Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

De vorderingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • 1. Procedure starten: procesinleiding en oproepingsbericht

  Als u een vorderingsprocedure wilt starten, kunt u kiezen hoe en wanneer u de procedure bekendmaakt bij de andere partij:
  a. u dient eerst de procesinleiding in via Mijn Rechtspraak en bezorgt daarna het oproepingsbericht van de rechtbank bij de verwerende partij (artikel 112 nieuw Rv), of
  b. u laat eerst de deurwaarder een oproepingsbericht opstellen en betekenen aan de verwerende partij en brengt de zaak daarna aan bij de rechtbank via Mijn Rechtspraak (artikel 113 nieuw Rv).

  Tijdens de pre-pilot Vrijwillig digitaal procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland is optie b nog niet mogelijk. U heeft de keuze tussen beide opties vanaf voorjaar 2017.

  a. Eerst procesinleiding indienen (artikel 112 Rv)

  Wilt u eerst de zaak aanhangig maken bij de rechtbank, dan dient u met een formulier de procesinleiding in via Mijn Rechtspraak. Hierna vindt u in het procesdossier in Mijn Rechtspraak het oproepingsbericht. Dat kunt u downloaden. U bepaalt zelf hoe u het bericht bij de verwerende partij bezorgt. Dit kan bijvoorbeeld per post of e-mail of u laat het door de deurwaarder betekenen. Dit moet u doen binnen 2 weken na het indienen van de procesinleiding.

  Geen verstek als oproepingsbericht niet is betekend
  Heeft u het oproepingsbericht niet laten betekenen, maar op een andere manier verstuurd? En meldt de verwerende partij zich niet op de uiterste datum in de procedure? Dan kan de rechter geen verstek verlenen. Wel kunt u het oproepingsbericht alsnog laten betekenen. Dit kunt u doen tot 2 weken na de uiterste dag dat de verwerende partij had moeten verschijnen. Doet u dit niet, dan wordt uw vordering niet-ontvankelijk verklaard. Doet u dit wel, dan wordt de periode waarin de verwerende partij in de procedure kan verschijnen verlengd tot 4 weken na de uiterste dag dat hij oorspronkelijk had moeten verschijnen.

  Exploot tijdig indienen via Mijn Rechtspraak
  Heeft u het oproepingsbericht aan de verwerende partij laten betekenen? Dan moet u het exploot van betekening tijdig indienen via Mijn Rechtspraak. U kunt dit uiterlijk doen op de laatste dag voordat de verwerende partij in de procedure moet verschijnen.

  b. Eerst oproepingsbericht betekenen (artikel 113 Rv) nieuw

  Wilt u de procedure bij de andere partij bekendmaken vóórdat u de zaak aanhangig maakt bij de rechtbank? Dan stelt u zelf een oproepingsbericht met procesinleiding op aan de hand van een van de modellen van de Rechtspraak. Vervolgens laat u de deurwaarder deze betekenen aan de verwerende partij. Uiterlijk 5 werkdagen daarna uploadt u het exploot van betekening en het oproepingsbericht met procesinleiding in Mijn Rechtspraak.

  De Rechtspraak stelt zo spoedig mogelijk een model ‘oproepingsbericht met procesinleiding’ vast voor de artikel 113 Rv-procedure en voor de zaken met een buitenlandse verweerder (artikel 113 juncto artikel 115 Rv). Deze zullen hier als Word-documenten ter beschikking worden gesteld.

  Inhoud procesinleiding en oproepingsbericht

  De procesinleiding lijkt op de vroegere dagvaarding, maar is iets eenvoudiger, omdat de verplichte aanzeggingen nu in het oproepingsbericht worden vermeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanzeggingen over verweer voeren, niet verschijnen en betaling van griffierecht.

  Wat er precies in de procesinleiding moet staan, ziet u in het formulier in Mijn Rechtspraak.
  De belangrijkste onderdelen zijn:

  • het gerecht waar de zaak wordt behandeld
  • de naam en woonplaats van de eisende en verwerende partij, uw eigen naam en kantooradres en uw kenmerk
  • de vordering en de gronden daarvoor. De gronden kunt u in het formulier invullen, maar u kunt ze ook in een apart document zetten dat u uploadt in Mijn Rechtspraak
  • de bewijsstukken, getuigen en andere bewijsmiddelen die u wilt opvoeren. De bewijsstukken moet u tegelijk met de procesinleiding uploaden. Eventuele aanvullende stukken kunt u nog uploaden tot uiterlijk 10 dagen voor de mondelinge behandeling.
  • de uiterste datum waarop de verwerende partij in de procedure kan verschijnen. Heeft u gekozen voor optie a (artikel 112 Rv), dan kunt u kiezen voor een verschijningsdatum die ligt in de periode van minimaal 4 weken tot maximaal 6 maanden na de indiening van de procesinleiding. Heeft u gekozen voor optie b (artikel 113 Rv), dan kunt u kiezen voor een verschijningsdatum die ligt in de periode van minimaal 2 weken tot maximaal 6 maanden na de betekening van de procesinleiding
  • de argumenten die de verwerende partij heeft tegen de vordering en de reactie van de eisende partij hierop.

  Heeft u een toevoeging of een inkomensverklaring, dan dient u dit stuk of deze aanvraag tegelijk met de procesinleiding in.

  Griffierecht

  Nadat u de procesinleiding via Mijn Rechtspraak heeft ingediend, moet het griffierecht binnen 4 weken op de rekening van de Rechtspraak staan. Bij het invullen van het formulier ziet u op het scherm hoe hoog het griffierecht is. U kunt betalen via rekening-courant, via iDeal of met een nota. Na controle door de griffie wordt het griffierecht definitief vastgesteld. Soms wordt het eerder bepaalde bedrag dan aangepast. Hiervoor ontvangt u een nieuwe nota of het bedrag wordt af- of bijgeschreven op uw rekening-courant.

  Intrekken vordering
  Trekt u de vordering in voordat de verwerende partij in de procedure is verschenen of uiterlijk had moeten verschijnen? Dan krijgt u een deel van het griffierecht terug. Hoeveel griffierecht u nog wel moet betalen, hangt af van wie de eisende partij is. In principe is elke eisende partij eenderde van het griffierecht verschuldigd (met een maximum van € 75 voor onvermogenden, € 250 voor natuurlijke personen en € 500 voor niet-natuurlijke personen).

  Let op: de termijn voor het betalen van het griffierecht, gaat in deze nieuwe procedure eerder in dan in de vroegere dagvaardingsprocedure.

  2. Verweer voeren

  Heeft uw cliënt een oproepingsbericht ontvangen voor een procedure, dan kunt u als advocaat het digitaal dossier inzien. Hiervoor logt u met uw advocatenpas in op Mijn Rechtspraak. Daarna voert u de code in, die in het oproepingsbericht staat. U kunt dan de stukken in het dossier bekijken en bepalen of u wilt verschijnen (het vroegere ‘stellen’). Kiest u ervoor om te verschijnen, dan moet u dat uiterlijk doen op de datum die in het oproepingsbericht staat. Nadat u bent verschenen heeft u 6 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen via Mijn Rechtspraak.

  Inhoud verweerschrift

  Het formulier in Mijn Rechtspraak leidt u door het verweerschrift heen. U vermeldt hierin onder meer:

  • uw verweer en de gronden daarvoor. De gronden kunt u in het formulier invullen, maar u kunt ze ook in een apart document zetten dat u uploadt in Mijn Rechtspraak
  • de bewijsstukken, getuigen en andere bewijsmiddelen die u wilt opvoeren. De bewijsstukken moet u tegelijk met het verweerschrift uploaden. Eventuele aanvullende stukken kunt u nog uploaden tot uiterlijk 10 dagen voor de mondelinge behandeling.
  • desgewenst een tegenvordering. De eisende partij mag hier vervolgens – binnen 6 weken – een verweerschrift tegen indienen

  Heeft u een toevoeging of een inkomensverklaring, dan dient u dit stuk of deze aanvraag tegelijk met het verweerschrift in.

  Griffierecht

  Nadat u in de procedure bent verschenen, moet het griffierecht binnen 4 weken op de rekening van de Rechtspraak staan. In Mijn Rechtspraak staat hoe hoog het bedrag is. U kunt betalen via rekening-courant, via iDeal of met een nota. Na controle door de griffie wordt het griffierecht definitief vastgesteld. Soms wordt het eerder bepaalde bedrag dan aangepast. Hiervoor ontvangt u een nieuwe nota of het bedrag wordt af- of bijgeschreven op uw rekening-courant.

  3. Mondelinge behandeling

  Zo spoedig mogelijk nadat de rechtbank het verweerschrift heeft ontvangen, ontvangen de partijen via Mijn Rechtspraak een uitnodiging voor de mondelinge behandeling. In overleg met de partijen kan de rechter de mondelinge behandeling ook achterwege laten en direct uitspraak doen.

  Processtukken

  U kunt tijdens de mondelinge behandeling geen processtukken meer indienen. De uiterste datum om aanvullende stukken in te dienen is 10 dagen voor de mondelinge behandeling. Dient u tijdens of korter dan 10 dagen voor de mondelinge behandeling nog stukken in, dan beslist de rechter of die stukken deel uitmaken van het procesdossier of niet. Dit doet de rechter nadat hij de andere partij daarover heeft gehoord.

  Agenda voor de mondelinge behandeling

  Voorafgaand aan de mondelinge behandeling stuurt de rechter u via Mijn Rechtspraak een zogeheten ‘agenda voor de mondelinge behandeling’. Hierin informeert de rechter u over de punten die tijdens de mondelinge behandeling aan de orde komen en op welke wijze u het standpunt van uw cliënt kunt toelichten.

  Getuigen

  Als de rechter dat toestaat, kunt u tijdens de mondelinge behandeling getuigen en/of partijdeskundigen laten horen.  Als u dit wilt, moet u hiervoor eerst een gemotiveerd verzoek indienen via Mijn Rechtspraak. Dit moet u zo spoedig mogelijk doen, maar uiterlijk binnen 2 weken nadat de datum en het tijdstip van de mondelinge behandeling zijn bepaald. In het bericht vermeldt u ook de namen en gegevens van de getuigen en/of partijdeskundigen. De andere partij kan binnen 2 werkdagen op uw verzoek reageren. De rechter beslist na die 2 werkdagen zo spoedig mogelijk op uw verzoek.

  Stukken raadplegen tijdens de mondelinge behandeling

  Mijn Rechtspraak is niet bedoeld om te raadplegen tijdens de zitting. Er is nog geen gegarandeerde internetverbinding in de zittingszaal. Als u tijdens de zitting toegang wilt hebben tot het digitale dossier, download dit dan van te voren op uw laptop en neem de laptop mee naar de zitting.

  4. Uitspraak

  Als alle partijen op de mondelinge behandeling zijn verschenen, kan de rechter tijdens de zitting mondeling uitspraak doen. Dit kan een tussenuitspraak of een einduitspraak zijn. De rechter maakt hiervan een proces-verbaal op, dat binnen 2 weken via Mijn Rechtspraak beschikbaar is. U ontvangt hiervan een notificatie.
  Als de rechter schriftelijk uitspraak doet, doet hij dat binnen 6 weken na de mondelinge behandeling. In bijzondere gevallen kan hij de termijn verlengen. U vindt het vonnis in Mijn Rechtspraak en ontvangt hiervan een notificatie.

  5. Verzet en hoger beroep

  Verzet

  Als de verwerende partij bij verstek is veroordeeld, kunt u namens hem daartegen in verzet gaan. Hiervoor laat u de deurwaarder binnen 4 weken een oproepingsbericht opstellen en betekenen aan de eisende partij. De deurwaarder verwerkt hierin ook de procesinleiding.  Uiterlijk 5 werkdagen daarna uploadt u het exploot van betekening, het oproepingsbericht en de procesinleiding in Mijn Rechtspraak.

  Hoger beroep

  Wilt u tegen de uitspraak in hoger beroep gaan, dan doet u dat op papier, op dezelfde manier als voorheen. In een latere fase wordt het ook voor vorderingsprocedures in hoger beroep verplicht om digitaal te procederen.

  Bron : Rechtspraak

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...