en girotegoeden en effecten, verminderd met de hypotheekschulden.

PROCESKOSTEN

Kosten waarin de verliezer van een gerechtelijke procedure kan worden veroordeeld. De rechter stelt deze kosten vast op basis van het zogenoemde liquidatietarief.

Als u als schuldenaar voor de rechter moet verschijnen, zijn de door u gemaakte kosten  “proceskosten”, bijv. de kosten van een advocaat. Ook de schuldeiser maakt kosten. De kosten die de schuldeiser maakt, kunnen bijvoorbeeld de kosten zijn voor het inschakelen van een deurwaarder, van getuigen, van deskundigen, van tolken, maar kunnen bijvoorbeeld ook de buitengerechtelijke kosten omvatten. Ook de kosten van de rechtbank, zoals het griffierecht, vallen onder de proceskosten.
In principe betalen de schuldenaar en de schuldeiser elk hun eigen kosten. Maar het kan ook zijn dat de rechter beslist dat degene in wiens nadeel besloten wordt ook de kosten van de tegenpartij moet betalen.

PROCES VERBAAL

Een proces verbaal is een schriftelijk verslag van hetgeen op rechtszittingen aan de orde is gekomen, maar ook het verslag van een gerechtsdeurwaarder van hetgeen hij heeft aangetroffen bij bijvoorbeeld een beslaglegging.

Een proces verbaal is de akte waarmee een overheidsambtenaar verslag uitbrengt over wat hij in de uitoefening van zijn functies heeft verricht. Het vermeldt dus de handelingen die hij stelde, maar ook de schriftelijke weergave van de gesprekken of verklaringen in zijn aanwezigheid. Bedoeld wordt dus een ware getuigenis met eveneens de opgave van de omstandigheden waarin de gerapporteerde feiten zich voordeden.

Daarnaast wordt het begrip in de rechtspraktijk gebruikt. Van een zitting van een rechterlijk college wordt een proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt vastgelegd, wat er in de zitting is gebeurd en wat door de rechters en de partijen en hun advocaten is gezegd, of als het een strafzaak is, door de officier van justitie en de verdachte en diens advocaat.

PROCES VERBAAL VAN CONSTATERING

Een proces verbaal van constatering is een officieel schriftelijk verslag. Een voorbeeld van een proces-verbaal dat door de deurwaarder gemaakt wordt is het proces-verbaal van een beslag op roerende zaken. De deurwaarder legt dan in een proces-verbaal van constatering vast waarop de deurwaarder beslag gelegd heeft.

PROCUREUR

Procesvertegenwoordiger van partijen in burgerlijke zaken, die bevoegd is tot het indienen van conclusies. Een advocaat is meestal ook procureur in het arrondissement waarin hij praktijk uitoefent.

PRODUCENT

Een producent is een persoon, organisatie of bedrijf dat producten of diensten levert en/of maakt.

PROVENU

Alle bedragen of betalingen in verband met een verlies die worden ontvangen na de schadedatum.

Q

R
RAAD VAN STATE

De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij spreekt recht over besluiten van de overheid (gemeente, provincie en rijk), waartegen burgers of bedrijven beroep hebben ingesteld. Het komt ook voor dat overheden onderling een geschil hebben.

Bekende voorbeelden zijn geschillen over bouwvergunningen, handhaving, subsidies en beslissingen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarnaast behandelt de Afdeling een groot aantal zaken op het gebied van bestemmingsplannen en milieu.

RAPPORT VOORWERK II

Het Rapport Voorwerk II is een rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en hiermee worden de buitengerechtelijke kosten berekend.

RECHTBANK

Een rechtbank is een officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid hebben over waar ze recht op hebben.

Er zijn in Nederland 19 rechtbanken. Die rechtbanken hebben vier verschillende aandachtsgebieden:

 1. Geschillen tussen burgers onderling worden afgehandeld door civiele rechters. Vaak gaat het daarbij om echtscheidingen, claims boven de 25.000 euro, faillissementen, burenruzies, conflicten over contracten en over aansprakelijkheid.
 2. Geschillen tussen burgers onderling, bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven kunnen ook afgehandeld worden door een kantonrechter. Dan gaat het meestal om huren, arbeidszaken, overtredingen, schulden en beroep tegen verkeersboetes. De kantonrechter behandelt vooral zaken die over bedragen tot en met 25.000 euro gaan.
 3. Geschillen tussen burgers en de overheid worden afgehandeld door bestuursrechters.
 4. Overtredingen en misdrijven worden behandeld door strafrechters. Uitgebreide uitleg over de rechterlijk macht in Nederland is te vinden via http://www.rechtspraak.nl

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING

Overeenkomst waarbij de verzekerde, wanneer hij in een bepaalde situatie terecht komt, juridische hulp krijgt van de verzekeraar.

RECHTSGEBIEDEN

Juridische conflicten kunnen ontstaan over verschillende onderwerpen en tussen verschillende partijen. De rechtspraak is daarom opgedeeld in 3 rechtsgebieden.

 1. Civiel recht : Echtscheidingen, faillissementen, contracten en conflicten tussen personen (bijvoorbeeld burenruzies)
 2. Bestuursrecht : Vergunningen, uitkeringen, belastingen en verblijfsvergunningen
 3. Strafrecht : Iemand die ervan wordt verdacht een misdrijf te hebben gepleegd, krijgt te maken met de strafrechter. Voorbeelden van zaken waar de strafrechter zich over buigt, zijn: diefstal, mishandeling, fraude, moord en doodslag en zedenzaken, zoals verkrachting
 4. Kanton : De kantonrechtspraak is geen rechtsgebied, maar wel een bijzondere vorm van rechtspraak. Elke rechtbank heeft een sector kanton. De kantonrechter behandelt: civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, en lichte strafzaken (bv. snelheidsovertredingen, onverzekerd rijden)

RECHTSMIDDEL

Een wettelijk middel om iets te doen tegen een uitspraak. Bijvoorbeeld hoger beroep of verzet

RECHTSPRAAK

Een uitspraak van de rechter. Soms wordt een beslissing van de rechterlijke macht een rechtsregel. Dit gebeurt m.n. waar de wetgevende macht geen rechtsregel heeft geschapen of waar de rechtsregel vaag is.

RECONVENTIE

Eis in reconventie ofwel tegenvordering;

REGISTERGOEDEREN

Dit zijn goederen die in het kadaster zijn opgenomen. Goederen waarvoor bij overdracht of vestiging inschrijving in het daartoe bestemde register vereist is n.l. onroerende zaken, in Nederland te boek gestelde schepen en luchtvaartuigen, octrooien, recht op modellen.

REKENING

 1. declaratie, factuur, beer, memorandum, nota
 2. papier waarop vermeld staat wat men voor geleverde diensten of goederen verschuldigd is;
  een rekening vereffenen, betalen;
 3. boekhouden blad bestaande uit een debet- en een creditzijde, waarop veranderingen in bezittingen en schulden en vorderingen worden geboekt;
  voor iemands rekening, voor rekening van, te betalen door of voor de verantwoording van, in rekening brengen, doen betalen;
 4. rekening en verantwoording afleggen
  verklaringen afleggen aangaande het beheer van gelden;
  figuurlijk verklaringen afleggen omtrent zijn gedragingen;
 5. rekening-courant: een rekening bij de bank hebben

REKENING-COURANT

Voortdurende vereffening van wederzijdse schulden en vorderingen, vooral bij een bankinstelling.

REKEST

Een “rekest” is hetzelfde als een “verzoekschrift”.

RELATIEVE COMPETENTIE

Welke rechter territoriaal bevoegd is. Dus de Rechtbank in Leeuwarden of de Rechtbank in Amsterdam etc.

RELATIEVE COMPETENTIE

Relatieve competentie: de rechter in welke plaats is bevoegd? b.v. Rotterdam, Den Haag, Maastricht

REMBOURS

Leverantie waarbij betaling zal plaatsvinden tegen overgave van de goederen.

RENTE

Een vergoeding die verschuldigd is wanneer een vordering te laat wordt voldaan.

REPERTOIRE

De lijst waarop de deurwaarder bijhoudt op welke datum en aan welk adres hij een exploot heeft achtergelaten, ook wordt vermeld aan wie het exploot is achtergelaten (in persoon, huisgenoot, envelop).

REPLIEK

Repliek is de reactie van de schuldeiser op het verweer van de gedaagde (conclusie van antwoord). Conclusie van repliek: de nadere conclusie van de eiser in de gerechtelijke procedure na het antwoord van gedaagde. Het antwoord op de conclusie van repliek heet dupliek.

REQUIRANT OF REKWIRANT

De persoon op wiens verzoek iets gebeurt (meestal de schuldeiser)

REVERSE FACTORING

Bij factoring en reverse factoring verkoopt een bedrijf (een deel van) de debiteurenportefeuille aan een factormaatschappij. Het doel hierbij is om de betalingen aan van de koper aan de verkoper te versnellen, doordat de factormaatschappij de factuur voorfinanciert. Vaak staat het bedrag van de factuur een dag later op de rekening. Reverse factoring verschilt van traditionele factoring, doordat niet de financiële situatie van de verkoper maar juist die van de debiteur bepaalt of men in aanmerking komt voor reverse factoring. Reverse factoring is daarmee een alternatief voor bedrijven die niet voor gewone factoring in aanmerking komen, zoals kleinere bedrijven. Wanneer men zakendoet met kredietwaardige bedrijven kan reverse factoring worden ingezet. Daarnaast verschilt reverse factoring van traditionele factoring, omdat het hier slechts om goedgekeurde facturen gaat. Doordat er minder disputen zijn over facturen, is het risico van de financier (bank of factorbedrijf) kleiner en kan er tegen een lager tarief worden voorgefinancierd.

RICHTLIJN

Een richtlijn vormt een bindende instructie van de EG aan haar lidstaten om hun nationale wetgeving aan te passen op de wijze zoals in die richtlijn is aangegeven. Bij een richtlijn blijft de nationale wet wel bestaan. Deze nationale wet moet alleen worden gewijzigd in de zin die de richtlijn voorschrijft.

ROERENDE ZAKEN

“Roerende zaken” zijn stoffelijke zaken. Een inboedel wordt bijvoorbeeld “een roerende zaak” genoemd, evenals een auto.

ROL

Het register van de burgerlijke zaken dat bij elk gerecht door de griffier wordt gehouden; waarop de aangebrachte zaken naar tijdscore worden geboekt en aantekeningen worden gehouden omtrent hetgeen deswege voorvalt.

ROLADMINISTRATIE

De “Rol”, of de Roladministratie, is de administratie van de rechtbank, waarin onder andere vermeld staat welke zaken de rechter behandelt en welke stukken ingediend zijn voor die zaken. Rechters houden “zitting” op bepaalde dagen, met de bedoeling om op dat moment de zaken die partijen voorleggen te behandelen.

ROLDATUM

De dag waarop zaken worden behandeld door de rechter.

ROLVERSLAG

Een “Rolverslag” is een verslag van wat er op de zitting gebeurd is.

ROLZITTING

Zitting van het gerecht waarop zaken aanhangig worden gemaakt, stukken worden overlegd, uitstel wordt gevraagd, het verloop van de zaken wordt bijgehouden, uitspraken worden gedaan e.d.. Op de rolzitting vinden puur administratiefrechtelijke handelingen plaats, er wordt niet gepleit.

Rechters houden “zitting” op bepaalde dagen, met de bedoeling om op dat moment de zaken die partijen voorleggen te behandelen. Wanneer er op een dag meerdere zaken worden behandeld, dan noemen we dat een “rolzitting”. Op een rolzitting worden meestal alleen schriftelijk processtukken door partijen overlegd. Alleen bij de Kantonrechter of in strafzaken en kortgeding zaken kan een partij zelf ook op de rolzitting verschijnen. Aan het eind van de rolzitting beslist de rechter hoe de verdere afhandeling van de zaken plaats zal vinden, anders gezegd: wat de procedure zal zijn.

ROYEMENT (VAN EEN BESLAG)

Een beslag wordt doorgehaald b.v. bij beslag onroerende zaken, het beslag vervalt dan.

ROYEMENT (VAN EEN PROCEDURE)

Doorhaling van de zaak welke op de rol is geplaatst. De procedure wordt beëindigd zonder dat er een uitspraak wordt gedaan door de rechter, dit gebeurt in gevallen dat partijen een schikking overeen komen of waarin eenvoudig wordt overeengekomen om niet verder te procederen.

RV

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het wetboek waarin onder meer regels worden gegeven over de wijze waarop civiele procedures plaatsvinden en op welke wijze vonnissen van rechters dienen te worden ten uitvoer gelegd.

S
SALARISGEMACHTIGDE

Onderdeel van de proceskosten die bestemd zijn als vergoeding voor de verrichte werkzaamheden door de gemachtigde. Het salaris van een gemachtigde in een procedure: het salaris is verschuldigd op het moment dat de dagvaarding is betekend. Een van de partijen kan worden veroordeeld tot betaling van het salaris van de gemachtigde van de ander. De hoogte van het salaris is afhankelijk van het belang van de zaak en de hoeveelheid werkzaamheden die zijn verricht, er wordt een standaard tarief gehanteerd dat gebaseerd is op afspraken die zijn gemaakt met kantonrechters. Een kantonrechter heeft de bevoegdheid het salaris te matigen, het salaris dekt over het algemeen niet het werkelijke honorarium.

Er zijn verschillende soorten gerechtelijke kosten, de belangrijkste voorbeelden daarvan zijn:
a. Gemachtigdensalaris, dat zijn de kosten die gemaakt worden door degene die de schuldeiser gevraagd heeft om de schuldeiser te vertegenwoordigen bij de rechter.
b. Griffierecht, dat zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van een zaak.
SBR

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Met SBR legt u de gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vast. De bedrijfsadministratie is het bronbestand: u kunt de gegevens eenvoudig hergebruiken voor verschillende soorten rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken. Zo hebt u minder werk aan het samenstellen van de verplichte rapportages.

SCHADEDATUM

De datum waarop het verzekerd verlies wordt vastgesteld of de datum waarop het verzekerd verlies wordt geacht te hebben plaatsgevonden doordat zich een gedekte schadeoorzaak voordoet.

SCHADEQUOTE

Geeft de verhouding aan tussen de uitgekeerde schade en ontvangen premie. Wordt als volgt vastgesteld: de door ons geaccordeerde schadevergoedingen minus geboekte provenuen in de meetperiode gedeeld door de over de meetperiode verschuldigde premie (exclusief eventuele assurantiebelasting).

SCHULDEISER

Een persoon of bedrijf waaraan een schuldenaar nog geld moet betalen.

1. iemand die een vordering van één of meerdere personen heeft ontvangen;
2. iemand die geld van een ander tegoed heeft en opeist.

SCHULDEN

1. geldbedrag dat je nog moet betalen, hypotheekschuld, speelschulden, schulden maken, verantwoordelijkheid voor iets dat verkeerd gegaan is

2. Schuld is in de economie een openstaand bedrag dat betaald moet worden. De schuld omvat de leningen, hypotheken, uitgestelde opbrengsten en uitgaven. De schuld vormt samen met het eigen vermogen de passiva. Schulden uit leningen: Schulden uit leningen zijn geldbedragen die iemand geleend heeft met de afspraak om die op een zeker moment terug te betalen

SCHULDENAAR

Een schuldenaar (ook wel debiteur genoemd) is iemand die een openstaande vordering aan een eisende partij (crediteur/opdrachtgever ) dient te betalen.

SCHULDHULPVERLENING

Hulp en bemiddeling bij het inventariseren van schulden en het oplossen hiervan.

SCHULDSANERING

Schuldsanering wil zeggen dat je met behulp van anderen een overzicht maakt van al je schulden en van al je inkomsten en uitgaven. Samen stel je dan een plan op om alle schulden te betalen. Meestal kan je daarvoor aankloppen bij de Kredietbank of bij de Sociale Dienst. Met een saneringskrediet worden de schulden afbetaald en heeft de schuldenaar nog slechts één schuldeiser; de kredietverstrekker, die de schuldenaar begeleidt bij het afbetalen hiervan.

SOMMATIE

Een sommatie is een aanmaning. Een mondelinge of schriftelijke mededeling waarin een schuldenaar wordt aangezegd dat binnen een bepaalde termijn (b.v. tien dagen) ergens aan moet zijn voldaan, b.v. een sommatie tot betaling of een sommatie tot het weghalen van een schotelantenne. Let op: i.v.m. bewijs is schriftelijk sommeren belangrijk.

STICHTING

Een rechtspersoon. Een afgescheiden vermogen dat dient om een bepaald in de statuten genoemd doel te verwezenlijken. Een stichting dient te worden ingeschreven in het handelsregister (stichtingen register);

STILLE VENNOTEN

Dit zijn vennoten die alleen geld inbrengen in de vennootschap maar die zich niet bemoeien met de gang van zaken.

STILZWIJGENDE VERLENGING KREDIETTERMIJN

Aan debiteur wordt (stilzwijgend) een langere krediettermijn toegestaan dan op de factuur staat. In de praktijk schuift de vervaldag van de factuur dan op. Hierdoor is de vordering ook later achterstallig en hoeft het incasso ook later te worden overgedragen.

SUBSIDIAIR / SUBSIDIAIRE VORDERING

Staat voor “in de 2e plaats” of 2e vordering. Iemand eist in een dagvaarding primair (eerst) veroordeling voor iets en vervolgens subsidiair (in de 2e plaats) nog iets anders. Het wordt ook wel gebruikt om veroordeling te vragen voor iets als de 1e eis niet kan worden toegewezen. Voorbeeld: primaire eis is ontbinding van een koopovereenkomst van een auto en subsidiair veroordeling tot het repareren van de auto. Als de rechter de ontbinding dan niet toe wijst kan hij eventueel wel de verkoper verplichten om de auto te maken.

SUBSTITUTIE

Substitutie staat voor vervanging

SURSEANCE VAN BETALING

Wettelijk uitstel van betaling.

Surséance is uitstel van betaling, verleend door de rechtbank, en is bedoeld om de ondernemer die tijdelijk in liquiditeitspro blemen is geraakt, een adempauze te geven. ‘Uitstel van executie’ wordt tegenwoordig sneller gegeven dan vroeger, omdat de wet is gewijzigd: ook als er alleen uitzicht is op “het tevreden stellen van de crediteuren” wordt surséance door de rechter verleend. De rechtbank zal in beginsel altijd toestaan, maar in een hopeloos geval zal dit snel worden omgezet in een faillissement.

T
TERME DE GRACE

De rechter kan in een vonnis opnemen dat de huurder nog ten hoogste één maand de tijd krijgt om alsnog aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst te voldoen. Als de huurder dan niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan is de huurovereenkomst ontbonden, BW art. 6:1623 n lid 2;

TITEL

Vonnis, dwangbevel of beschikking.

Een titel is een document waarmee een gerechtsdeurwaarder verdere stappen kan ondernemen om een openstaande vordering te (laten) voldoen, bijvoorbeeld “beslag leggen” over te gaan . Er zijn conservatoire titels en executoriale titels. Een vonnis van de rechter is een executoriale titel, maar bijvoorbeeld ook notariële aktes, dwangbevelen en beschikkingen zijn dat.

TOEGEVOEGD KANDIDAAT-DEURWAARDER

Een toegevoegd kandidaat-deurwaarder is zelf niet benoemd door de Koningin maar hij is toegevoegd aan een benoemde gerechtsdeurwaarder onder wiens verantwoordelijkheid hij de deurwaarderstaken uitvoert. Een toevoeging wordt verleend door de Minister van Justitie voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde periode.

TOEREKENING

Geeft duidelijkheid over hoe er met ontvangen betalingen wordt omgegaan. De polis zal ontvangen bedragen toerekenen aan de oudst openstaande vordering, of, als betalingen worden ontvangen na de schadedatum, “naar rato van ieders aandeel in het verlies”.

TOESLAGEN

Men kan voor verschillende soorten toeslagen in aanmerking komen en deze aanvragen bij de Belastingdienst:

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden budget

Een aanvraag voor een toeslag is altijd gebaseerd op een schatting. Men krijgt een voorschot van de Belastingdienst. Pas achteraf wordt het echte bedrag van de toeslag vastgesteld. Men  ontvangt eerst een voorlopige vaststelling. Daarna ontvangt men een definitieve berekening.

TOETSING

Een toetsing is een vereenvoudigde kredietlimietaanvraag. In plaats van een bedrag op te geven waarvoor dekking benodigd is, wordt er gecheckt of er wel (toetsing positief) of geen (toetsing negatief) dekking wordt verlenen. Door deze eenvoudige opzet zijn de aanvraagkosten ook lager dan bij een kredietlimiet.

TOETINGSGRENS

Geeft het bedrag aan waarvoor u een toetsing kunt doen.

TOTALE VORDERING

Naast de hoofdsom bestaat een totale vordering vaak nog uit rente en gemaakte kosten.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en de aanvaarding daarvan. De totstandkoming van een verbintenis scheppende overeenkomst vereist dus in beginsel een aanbod van minimaal één persoon en een aanvaarding daarvan door een ander.

TUSSENTIJDSE AFDRACHT

Het tussentijds afdragen van gelden welke zijn ontvangen van de debiteur van de opdrachtgever.

TRANSFERRISICO

Politieke gebeurtenissen, economische moeilijkheden, deviezentekorten of wettelijke of bestuurlijke maatregelen in het land van de debiteur die de transfer (het overmaken van bedragen in het internationale betalingsverkeer) van de door de debiteur gestorte betalingen verhinderen of vertragen. Valt onder politiek risico.

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE

Overzicht van de hoedanigheid van alle lopende zaken van één opdrachtgever, welke aan de betreffende opdrachtgever wordt gezonden.

TUSSENVONNIS

Vonnis dat geen einde aan het geding maakt.

U
UBO

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Voor bepaalde (financiële) instellingen, zoals banken, trustkantoren en verzekeraars, geldt de wettelijke plicht om de identiteit van een UBO te achterhalen wanneer zij zakendoen met die partij. Dit ligt verankert in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De achtergrond van deze bepaling is om te voorkomen dat natuurlijke personen met kwade bedoelingen, zoals bijvoorbeeld het witwassen van geld, zich kunnen verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit.

De uiteindelijk belanghebbende van een juridische entiteit is de natuurlijke persoon die:

 • een belang heeft van minstens 25 procent in het kapitaal van de rechtspersoon, OF
 • minstens 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, OF
 • begunstigde is van minstens 25 procent van het vermogen van de rechtspersoon.

UITGESLOTEN DEBITEUR

Een debiteur die buiten de verzekering valt. Omzet die wordt gerealiseerd met een uitgesloten debiteur hoeft dan ook niet te worden opgegeven bij de omzetdeclaratie.

UITGESLOTEN VORDERINGEN

De vorderingen die buiten de verzekering vallen. Omzet die wordt gerealiseerd met betrekking tot uitgesloten vorderingen hoeft dan ook niet te worden opgegeven bij de omzetdeclaratie.

UITKERING

Uitkering van een (periodiek) bedrag krachtens de sociale wetgeving waar iemand recht op heeft.

UITLOOPRISICO

De dekking van risico’s die zijn begonnen voordat een kredietlimiet is ingetrokken of een polis is beëindigd blijft doorlopen, totdat er is betaald of er zich een gedekte schade-oorzaak voordoet.

UITSPRAAK

Algemene benaming van een ter terechtzitting gegeven oordeel van een rechter.

UITSTEL VAN BETALING

De oorspronkelijk overeengekomen vervaldag van een vordering wordt uitgesteld tot een nieuwe datum. Debiteur mag dus later betalen dan oorspronkelijk is afgesproken. De oorspronkelijke overeengekomen vervaldag blijft echter de datum die wordt gebruikt voor de toepassing van de polisvoorwaarden en –bepalingen.

UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

Indien in een titel de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad is verklaard betekent dat, dat de tenuitvoerlegging kan aanvangen en wordt voortgezet ongeacht of er een rechtsmiddel (b.v. hoger beroep of verzet) tegen wordt ingesteld;

UWV

De afkorting UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.  UWV voert in opdracht van het ministerie van SZW de werknemersverzekeringen uit, zoals Werkloosheidswet, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet. Daarnaast heeft UWV de taak te stimuleren dat mensen aan het werk blijven of komen.

V
VENNOOT

Deelnemer in een maatschap en vennootschap onder firma; ook wel aandeelhouder in NV of BV.

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA (V.O.F.)

Twee of meer vennoten voeren samen een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam. Een v.o.f. dient te worden ingeschreven in het handelsregister. Een v.o.f. heeft een eigen vermogen maar is geen rechtspersoon, dat betekent dat schuldeisers van de zaak zich zowel op het vermogen van de zaak als op de privé-vermogens van de vennoten kunnen verhalen, vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor vennootschapsschulden;

VERBINTENIS

Is een rechtsverhouding tussen twee partijen, waarbij een van de partijen, de schuldenaar of debiteur, een op het terrein van het vermogen liggende prestatie verschuldigd is aan de andere partij, de schuldeiser of crediteur, die deze van haar te vorderen heeft.

VERENIGING

Een organisatie van leden die samen een doel nastreven. Een vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid (niet ingeschreven bij de KvK in het verenigingen register) of volledige rechtsbevoegdheid (ingeschreven bij de KvK in het verenigingen register, opgericht bij notariële akte). Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een rechtspersoon met een eigen vermogen en leidt een zelfstandig leven in het juridisch en economisch verkeer. Zolang de vereniging niet is ingeschreven bij de KvK zijn de bestuurders van de vereniging hoofdelijk aansprakelijk;

VERHAAL

Verhaal in rechte, rechtens; gerechtelijke of buitengerechtelijke executie van vorderingen op vermogensbestanddelen die aan de schuldenaar toebehoren of anderszins voor de schuld verbonden zijn.

VERHAALSONDERZOEK

Onderzoek naar de vermogensbestanddelen van een schuldenaar.

VERKLARINGSPROCEDURE (BIJ DERDENBESLAG)

Procedure die kan worden ingesteld bij de rechter om:
1. Een derde te laten veroordelen om te voldoen aan zijn wettelijke verplichting om verklaring te doen van hetgeen hij onder zich heeft van een schuldenaar
2. De juistheid van de afgelegde verklaring te betwisten
3. De derde die afgifte weigert van hetgeen hij onder zich heeft tot afgifte te dwingen (art. 477a Rv)

VERKOPER

Een verkoper is een persoon die, veelal in dienst en/of uit naam van een winkel of bedrijf, producten of diensten probeert te verkopen aan een consument of bedrijf.

VERMOEDELIJKE INSOLVENTIE

Eén van de gedekte schade-oorzaken in de polis. Wanneer een vordering na het verstrijken van de wachttermijn nog niet is betaald, kunt u een claim indienen.

VERNIETIGBAARHEID

Heeft tot gevolg dat de rechtshandeling van de aanvang af nietig is geweest. Zij heeft dus terugwerkende kracht.

VERPLICHTING

Een schriftelijke toezegging tot financiering van een programma of tot het uitvoeren van een bepaalde activiteit. Dit kan gespreid zijn over diverse jaren.

VERSCHOTTEN

De kosten die zijn gemoeid met de exploten, het griffierecht en het uitroepgeld.

Het betreft kosten van een derde die door een gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld omdat de betreffende ambtshandeling anders niet door de gerechtsdeurwaarder kon worden verricht. Bijv. de kosten voor een slotenmaker bij een woning ontruiming. Deze kosten worden verhaald op de schuldenaar.

VERSTEK

Niet verschijnen (verstek laten gaan) door een gedaagde partij bij een gerechtelijke procedure en het gerechtelijk vastleggen daarvan (verstek verlenen). Verstek brengt toewijzing van de eis van de tegenpartij mee, indien de eis aan de rechter niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt.

Wanneer een gedaagde niet verschijnt op de eerste zitting van een gerechtelijke procedure en ook schriftelijk geen verweer heeft aangevoerd, heet dit verstek. In de meeste zaken waarin de schuldenaar verstek laat gaan, wordt de eis toegewezen, behalve wanneer de vordering ongegrond of onrechtmatig wordt beoordeeld door de rechter. De rechter wijst dan een verstekvonnis en zal de gedaagde bij verstek veroordelen.

VERTRAGINGSRENTE

Dit is de rente die (conform contract) verschuldigd is in geval niet tijdig tot voldoening van het verschuldigde wordt overgegaan.

VERVALDAG / VERVALDATUM

De dag, datum waarop een factuur uiterlijk betaald moet worden.

VERWEER

1. verdediging;
2. opkomen tegen een rechterlijke uitspraak; verzet.

Wanneer de schuldenaar het niet eens is met de vordering waarvoor hij/zij gedagvaard is, kan er op de eerste zittingsdatum verweer gevoerd worden. Bij kantonprocedures is hier geen juridische bijstand nodig. Er kan schriftelijk verweer worden gevoerd. De schuldenaar zet zijn bezwaren tegen de vordering op papier en levert deze voor de zitting in tweevoud in bij de griffie van het kantongerecht. Op de eerste zittingsdag kan er ook mondeling verweer worden gevoerd door de schuldenaar, of door iemand die door de schuldenaar gemachtigd is.

Meestal is de rechter in het geval van schulden een kantonrechter. Bij de kantonrechter kun je “mondeling verweer voeren” of “schriftelijk verweer voeren”.

VERWEERDER

In een verzoekschrift vraagt een partij (een bedrijf of een persoon) aan de rechter om iets te doen. De procedure die daarbij van toepassing is, lijkt op de procedure die van toepassing is bij een dagvaarding. De indiener van een verzoekschrift wordt de “verzoeker” genoemd. De tegenpartij in een “verzoekschrift” wordt een “verweerder” genoemd. De partij op wiens verzoek een dagvaarding wordt uitgebracht heet niet een “verzoeker”, maar een “eiser”. De tegenpartij in een dagvaardingsprocedure heet niet “verweerder” maar “gedaagde”. Zaken waarin een verzoekschriftprocedure gebruikt wordt, zijn vaak ontslagzaken, echtscheidings-zaken en bewindvoeringszaken.

VERZEKERD VERLIES

Het verlies van men voorzover dit bestaat uit onbetaalde verzekerde vorderingen.

VERZET (IN EEN CIVIELE PROCEDURE VOOR DE KANTONRECHTER)

Mogelijkheid om een procedure te heropenen door de persoon die bij verstek is veroordeeld. Een gedaagde partij die in een procedure niet is verschenen en tegen wie verstek is verleend, heeft de mogelijkheid in verzet te gaan, dat betekent dat hij op zijn beurt de voormalige eisende partij moet oproepen om alsnog het geschil aan de rechter voor te leggen, de rechter heropent de zaak in feite. Verzet moet worden ingesteld binnen veertien dagen nadat de gedaagde met de inhoud van het vonnis bekend is geworden.

VERZOEKER

In een verzoekschrift vraagt een partij (een bedrijf of een persoon) aan de rechter om iets te doen. De procedure die daarbij van toepassing is, lijkt op de procedure die van toepassing is bij een dagvaarding. De indiener van een verzoekschrift wordt de “verzoeker” genoemd. De tegenpartij in een “verzoekschrift” wordt een “verweerder” genoemd. De partij op wiens verzoek een dagvaarding wordt uitgebracht heet niet een “verzoeker”, maar een “eiser”. De tegenpartij in een dagvaardingsprocedure heet niet “verweerder” maar “gedaagde”. Zaken waarin een verzoekschriftprocedure gebruikt wordt, zijn vaak ontslagzaken, echtscheidingszaken, alimentatiezaken en bewindvoeringszaken.

VERZOEKSCHRIFT

Een verzoekschrift is een schriftelijk verzoek aan de rechtbank. Sommige procedures worden ingeleid met een verzoekschrift in plaats van een dagvaarding. In de wet tref je in die gevallen meestal de woorden ‘verzoek’ of ‘verzoekschrift’ aan.

In een verzoekschrift vraagt een partij (een bedrijf of een persoon) aan de rechter om iets te doen. De procedure die daarbij van toepassing is, lijkt op de procedure die van toepassing is bij een dagvaarding. De indiener van een verzoekschrift wordt de “verzoeker” genoemd. De tegenpartij in een “verzoekschrift” wordt een “verweerder” genoemd. De partij op wiens verzoek een dagvaarding wordt uitgebracht heet niet een “verzoeker”, maar een “eiser”. De tegenpartij in een dagvaardingsprocedure heet niet “verweerder” maar “gedaagde”. Een verzoekschrift is vormvrij, een voorbeeld is het verzoek tot het vaststellen o.a. van de huurprijs van een woning. ontslagrecht en bewindvoeringszaken.

VERZUIM

Verzuim volgt op de ingebrekestelling.  Als de schuldenaar niet binnen de ingebreke gestelde termijn heeft gepresteerd, dan is hij in verzuim. De prestatie van de schuldenaar moet wel opeisbaar zijn.

VLOTTENDE ACTIVA

 1. alle activa met een looptijd korter dan een jaar, zoals voorraden, vorderingen, effecten (als kortlopende belegging van overtollig kasgeld) en liquide middelen;
 2. productiemiddelen die één productieproces meegaan of snel zijn om te zetten in geld, zoals de voorraad goederen in een onderneming.

VOICE MESSAGING

Voice Messaging is een digitaal systeem dat wat ingezet kan worden om debiteuren te bellen.

VOLATILITEIT

 1. de mate van schommelingen in het bedrijfsresultaat van de onderneming.
 2. de maatstaf voor de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse afwijking naar boven of naar beneden van een berekende prijs- dan wel koersreeks ten opzichte van het gemiddelde. Bij beleggers is volatiliteit een maatstaf voor het risico dat gelopen wordt.

VOLMACHT

Bevoegdheden die een volmachtgever verleent aan een gevolmachtigde om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

VONNIS

Een vonnis is een uitspraak, beslissing van een rechter in een gerechtelijke procedure . Een vonnis wordt uitgesproken door een rechter van een rechtbank of een kantongerecht. Een vonnis van een gerechtshof of van de Hoge Raad wordt een arrest genoemd. In ruime zin: uitspraak door de rechter gegeven ter voorlopige of definitieve beëindiging van een voor hem gebracht geding, in de vereiste vorm gegeven.

VOORLOPIGE VOORZIENING

Een tijdelijke uitspraak van een rechter. De rechter geeft toestemming in een spoedeisende zaak om bepaalde rechten te bewaren. Naderhand zal de zaak beter worden bekeken om een uiteindelijke uitspraak te krijgen.

VOORSCHOT

Depot: de verlangde storting als voorschot op het te verdienen honorarium of vergoeding. De storting zal dienen ter dekking van de te maken kosten. Vaak wordt (een deel van) het voorschot weer terugbetaald, indien de vordering is geïncasseerd.

VOORSCHOTPREMIE

Een geschatte premie die vooruit moet worden betaald, voordat bekend is wat de definitieve premie wordt. Nadat de omzet is gedeclareerd kunnen wij de definitieve premie vaststellen en kan er worden verrekend.

VORDERING

Een vordering is het bedrag dat wordt gevorderd van de schuldenaar of debiteur. Onder een vordering wordt verstaan de hoofdsom (het originele bedrag, vaak het totaal aan openstaande factuurbedragen) vermeerderd met de interesten en toeslagen voor gemaakte kosten in de betreffende zaak.

VORDERINGSKOSTEN

Een vordering kan verhoogd worden met diverse kosten, te weten:

 • Buitengerechtelijke (incasso)kosten : Dit zijn de kosten die gemaakt worden om voldoening van het verschuldigde te krijgen buiten rechte, dus vóór de procedure bij de rechter.
 • Proceskosten: Dit zijn de kosten van de gerechtelijke procedure. Proceskosten worden door de rechter vastgesteld en in het vonnis opgenomen.
 • Nakosten: Dit zijn de kosten die gemaakt worden na het vonnis, maar niet zijnde executiekosten waarvoor tarieven zijn vastgesteld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.
 • Executiekosten: Kosten voor het ten uitvoer leggen van een vonnis in de vorm van bijvoorbeeld beslag op het inkomen van de schuldenaar, waarvoor tarieven zijn vastgesteld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.

W
WACHTTERMIJN

Geeft de periode aan waarna u kunt claimen op grond van vermoedelijke insolventie. De periode gaat in op de vervaldag van de oudst openstaande factuur. Staat in de polis genoemd en is standaard 6 maanden. In uitzonderlijke gevallen is deze periode voor bepaalde landen langer. Dit staat dan in uw polis bij het desbetreffende land vermeld.

WAJONG

Dit is een uitkering voor jongeren die (op jonge leeftijd) een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen.

WANBETALER

Slechte betaler, niet-betaler.

WEDERKERIGE OVEREENKOMST

Elk van beide partijen heeft een verbintenis op zich genomen ter verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich daartegenover jegens haar verbindt.

WERKKAPITAAL

1. kapitaal waarmee een handelszaak gedreven wordt;
2. som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen.

Werkkapitaal (ook wel netto werkkapitaal of netto bedrijfskapitaal) is het kapitaal dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, om leveranciers te betalen, salarissen uit te keren, onderhoud te verrichten, voorraden aan te vullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden). Bruto werkkapitaal is de omvang van de vlottende activa.
Het netto bedrijfskapitaal wordt berekend aan de hand van de volgende formules:

 • Netto bedrijfskapitaal = vlottende activa – kort vreemd vermogen
 • of: netto bedrijfskapitaal = (eigen vermogen + voorzieningen + lang vreemd vermogen) – vaste activa

De eerste formule wordt gebruikt voor het berekenen van de liquiditeit op korte termijn. Een bedrijf is voldoende liquide als de vlottende activa groter zijn dan het kort vreemd vermogen.

De tweede formule laat zien wat de liquiditeit van de onderneming is op basis van de vaste activa. Als het eigen vermogen en het lang vreemd vermogen voldoende is om de vaste activa te financieren, is het bedrijf liquide op de lange termijn. Met name verstekkers van kredieten, zoals banken, kijken met name naar deze berekening om te bepalen hoe het gesteld is met het netto werkkapitaal.

WETBOEK VAN BURGELIJKE RECHTSVORDERING

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt onder andere beschreven wat de procedures zijn van de Rechtbanken, de Gerechtshoven en de Hoge Raad. Ook wordt in dit wetboek beschreven hoe vonnissen en beschikkingen uitgevoerd moeten worden.

WET CONSUMENTENKREDIET

De Wet op het consumentenkrediet (Wck) is een wet waarin vastgelegd is welke regels gelden voor het in rekening brengen van rente door bedrijven. Deze wet is gemaakt om mensen die geld lenen te beschermen. In deze wet is bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel rente maximaal in rekening mag worden gebracht. Ook is in deze wet geregeld dat organisaties die geld lenen aan allerlei eisen moeten voldoen. Een bedrijf dat zich moet houden aan de Wet Consumentenkrediet mag geen incassokosten in rekening brengen.

WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

WSNP is de afkorting van Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Zie voor een uitgebreide toelichting: “Zie voor een uitgebreide toelichting de veel gestelde vragen: “Wat moet ik doen als ik echt niet kan betalen?”

WETTELIJKE RENTE

Dit is de wettelijk vastgestelde vergoeding per tijdsperiode indien er door schuldenaren te laat betaald wordt. Het betreft de rente die is verschuldigd bij vertraging in de voldoening van een geldsom. De rente wordt voor de opdrachtgever mee-gevorderd, tenzij in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een ander rentepercentage gesteld is.

Er zijn verschillende soorten rente die in rekening gebracht kunnen worden.

 1. Het kan zijn dat in de Algemene Voorwaarden van een bedrijf opgenomen is dat het bedrijf bij te laat betalen een bepaald rentepercentage in rekening zal brengen. Het kan ook zijn dat in een contract een bepaald rentepercentage genoemd wordt dat het bedrijf in rekening zal brengen als te laat betaald wordt. Deze soort rente wordt de ”contractuele rente” genoemd.
 2. Het kan ook zijn dat in de Algemene Voorwaarden of in een contract geen rentepercentage genoemd wordt. Ook als geen rentepercentage genoemd wordt mag een bedrijf bij te laat betalen rente in rekening brengen. De rente die dan in rekening gebracht mag worden heet de “wettelijke rente”. De hoogte van de “wettelijke rente” wordt bepaald door de overheid. Er zijn twee soorten wettelijke rente. De eerste is de “wettelijke rente voor handelstransacties”, de twee is de “wettelijke rente voor niet-handelstransacties”. Wettelijke handelstransacties zijn afspraken voor levering van goederen of diensten tussen bedrijven en/of overheidsinstanties onderling. “Wettelijke rente voor niet-handelstransacties” zijn afspraken waar particulieren bij betrokken zijn. De “wettelijke rente” wordt elk half jaar opnieuw vastgesteld door de overheid.

Zie voor een overzicht: de site van De Nederlandsche Bank http://www.statistics.dnb.nl/popup.cgi?/usr/statistics/excel/wettelijke rente.xls

WERKLOOSHEIDS WET

De WW-uitkering is uw tijdelijke inkomen als u werkloos bent.

WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (WAO)

De WAO is overgegaan in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

WET WERK EN BIJSTAND (WWB)

De WWB is gericht op het ondersteunen bij de arbeidsinschakeling (re-integratie) van zowel uitkeringsgerechtigden als ook personen die geen uitkering ontvangen en op het verlenen van bijstand die recht op bijstand hebben. Deze wet vervangt de Algemene Bijstandswet (AB).

WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEISDVERMOGEN (WIA)

De wet WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA regelt uw inkomen als u door ziekte niet kunt werken. Uitgangspunt van de WIA is dat mensen zo veel werken als ze kunnen. De WIA bestaat uit 2 regelingen:

 1. De Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) is een uitkering die u krijgt als u volledig arbeidsongeschikt bent en de kans klein is dat u herstelt. Deze uitkering is 75% van het laatst verdiende loon.
 2. De Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) vult uw inkomen aan als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent.

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent krijgt u geen WIA-uitkering.

WISSEL

Een wissel of wisselbrief (‘Bill of Exchange’) is een schriftelijke sommatie (opdracht) tot betaling van een schuld. De wissel wordt door de schuldeiser (trekker, = de leverancier) uitgeschreven (getrokken) op de schuldenaar (betrokkene, = de debiteur). De sommatie vermeldt behalve het bedrag ook de wijze en het tijdstip waarop en aan wie er moet worden betaald.

WILSOVEREENSTEMMING

Wederzijdse instemming van partijen.

WOONPLAATS

De woonplaats van een natuurlijk persoon en indien er geen woonplaats is, de plaats van zijn werkelijke verblijf.

WETTELIJKE SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN (OFWEL WSNP)

Een in de faillissementswet geregelde procedure met name bedoeld voor natuurlijke personen. De bedoeling is dat de natuurlijke persoon na het voltooien van een saneringsplan in drie tot vijf jaar schuldenvrij is. Het verzoek tot toelating tot deze regeling dient bij de rechtbank te worden gedaan en kan pas nadat een minnelijke schuldenregeling is mislukt.

WSNP

De WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en is een onderdeel van de Faillissementswet.  De wet regelt de gerechtelijke schuldsanering. Deze sanering kan bij de rechter worden aangevraagd om te komen tot sanering van de schulden.

De WSNP is specifiek bedoeld voor natuurlijke personen met financiële problemen en geeft particulieren een mogelijkheid op een toekomst zonder schulden. Tussenkomst van een rechter is noodzakelijk om in de WSNP terecht te komen. Hierbij wordt een schuldenaar onder bewind van een bewindvoerder gesteld die de financiële zaken van de schuldenaar overneemt en tracht het maximale van de openstaande schulden te voldoen.

X

Y

Z

ZAAKNIVEAU

Niveau van de individuele dossiers. Op zaakniveau wordt er ingegaan op de inhoud van een bepaald dossier.

ZAAKWAARNEMER

Degene die op redelijke grond doch zonder daartoe een rechtsplicht bestaat, andermans belang behartigd.

ZAKEN

(in juridische zin): voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten/dingen.

ZELFBEOORDELING OP BASIS VAN KREDIETINFORMATIE

U kunt op basis van een kredietinformatie-rapport zelf een kredietlimiet vaststellen. Dat rapport mag geen ongunstige informatie bevatten en dient het benodigde kredietlimietbedrag zonder voorbehoud te rechtvaardigen middels een bedrag of een rating.
U mag op de betreffende debiteur in de 12 maanden voordat de dekking ingaat geen verlies door wanbetaling hebben geleden.

Een kredietlimiet vastgesteld op basis van kredietinformatie-rapporten is geldig voor een afgesproken periode gerekend vanaf de datum van het rapport en kan niet hoger zijn dan het bedrag van de zelfbeoordelingsgrens.

Als er op enig moment een kredietlimiet (inclusief een nullimiet) wordt afgegeven, vervalt de door de zelfbeoordeling vastgestelde kredietlimiet. Echter, 12 maanden na de datum van de nullimiet kunt u opnieuw dekking opbouwen onder de zelfbeoordeling.

ZELFBEOORDELING OP BASIS VAN BETALINGSINFORMATIE

U kunt zelf een kredietlimiet vaststellen op basis van uw eigen betalingservaring.
De kredietlimiet is dan gelijk aan het totaal van de betalingen die u binnen de achterstalligheidstermijn ontvangen heeft, gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de datum van dekkingsingang. U mag op de betreffende debiteur in die 12 maanden geen verlies door wanbetaling hebben geleden.

Een kredietlimiet vastgesteld op basis van betalingservaring kan uitsluitend worden gebruikt voor transacties met dezelfde of kortere betalingscondities als de transacties waarop de betalingservaring is gebaseerd en kan niet hoger zijn dan het bedrag van de zelfbeoordelingsgrens.

ZELFBEOORDELING OP BASIS VAN ONBEOORDEELDE DEBITEUREN

Voor debiteuren in landen waarvoor dit is aangegeven in het Landenoverzicht, kunt u zelf een kredietlimiet vaststellen tot het bedrag van de kredietlimietgrens voor onbeoordeelde debiteuren.

Voorwaarde is dat u de juiste identiteit van de debiteur heeft vastgesteld en niets negatiefs over de debiteur weet.

Het gedekte percentage wordt verlaagd naar het gedekte percentage voor onbeoordeelde debiteuren.

ZELFBEOORDELINGSGRENS

Geeft het bedrag aan waarvoor iemand zelf een dekking kan vaststellen op basis van de in de polis opgenomen zelfbeoordeling. Dit kan Zelfbeoordeling op basis van kredietinformatie en/of Zelfbeoordeling op basis van betalingsinformatie zijn. Het bedrag staat in de polis vermeld.

ZUIVERE HANDELSKOOP

De koop waarbij beide partijen bedrijfs- of beroepsmatig handelen.

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...